9451

Quyết định 1867/2005/QĐ-CTUBND về việc phân cấp cho UBND cấp huyện xử lý nhà, đất dôi dư thuộc sở hữu nhà nước do cấp huyện quản lý do Chủ nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

9451
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1867/2005/QĐ-CTUBND về việc phân cấp cho UBND cấp huyện xử lý nhà, đất dôi dư thuộc sở hữu nhà nước do cấp huyện quản lý do Chủ nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 1867/2005/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 29/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1867/2005/QĐ-CTUBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 29/06/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1867/2005/QĐ-CTUBND

Long Xuyên, ngày 29 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP CHO UBND CẤP HUYỆN XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT DÔI DƯ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp;
Xét tờ trình số 1289/TT-STC ngày 07/6/2005 của Sở Tài chính về việc phân cấp cho UBND cấp huyện xử lý nhà, đất dôi dư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã và thành phố (gọi chung là cấp huyện) xử lý nhà, đất dôi dư thuộc sở hữu nhà nước do cấp huyện quản lý với những nội dung chủ yếu sau:

1. Nhà, đất thuộc diện dôi dư cần xử lý bao gồm:

a. Nhà, đất do các đơn vị hành chính sự nghiệp đang quản lý nhưng không có nhu cầu sử dụng, sử dụng không đúng mục đích hoặc sử dụng kém hiệu quả.

b. Nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đang cho thuê hoặc đang cho sử dụng để ở.

2. Nguyên tắc xác định giá trị đất và giá trị nhà:

a. Xác định giá trị đất:

- Từ nay đến cuối năm: xác định giá trị đất bằng cách lấy giá đất quy định tại Quyết định số 2700/2004/QĐ.UB ngày 28/12/2004 của UBND tỉnh nhân (x) với 1,6 lần.

- Từ năm 2006 trở đi: xác định giá trị đất bằng cách lấy giá đất ban hành vào thời điểm ngày 01 tháng 01 hàng năm cộng (+) với nguyên tắc định giá đất. Nguyên tắc định giá đất căn cứ vào hướng dẫn hàng năm của Sở Tài chính.

b. Xác định giá trị nhà: Thực hiện theo Quyết định số 2898/2004UĐ.UB ngày 28/12/2004 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành bảng giá xây dựng mới đối với nhà ở, vật kiến trúc và quy định về phương pháp xác định giá trị còn lại, phương pháp xác định diện tích nhà, vật kiến trúc.

3. Hình thức tổ chức bán nhà, đất dôi dư:

a. Nhà, đất dôi dư quy định tại khoản 1 Điều này được tổ chức bán theo hình thức bán đấu giá, trừ những trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. Việc tổ chức bán đấu giá thực hiện theo quy định hiện hành.

b. Các trường hợp bán nhà, đất không áp dụng hình thức đấu giá (bán chỉ định):

- Người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có nhu cầu mua lại để ở.

- Người đang sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước vào mục đích để ở, hiện do hoàn cảnh khó khăn chưa lo được nhà ở và có nhu cầu mua lại để ở.

4. Tiền bán nhà, đất dôi dư nộp vào ngân sách cấp huyện để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc trả nợ vay đầu tư của ngân sách cấp huyện.

5. Căn cứ vào danh mục nhà, đất dôi dư cần xử lý, UBND cấp huyện thành lập Hội đồng định giá và bán nhà đất dôi dư (gọi tắt là Hội đồng) do cấp huyện quản lý. Thành phần Hội đồng bao gồm: Phó Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, phòng Tài chính Kế hoạch là thành viên thường trực và các phòng có chức năng quản lý xây dựng và tài nguyên môi trường là thành viên.

6. Việc quyết định giá khởi đấu (giá bán) bằng hoặc cao hơn giá được xác định theo nguyên tắc định giá quy định tại khoản 2 Điều này là do Hội đồng thống nhất. Nếu có trường hợp định giá khởi đấu (giá bán) thấp hơn nguyên tắc này phải được UBND tỉnh chấp thuận.

7. Chi phí thực hiện công tác xử lý nhà, đất dôi dư, định giá, lập hồ sơ đo vẽ… được sử dụng từ tiền bán nhà, đất dôi dư. Hội đồng phải lập dự toán cụ thể chi phí thực hiện công tác này và được trích không quá 1,5% giá bán được duyệt.

Điều 2. Sở Tài chính:

1. Thống nhất với UBND thành phố Long Xuyên về phân giao các nhà, đất dôi dư cho thành phố Long Xuyên để tổ chức thực hiện theo Quyết định này.

2. Hướng dẫn các huyện, thị xã và thành phố nguyên tắc định giá đất để làm cơ sở xác định giá trị đất theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

3. Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc xử lý nhà, đất dôi dư của cấp huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nhà, đất dôi dư thuộc cấp huyện quản lý đã được UBND tỉnh xác định giá khởi đấu (kể cả các danh mục nhà, đất dôi dư Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh) thì cấp huyện tổ chức thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đảm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản