17957

Quyết định 19/2004/QĐ-BCN sửa đổi Quyết định 235/2003/QĐ-BCN về chuyển Nhà máy Bao bì Vinapac thuộc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong thành Công ty cổ phần Vinapac do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

17957
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 19/2004/QĐ-BCN sửa đổi Quyết định 235/2003/QĐ-BCN về chuyển Nhà máy Bao bì Vinapac thuộc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong thành Công ty cổ phần Vinapac do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 19/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 10/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/03/2004 Số công báo: 13-13
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19/2004/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 10/03/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/03/2004
Số công báo: 13-13
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 235/2003/QĐ-BCN NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN NHÀ MÁY BAO BÌ VINAPAC THUỘC CÔNG TY NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPAC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong (các Văn bản số 15/BC-NTNTP ngày 25 tháng 02 năm 2004 và số 17/BC-NTNTP ngày 04 tháng 3 năm 2004);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 235/2003/QĐ-BCN ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về chuyển Nhà máy Bao bì Vinapac thuộc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong thành Công ty cổ phần Vinapac như sau :

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 40,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 23,33 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy : 36,67 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng”.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy:

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 126 lao động trong Nhà máy là 7.815 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 234.450.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 26 lao động nghèo là 1.302 cổ phần, trị giá 91.140.000 đồng”.

3. Sửa đổi Điều 5 như sau:

Điều 5. Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong tiến hành bán đấu giá cổ phần ra ngoài thông qua Công ty Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Vinapac theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong có trách nhiệm điều hành công việc của Nhà máy Bao bì Vinapac cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Vinapac.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Vinapac chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận

- Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT,
Nội vụ, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND TP Hải Phòng,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản