Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 186/2003/QĐ-BTC thành lập Trung tâm thông tin, tư vấn, dịch vụ về tài sản và bất động sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 186/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 14/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 186/2003/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 14/11/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 186/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN, TƯ VẤN, DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
Căn cứ Quyết định số 162/2003/QĐ-BTC ngày 25/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý công sản;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập “Trung tâm thông tin, tư vấn, dịch vụ về tài sản và bất động sản” trực thuộc Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Trung tâm thông tin, tư vấn, dịch vụ về tài sản và bất động sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội.

Điều 2: Trung tâm có các nhiệm vụ:

1/ Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý phục vụ cho các tổ chức, cá nhận trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Cung cấp thông tin phục vụ quản lý tài sản nhà nước, quản lý tài chính về đất đai, bất động sản và cung cấp các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về tài sản và bất động sản.

2/ Thực hiện tư vấn về pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài sản nhà nước, quản lý tài chính liên quan đến đất đai, bất động sản; đền bù, hỗ trợ, tái định cư. Hỗ trợ các giao dịch về tài sản và bất động sản theo quy định của pháp luật.

3/ Thực hiện các dịch vụ liên quan đến thực hiện chính sách, chế độ quản lý tái sản nhà nước, quản lý tài chính đất đai, bất động sản; lập và thẩm định phương án bồi dưỡng hỗ trợ và tái định cư từng dự án cụ thể.

Tiếp nhận, quản lý và khai thác tài sản nhà nước, đất đai và bất động sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Thực hiện dịch vụ mua sắm, bán đấu giá tài sản nhà nước và các dịch vụ khác liên quan đến quản lý tài sản nhà nước và bất động sản theo quy định của pháp luật.

4/ Tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chính sách và chuyên môn nghiệp vụ quản lý tài sản nhà nước, quản lý tài chính đất đai và bất động sản.

5/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục quản lý công sản giao.

Điều 3. Trung tâm có Giám đốc, một số Phó giám đốc và Kế toán trưởng.

Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản quy định tổ chức, quy chế hoạt động và quản lý tài chính của Trung tâm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục quản lý công sản, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 4;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP, cơ quan TW các đoàn thể;
- Sở TC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VP, TCCB.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản