458278

Quyết định 1812/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Tài chính ban hành

458278
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1812/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1812/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 19/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1812/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 19/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1812/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ nội dung của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

1. Đối với nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì: Đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Đối với nhiệm vụ do các Bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp: Đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

3 . Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với Tổng cục Hải quan và Văn phòng để báo cáo Bộ.

4. Tổng cục Hải quan làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính triển khai thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục Hải quan, Vụ I, Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/cáo);
- TCHQ, Vụ PC, Cục THTK, Vụ I;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Cổng TTĐTBTC;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG CHỐNG VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
(Kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BTC ngày 19/11/2020 của Bộ Tài chính)

Stt

Nội dung công việc Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định

1

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định, các văn bản pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan về công tác phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình.

Tổng cục Hải quan

Vụ I

Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ Thời báo Tài chính Báo Hải quan Các đơn vị có liên quan

Giới thiệu Nghị định và kế hoạch triển khai trên mạng nội bộ của Tổng cục Hải quan.

Các bài viết trên các trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

2020-2021

2

Tổ chức/tham gia tập huấn chuyên sâu và các chương trình tập huấn khác về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tổng cục Hải quan

Các đơn vị liên quan

Số khóa tập huấn được tổ chức; số lượt cán bộ công chức được cử đi tham gia các khóa tập huấn

Hàng năm

Triển khai các quy định của Nghị định

3

Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp triển khai thực hiện, trao đổi thông tin, đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc phạm vi của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

Vụ I

Các đơn vị có liên quan

Kế hoạch triển khai Nghị định được ban hành

2020

4

Tiếp nhận thông tin và phối hợp với Ủy ban 81 để trao đổi về đầu mối triển khai Nghị định và hướng dẫn triển khai các cam kết theo Nghị định. Thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin và phối hợp với Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo yêu cầu của Nghị định và pháp luật có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên

Tổng cục Hải quan

Vụ l,

Các đơn vị có liên quan

Thông tin được trao đổi, xử lý kịp thời, hiệu quả

Hàng năm

5

Tiếp nhận tin báo và chủ trì xác minh theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân nghi liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tổng cục Hải quan

Vụ I

Các đơn vị có liên quan

Thông tin được tiếp nhận và xử lý

Hàng năm

6

Phối hợp với Cơ quan đầu mối quốc gia kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng chống phổ biến và tài trợ phổ biến VKHDHL;

Đảm bảo công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu với cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống VKHDHL

Tổng cục Hải quan

Vụ I

Các đơn vị có liên quan

Công tác phối hợp kịp thời, hiệu quả.

Hàng năm

7

Phối hợp với cơ quan đầu mối quốc gia khi có yêu cầu phối hợp để đánh giá rủi ro quốc gia về phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 5 năm một lần

Tổng cục Hải quan

Vụ I

Các đơn vị có liên quan

Công việc được triển khai theo yêu cầu của Cơ quan đầu mối quốc gia

Hàng năm

8

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các cá nhân, tổ chức cùng phương tiện, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động này để phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định và pháp luật liên quan.

Cơ quan và người có thẩm quyền kiểm soát phương tiện, tiền, vũ khí, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và an ninh, trật tự khu vực biên giới và trên biển

Các đơn vị liên quan

Các biện pháp kiểm soát được triển khai

Hàng năm

9

Phối hợp với Bộ Quốc phòng, và các Bộ, ngành trao đổi thông tin thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt trong quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa;

Tổng cục Hải quan

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động, biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong quản lý xuất nhập khẩu.

Hàng năm

10

Đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Vụ I

Các đơn vị có liên quan

Bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Hàng năm

11

Phối hợp với Cơ quan đầu mối khi có yêu cầu để điều tra về hoạt động vi phạm, trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Việt Nam

Tổng cục Hải quan

Các đơn vị có liên quan

Hoạt động trao đổi thông tin được triển khai khi có yêu cầu của Cơ quan đầu mối

Hàng năm

12

Kiến nghị Cơ quan đầu mối quốc gia đưa vào danh sách tổ chức, cá nhân bị đình chỉ liên quan đến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan

Các đơn vị có liên quan

Các kiến nghị liên quan đến danh sách, cá nhân bị đình chỉ

Hàng năm

13

Phối hợp với cơ quan đầu mối khi có yêu cầu để xây dựng danh mục vật liệu liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt và bổ sung cập nhật hàng năm

Tổng cục Hải quan

Các đơn vị có liên quan

Hoạt động phối hợp khi có yêu cầu của cơ quan đầu mối quốc gia về xây dựng danh mục vật liệu liên quan đến vũ khí hủy diệt

Hàng năm

14

Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án, văn bản khác về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Hoạt động phối hợp khi có yêu cầu của cơ quan đầu mối về rà soát, xây dựng văn bản QPPL về phòng, chống VKHDHL

Hàng năm

15

Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các đối tác quốc tế thực hiện các cam kết của Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo Nghị định và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Tổng cục Hải quan

Vụ Hợp tác quốc tế Các đơn vị có liên quan

Hoạt động phối hợp khi có yêu cầu của cơ quan đầu mối về hợp tác quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống VKHDHL

Hàng năm

Đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện

16

Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện triển khai Nghị định, biện pháp trừng phạt theo yêu cầu của các nghị quyết thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tổng cục Hải quan

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu

Hàng năm

17

Đề xuất các biện pháp hỗ trợ thực thi Nghị định có hiệu quả

Tổng cục Hải quan

Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị có liên quan

Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu

Hàng năm

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản