221104

Quyết định 187/QĐ-BNN-TY năm 2014 phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng thuộc Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng giai đoạn II (2011-2015) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

221104
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 187/QĐ-BNN-TY năm 2014 phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng thuộc Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng giai đoạn II (2011-2015) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 187/QĐ-BNN-TY Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 11/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 187/QĐ-BNN-TY
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 11/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG NĂM 2014 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIAI ĐOẠN II (2011-2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y được ban hành theo Lệnh công bố của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 12/5/2004;

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-BNN-TY ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế bệnh Lở mồm long móng giai đoạn II (2011-2015);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng năm 2014 thuộc Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng giai đoạn II (2011-2015) (có bản kế hoạch chi tiết kèm theo)

Điều 2. Trên cơ sở bản kế hoạch này:

- Cục trưởng Cục Thú y tổ chức mua vắc xin thuộc Chương trình quốc gia khống chế bệnh Lở mồm long móng giai đoạn II (2011-2015); tổ chức hội nghị triển khai, để hướng dẫn các địa phương tiêm phòng và giám sát sau tiêm phòng.

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cấp tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tiêm phòng, tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn kỹ thuật tiêm phòng và tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành bản Kế hoạch này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Sở NN-PTNT, Chi cục TY các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

KẾ HOẠCH

TIÊM PHÒNG VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG NĂM 2014 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIAI ĐOẠN II (2011-2015)
(Ban hành theo Quyết định số 187/QĐ-BNN-TY ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thực hiện Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng giai đoạn II (2011-2015) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-BNN-TY ngày 16 tháng 5 năm 2011, để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin LMLM năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo kế hoạch sau:

1. Mục tiêu:

Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt tối thiểu là 80% số gia súc trong diện tiêm;

Số gia súc được tiêm trong mỗi đợt khoảng gần 5 triệu con trâu, bò.

2. Thời gian tiêm phòng:

a) Đợt 1:

- Vào tháng 4 và tháng 5 năm 2014.

b) Đợt 2:

- Vào tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Chú ý: Tiêm vắc xin đợt II của năm 2014 cách tiêm đợt I năm 2014 từ 5-6 tháng. Riêng đối với gia súc mới tiêm phòng lần đầu bắt buộc phải tiêm phòng 2 mũi, mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất 28 ngày.

3. Phạm vi tiêm phòng:

a) Tiêm phòng trên phạm vi các huyện, tỉnh, thành phố trong Chương trình;

- Vùng khống chế gồm các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.

- Vùng Đệm gồm các tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình, Thừa Thiên-Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

4. Đối tượng tiêm phòng:

Trâu, bò, dê, cừu (nếu có).

5. Loại vắc xin sử dụng:

Vắc xin nhị giá (type O&A) tiêm cho trâu, bò, dê cừu của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lạng Sơn, Cao Bằng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa và Long An.

Vắc xin type O tiêm cho trâu, bò, dê cừu cho các tỉnh còn lại.

6. Tập huấn cho người thực hiện việc tiêm phòng:

- Các địa phương tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác tiêm phòng năm 2013 và triển khai công tác tiêm phòng năm 2014 ở cấp tỉnh, huyện, xã.

- Tổ chức tập huấn bổ sung về kỹ thuật tiêm phòng, cách sử dụng, bảo quản vắc xin đối với những người tham gia tiêm phòng nhưng chưa qua tập huấn.

7. Chuẩn bị dụng cụ tiêm phòng:

Các địa phương rà soát lại số lượng bơm tiêm, loại bỏ những bơm tiêm không đạt yêu cầu kỹ thuật, mua sắm bơm tiêm mới chất lượng tốt; bổ sung thùng giữ lạnh nếu thiếu.

8. Tổ chức thực hiện việc tiêm phòng, phân phối vận chuyển, cung ứng vắc xin và các hoạt động phục vụ cho tiêm phòng:

Cục Thú y phân bổ số lượng vắc xin cho từng tỉnh dựa trên kế hoạch tiêm phòng đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

Các đơn vị trúng thầu nhanh chóng cung ứng vắc xin theo đúng số lượng chủng loại của từng đợt tiêm phòng.

9. Triển khai việc giám sát sau tiêm phòng vắc xin:

Cục Thú y xây dựng kế hoạch giám sát sau tiêm phòng trong 2 đợt tiêm, yêu cầu Chi cục Thú y các tỉnh phối hợp với Cơ quan Thú y vùng lấy mẫu huyết thanh gửi phòng xét nghiệm theo hướng dẫn của Cục Thú y.

10. Kế hoạch kinh phí:

Thực hiện theo Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 06 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch LMLM gia súc; các Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch LMLM của UBND các tỉnh, thành phố, trong đó có kinh phí triển khai tiêm phòng. Các tỉnh nằm trong vùng đệm, theo cơ chế tài chính tại Quyết định 975/QĐ-BNN-TY ngày 16 tháng 5 năm 2011, thì kinh phí mua vắc xin 50% do ngân sách Trung ương hỗ trợ, 50% do ngân sách địa phương đảm bảo.

11. Tổ chức thực hiện:

- Ban chỉ đạo tiêm phòng vắc xin LMLM Trung ương chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm phòng cấp tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc, kiểm tra việc tiêm phòng.

- Các Vụ Tài chính, Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách theo Chương trình đã được phê duyệt.

- Cục Thú y chỉ đạo các đơn vị liên quan nhập, kiểm nghiệm, phân bổ vắc xin, phát hiện và xử lý những vướng mắc, theo dõi tiến độ tiêm phòng báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Ban chỉ đạo tiêm phòng bệnh LMLM cấp tỉnh, trên cơ sở kế hoạch chung xây dựng kế hoạch tiêm phòng của tỉnh trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Cục Thú y trước ngày 29/02/2014; chuẩn bị kinh phí, chuẩn bị dụng cụ… phục vụ tiêm phòng; tổ chức hội nghị triển khai cấp tỉnh, huyện, xã, thành lập các đoàn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tiêm phòng.

- Các đơn vị trúng thầu chuẩn bị vắc xin để cấp cho các địa phương theo sự điều phối của Cục Thú y./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản