Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1808/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2016) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1808/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 12/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1808/QĐ-BTP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 12/10/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1808/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 - 19/7/2016)

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2016).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Tòa án nhân dân tối cao (để p/h);
-  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để p/h);
-  Ban TĐKT Trung ương (để p/h);
- Các Thứ trưởng;
-
Lưu: VT, TCTHADS.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 - 19/7/2016)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 397/QÐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”; Chương trình công tác năm 2015 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 3449/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2015, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự và Thừa phát lại về lịch sử hình thành và phát triển của Hệ thống, của ngành Tư pháp và của đất nước;

- Giáo dục truyền thống, khích lệ tự hào nghề nghiệp, phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thử thách của các thế hệ công chức, người lao động các cơ quan thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự và Thừa phát lại;

- Bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống ngành Tư pháp, truyền thống Thi hành án dân sự, tạo không khí thi đua thiết thực trong toàn Hệ thống, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Quốc hội và Chính phủ giao.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị toàn Hệ thống trong tổ chức thực hiện; các hoạt động phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có tính giáo dục truyền thống cao; động viên, phát huy ý thức tự giác của công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo phong trào thi đua có hiệu quả bền vững, qua đó, tạo động lực, tinh thần thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với tính chất, điều kiện công tác của từng cơ quan, đơn vị, động viên được sự nhiệt tình, hưởng ứng tham gia của đông đảo công chức, viên chức, người lao động trong toàn Hệ thống.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

1.1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động trong toàn Hệ thống qua các bài viết về truyền thống, tự hào nghề nghiệp, tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp” và “Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên”.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, các Văn phòng Thừa phát lại, các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2015 đến hết tháng 7/2016.

1.2. Tổ chức các hoạt động tri ân, về nguồn

1.2.1. Tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu di tích Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Nội dung: Tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu di tích Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (kết hợp với tổ chức Lễ mít tinh Ngày truyền thống Thi hành án dân sự).

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang, các Văn phòng Thừa phát lại và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2016.

1.2.2. Tổ chức thăm hỏi Lãnh đạo Bộ phụ trách, Lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự qua các thời kỳ

Nội dung: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đồng chí lãnh đạo Bộ phụ trách, nguyên là lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự đã nghỉ hưu; gia đình cán bộ, công chức trong Ngành có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do các đơn vị nhận phụng dưỡng.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, các Văn phòng Thừa phát lại, các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5-7/2016.

2. Công tác tuyên truyền

2.1. Công tác truyền thông

Nội dung: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Báo Pháp luật Việt Nam, mở đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống thi hành án dân sự; quá trình hình thành, phát triển, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của công tác thi hành án dân sự vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, gắn với tuyên truyền Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế định Thừa phát lại trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, các Văn phòng Thừa phát lại và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2015 đến hết tháng 7/2016.

2.2. Mở chuyên mục 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Mở chuyên mục 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự trên Cổng thông tin Thi hành án dân sự và Trang thông tin Thi hành án dân sự địa phương để thông tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các Văn phòng Thừa phát lại và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2015 đến hết tháng 7/2016.

2.3. Xây dựng và phát hành cuốn sách “Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành”

Nội dung: Các bài viết nghiên cứu, tài liệu, tư liệu giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, thành tựu, kinh nghiệm và định hướng phát triển về công tác thi hành án dân sự, thừa phát lại.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Nhà xuất bản Tư pháp, các Cục Thi hành án dân sự, các Văn phòng Thừa phát lại.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2016.

2.4. Phát hành số chuyên đề trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về Truyền thống Thi hành án dân sự

Nội dung: Các bài viết nghiên cứu, làm rõ quá trình hình thành, phát triển, những thành tựu đã đạt được, khó khăn, thách thức và định hướng phát triển của hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, thừa phát lại.

- Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, các Văn phòng Thừa phát lại.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2016.

2.5.  Xây dựng phim tài liệu về thi hành án dân sự

Nội dung: Phản ánh chân thực, sinh động, nổi bật, toàn diện về lịch sử hình thành, quá trình phát triển và trưởng thành, thành tựu và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về những đóng góp của Hệ thống đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2016.

2.6. Thiết kế, lựa chọn, cấp phát biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, các Cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2016.

2.7. Tổ chức cuộc thi Chấp hành viên, Thừa phát lại giỏi

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp luật, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có Thừa phát lại hành nghề.

- Địa điểm:

+ Vòng sơ khảo: Tại các Khu vực

+ Vòng chung kết: Tại Hà Nội.

- Thời gian thực hiện:

+ Vòng sơ khảo: Hoàn thành trong tháng 4/2016

+ Vòng chung kết: Hoàn thành trong tháng 6/2016.

2.8. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao

Căn cứ điều kiện thực tế, Cục Thi hành án dân sự các địa phương tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao để công chức, người lao động cơ quan thi hành án dân sự có dịp gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

- Đơn vị chủ trì: Các Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Các văn phòng Thừa phát lại và các đơn vị liên quan tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2016 đến tháng 6/2016.

3. Phát động phong trào thi đua

3.1. Tổ chức phát động thi đua

- Chủ đề phát động: Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016).

- Thời gian: Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/5/2016.

3.2. Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho một số tập thể và cá nhân của Tổng cục và cơ quan thi hành án dân sự địa phương có thành tích xuất sắc

Nội dung: Đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động cho các cơ quan thi hành án dân sự, Huân chương Lao động và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho một số tập thể và cá nhân cơ quan Tổng cục, cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các Văn phòng Thừa phát lại.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 2/2016.

3.3. Tổ chức tổng kết đợt thi đua, biểu dương khen thưởng

Nội dung: Xây dựng văn bản hướng dẫn khen thưởng, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có nhiều thành tích trong công tác thi hành án dân sự nhân dịp kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Thi hành án dân sự; hướng dẫn xét, đề nghị Bộ trưởng tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có quá trình cống hiến trong công tác thi hành án dân sự hoặc có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Tư pháp nói chung, cho công tác thi hành án dân sự và Thừa phát lại nói riêng.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2016 đến tháng 6/2016.

4. Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016)

4.1. Tại Hà Nội

Nội dung: Bộ Tư pháp tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016)  nhằm ôn lại lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại, ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những đóng góp của Hệ thống, tuyên dương và khen thưởng cho những tập thể và cá nhân xuất sắc.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua-Khen thưởng và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian: Tháng 7/2016.

4.2. Tại các địa phương

Các cơ quan thi hành án dân sự báo cáo và xin ý kiến cấp ủy cùng cấp để tổ chức một số hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự phù hợp với tình hình, điều kiện của mỗi địa phương, đảm bảo tiết kiệm, trang trọng và hiệu quả.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Thừa phát lại và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian: Tháng 7/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Thi hành án dân sự

Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2016) để chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai từng hoạt động, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác nhằm tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả.

2. Các đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ vào các yêu cầu về nội dung, thời gian của Kế hoạch này, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo sự phân công tại Kế hoạch này, đảm bảo thời gian, tiến độ và hiệu quả.

3. Cục Thi hành án dân sự các địa phương

Trên cơ sở Kế hoạch này, chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2016), đảm bảo tiết kiệm, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; tổng kết, khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời trong đợt thi đua. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống theo đề cương hướng dẫn tuyên truyền của Tổng cục.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí được cấp cho Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự và huy động kinh phí từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Giao Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ Kế hoạch- Tài chính lập dự toán và bố trí kinh phí năm 2016.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan cần báo cáo thường xuyên về Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự về tình hình thực hiện các hoạt động được giao và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời giải quyết./.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản