5619

Quyết định 19/2004/QĐ-BNN về việc sắp xếp lại các Phòng nghiên cứu thuộc Viện Thổ nhưỡng nông hoá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5619
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 19/2004/QĐ-BNN về việc sắp xếp lại các Phòng nghiên cứu thuộc Viện Thổ nhưỡng nông hoá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 19/2004/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 09/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/08/2004 Số công báo: 1-1
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19/2004/QĐ-BNN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 09/07/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/08/2004
Số công báo: 1-1
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

SẮP XẾP LẠI CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU THUỘC VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số: 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số: 122/1998/QĐ/BNN-TCCB ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sắp xếp đổi tên một số bộ môn nghiên cứu thuộc Viện Thổ nhưỡng nông hoá;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng nông hoá, Vụ trưởng vụ Khoa học công nghệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp lại các Phòng nghiên cứu thuộc Viện Thổ nhưỡng nông hoá như sau:

1) Phòng Nghiên cứu phát sinh học và phân loại đất;

2) Phòng Nghiên cứu sử dụng đất;

3) Phòng Nghiên cứu môi trường đất;

4) Phòng Phân tích trung tâm.

5) Chuyển nhiệm vụ của Phòng Nghiên cứu độ phì nhiêu vào: Phòng Nghiên cứu sử dụng đất và Phòng Nghiên cứu môi trường đất;

6) Chuyển nhiệm vụ của Phòng Nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng vào: Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm nông hoá;

Các phòng có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng; Trung tâm có Giám đốc và Phó giám đốc trung tâm; Giám đốc trung tâm, Trưởng phòng Nghiên cứu có trình độ Tiến sỹ chuyên ngành; Giám đốc và Phó giám đốc trung tâm, Trưởng phòng và Phó trưởng phòng nghiên cứu do viện trưởng Viện Thổ nhưỡng nông hoá bổ nhiệm theo phân cấp hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ và thay thế Quyết định số: 122/1998/NN-TCCB/QĐ ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Giao cho Viện trưởng Viện thổ nhưỡng nông hoá quy định nhiệm vụ, biên chế, quy chế hoạt động cho Trung tâm, các Phòng nghiên cứu theo quy định hiện hành;

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng nông hoá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản