446201

Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

446201
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1805/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1805/QĐ-BVHTTDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1805/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ (Kế hoạch) về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025.

Điều 2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nguồn kinh phí xã hội hóa (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KHTC, CC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1805/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Kế hoạch thực hiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 (Sau đây gọi là Kế hoạch) với những nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ chưa thực hiện cắt giảm 50% tại thời điểm Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ ban hành Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải thực hiện cắt giảm cho đủ 50% theo quy định sau đó tiếp tục cắt giảm theo Nghị quyết này.

2. Thực hiện cắt giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, Thông tư của Bộ trưởng; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

II. YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình.

2. Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh phải lượng hoá được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, người dân và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân; bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quy định pháp luật, bảo đảm tính thống nhất và tạo thuận lợi cho việc thi hành, tuân thủ pháp luật.

3. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản khi ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (trừ những văn bản quy định những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội).

4. Thực hiện thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gồm: quy định về thủ tục hành chính bao gồm cả quy định về báo cáo; quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh; quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong các thông tư, thông tư liên tịch của Bộ trưởng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang có hiệu lực và trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà các bộ, cơ quan được giao xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

III. NHIỆM VỤ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nghiên cứu kỹ các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP và các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ động đề xuất Bộ bổ sung nhiệm vụ thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

1. Nhiệm vụ chung giai đoạn 2020 - 2025

a. Triển khai việc phổ biến, tuyên truyền quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

b. Đề xuất, xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không hợp lý theo các yêu cầu tại Chương trình. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025.

Mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

c. Hoàn thành thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

d. Đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm soát kiểm tra định kỳ thủ tục hành chính nhằm bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục, điều kiện bất hợp lý, không còn cần thiết tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

e. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch. Đặc biệt chú trọng xây dựng điều kiện kinh doanh văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; giảm thiểu tối đa các thành phần hồ sơ xin cấp phép và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

g. Rà soát các thủ tục, điều kiện thành lập đối với các dự án đầu tư kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Nhiệm vụ chính trong năm 2020

Đối với kế hoạch trong năm 2020 cần tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng làm tiền đề cho các năm tiếp, cụ thể là:

a. Phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý trên tất cả các lĩnh vực vào phần mềm thống kê.

b. Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

c. Cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ trên tất cả các lĩnh vực vào phần mềm thống kê, rà soát. Đồng thời, rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

3. Nội dung nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục Danh mục nhiệm vụ cụ thể Kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP và các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức thực hiện và cụ thể hóa thành các mục tiêu nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch bảo đảm đạt được yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện Nghị quyết. Chi tiết chế độ báo cáo thực hiện như sau:

a. Định kỳ trước ngày 30 tháng 5 và trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 6 tháng và một năm được giao tại Kế hoạch này và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch, Tài chính) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

b. Thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ, hủy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên phần mềm thống kê, rà soát. Hoàn thành thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 10 năm 2020.

c. Báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của đơn vị trước ngày 15 tháng 10 năm 2020, gửi Bộ (qua Vụ Kế hoạch, Tài chính) để tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ theo dõi.

d. Báo cáo tính chi phí tuân thủ cải cách thủ tục hành chính có liên quan thuộc phạm vi quản lý của đơn vị trước ngày 15 tháng 10 năm 2020, gửi Bộ (qua Văn phòng Bộ) để Văn phòng Bộ tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ theo dõi.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính làm đầu mối, định kỳ tổng hợp báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết đảm bảo Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả và đồng bộ. Định kỳ trước ngày 15 tháng 6 và trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện gửi Văn phòng Chính phủ.

3. Trong thời gian triển khai thực hiện các nhiệm vụ nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch, Tài chính) để nghiên cứu đề xuất giải quyết.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020-2025 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Stt

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Kết quả

I

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN, PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN

1

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Vụ Pháp chế

2020

Báo cáo/Hội nghị

2

Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

2020- 2025

Bài viết/ Báo cáo

3

Thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

2020- 2025

Báo cáo

4

Tăng cường theo dõi, giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí, doanh nghiệp, người dân về kết quả cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Văn phòng Bộ

Trung tâm Công nghệ thông tin; Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

2020- 2025

Báo cáo

5

Tổ chức tiếp nhận, thu thập, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị, ý kiến của doanh nghiệp, người dân về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, qua đối thoại, tham vấn để đề xuất những vấn đề cần ưu tiên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc thay thế các quy định.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan, đầu mối mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trung tâm Công nghệ thông tin; Vụ Pháp chế

2020- 2025

Báo cáo

6

Duy trì đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan, đầu mối mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

2020- 2025

Báo cáo/ Hội nghị

II

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

7

Đơn vị thuộc Bộ chưa thực hiện cắt giảm đủ 50% điều kiện đầu tư kinh doanh tại thời điểm Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ ban hành Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải thực hiện cắt giảm cho đủ 50% theo quy định. Xây dựng đề xuất phương án kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không hợp lý giai đoạn 2020 – 2025. Đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Vụ Pháp chế Vụ Kế hoạch, Tài chính

2020- 2025

Kế hoạch/ Báo cáo

8

Tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Vụ Pháp chế; Các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ

2020- 2025

Quyết định/ Kế hoạch

9

Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

2020- 2025

Báo cáo

10

Công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Trung tâm công nghệ thông tin

Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch, Tài chính Các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ

2020- 2025

Văn bản của cơ quan thẩm quyền/Báo cáo

11

Kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thông qua đánh giá tác động các quy định có phát sinh chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp, người dân và công tác thẩm định, thẩm tra trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ Các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ

2020- 2025

Báo cáo

12

Báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện hàng năm Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và tổng kết Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị thuộc trực Bộ

2020- 2025

Báo cáo

13

Cung cấp cho các cơ quan thẩm quyền báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện hàng năm Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ và tổng kết Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025.

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

2020- 2025

Báo cáo

III.

TRIỂN KHAI THỐNG KÊ, RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ SAU ĐƠN GIẢN HÓA

14

Sử dụng, duy trì phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm công nghệ thông tin

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

2020- 2025

Báo cáo

15

Tổ chức thực hiện cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ vào phần mềm thống kê theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm công nghệ thông tin

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

2020- 2025

Báo cáo

16

Báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ, đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính có liên quan theo kế hoạch rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính hàng năm của Bộ.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Văn phòng Bộ tổng hợp báo cáo

2020- 2025

Báo cáo

17

Báo cáo chi phí tuân thủ thủ tục hành chính có liên quan theo kế hoạch rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính hàng năm của Bộ.

Văn phòng Bộ

Trung tâm công nghệ thông tin; Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

2020- 2025

Báo cáo

18

Tổng hợp báo cáo kết quả thống kê, chi phí tuân thủ quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

2020

Báo cáo

19

Tổng hợp cập nhật các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ khi có thay đổi.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Vụ Pháp chế; Trung tâm công nghệ thông tin.

2020- 2025

Báo cáo

20

Cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Hệ thống phần mềm thống kê theo phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

Trung tâm công nghệ thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2020- 2025

Báo cáo

21

Tổng hợp các nội dung điều chỉnh thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa để phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bản (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm công nghệ thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2020- 2025

Báo cáo

22

Rà soát, thống kê tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2020- 2025

Báo cáo

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản