Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1807/2005/QĐ-CT về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Sở Thương mại - Du lịch giai đoạn 2005 - 2007 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1807/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 07/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1807/2005/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 07/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1807/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỦA SỞ THƯƠNG MẠI - DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2005 - 2007

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Quyết định số 192/2001/QÐ-TTg ngày 17.12.2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí diểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý hành chính;
Căn cứ Thông tu Liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 8.2.2002 của Bộ Tài chính - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 192/2001/NÐ-CP;
Xét dề nghị của Sở Thương mại - Du lịch tại công văn số 244/TMDL ngày 25.8.2005; Sở Tài chính tại công văn số 454/TC-HCSN ngày 28.8.2005;
 

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1: Thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Thương mại - Du lịch trong thời gian 3 năm, từ năm 2005 - 2007.

Ðiều 2: Việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Sở Thương mại - Du lịch phải đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu sau:

1. Ðổi mới cơ chế quản lý biên chế và kinh phí hoạt động; thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy để nâng cao chất luợng, hiệu quả công việc.

2. Tạo quyền chủ động trong sử dụng nguồn kinh phí được giao khoán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

4. Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của Pháp luật, dảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức.

Ðiều 3: Biên chế giao khoán.

Biên chế giao khoán là số biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao sau khi dã rà soát lại trên cơ sở biên chế hiện có và được giao ổn định trong 3 năm 2005 - 2007, cụ thể:

- Tổng số: 25 người, trong đó:

+ Trong chỉ tiêu biên chế: 21 người.

+ Hợp đồng: 4 người.

Ðiều 4: Nội dung và mức giao khoán kinh phí.

1. Mức giao khoán kinh phí: trên cơ sở số biên chế giao khoán và định mức chi tiêu theo đầu người: 25 triệu đồng/người/năm trong chỉ tiêu biên chế, 16 triệu đồng/người hợp đồng/năm.

2. Tổng kinh phí giao khoán Ngân sách cấp ổn định trong 3 năm 2005 - 2007 là: 589 triệu đồng.

3. Kinh phí giao khoán được sử dụng cho các nội dung sau:

- Chi cho cơn người: Tổng quỹ lương được xác định trên cơ sở số biên chế duợc giao khoán và ngạch bậc lương của cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23.5.1993 của Chính phủ (chưa bao gồm tiền lương tăng thêm theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NÐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ).

- Kinh phí quản lý hành chính là kinh phí để duy trì hoạt động thuờng xuyên của đơn vị.

4. Mức khoán kinh phí và biên chế trên được xem xét điều chỉnh trong các trường hợp sau:

- Nhà nước thay dổi chính sách tiền lương, phụ cấp lương.

- Có sự thay dổi ở mức tối thiểu 20% đối với các định mức, tiêu chuẩn, chế dộ hiện là cơ sở cho việc lập dự toán và phân bổ kinh phí đối với các khoản chi thực hiện khoán.

- Ðược cơ quan có thẩm quyền bổ sung thêm nhiệm vụ.

- Nhà nước có chính sách tang chi cho lĩnh vực đang thực hiện khoán.

- Sáp nhập, chia tách cơ quan đang thực hiện khoán theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ðiều 5: Ngoài mức khoán quy dinh tại Ðiều 4 Quyết định này, don vị còn được sử dụng nguồn kinh phí sau.

1. Nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện các nội dung công việc:

+ Chi sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở, nhà công vụ, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

+ Chi mua sắm tài sản cố định.

+ Chi đoàn ra doàn vào.

+ Chi đào tạo cán bộ, công chức.

+ Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

+ Chi thực hiện tinh giảm biên chế theo chế độ do nhà nước quy định.

+ Các nội dung không thực hiện khoán khác.

2. Nguồn kinh phí từ các khoản thu hợp pháp khác theo chế độ quy định.

Ðiều 6: Sở Thương mại - Du lịch được chủ động sử dụng kinh phí giao khoán để đảm bảo các hoạt động thường xuyên và phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị. Kinh phí giao khoán cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện. Số kinh phí tiết kiệm được từ các khoản chi do thực hiện khoán được sử dụng dể chi cho các nội sung sau:

- Kinh phí tiết kiệm từ quỹ lương được sử dụng toàn bộ cho mục dích tăng thu nhập của cán bộ, công chức trong đơn vị.

- Kinh phí tiết kiệm được từ các khoản chi hành chính, chi nghiệp vụ, chi khác được sử dụng cho các mục đích:

+ Chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

+ Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công chức.

+ Chi cho việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

+ Trợ cấp thêm ngoài chính sách chung cho những người tự nguyện về nghỉ trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại lao động.

+ Trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

Các khoản chi từ kinh phí tiết kiệm được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 192/2001/QÐ-TTg và Thông tư 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP.

Ðiều 7: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thời điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính thực hiện từ ngày 01.01.2005.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Thương mại - Du lịch; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản