9981

Quyết định 18/2006/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Bưu chính viễn thông Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

9981
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 18/2006/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Bưu chính viễn thông Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 18/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 18/2006/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 28/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 181/2004/QĐ-UB ngày 8/12/2004 về việc Thành lập Sở Bưu chính viễn thông Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-UB ngày 30/1/2003 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin Thành phố giai đoạn I”;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc Sở Bưu chính viễn thông thành phố tại tờ trình số 506/TTr-SBCVT ngày 23/9/2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) Hà Nội trực thuộc Sở Bưu chính viễn thông thành phố Hà Nội.

Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo CNTT Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh: Hanoi Information Technology Training Center

Tên viết tắt: HANOI ITTC

- Trung tâm Đào tạo CNTT Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành.

- Trụ sở đặt tại: Lô CC, Khu Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo CNTT Hà Nội

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Đào tạo CNTT thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực CNTT phục vụ nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của Thành phố Hà Nội; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đào tạo CNTT cho các tổ chức và cá nhân; đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng về CNTT cho mọi đối tượng có nhu cầu.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo nhân lực CNTT phục vụ sự nghiệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế của Thủ đô bao gồm đào tạo sử dụng thiết bị, đào tạo cơ bản, nâng cao, bổ sung kiến thức đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới.

- Đào tạo lập trình viên, kỹ thuật viên và cán bộ ứng dụng về CNTT để bổ sung cho lực lượng cán bộ làm chuyên môn về CNTT trên địa bàn thành phố và phục vụ xuất khẩu nguồn nhân lực CNTT;

- Liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về CNTT cho người làm CNTT và giảng viên CNTT trên địa bàn Thành phố và khu vực;

- Tư vấn sau đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT cho mọi đối tượng học viên, cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

- Cấp giấy chứng nhận trình độ, kiến thức về CNTT cho các đối tượng đạt yêu cầu theo quyền hạn của Trung tâm;

- Nghiên cứu, tiếp nhận, cập nhật kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, phục vụ phát triển đào tạo của Trung tâm.

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế về đào tạo CNTT;

- Căn cứ các dịch vụ hỗ trợ về đào tạo CNTT;

- Quản lý biên chế, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Bưu chính viễn thông và UBND thành phố giao.

3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

3.1. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Đào tạo CNTT Hà Nội có Giám đốc và từ 1 đến 2 Phó Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, trước Sở Bưu chính viễn thông và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Giám đốc Trung tâm do UBND Thành phố bổ nhiệm theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Bưu chính viễnt hông Thành phố bổ nhiệm. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

Trung tâm Đào tạo CNTT Hà Nội gồm các phòng ban chuyên môn sau:

- Phòng quản trị - Hành chính.

- Phòng Kế hoạch - Đào tạo

- Phòng kỹ thuật - Nghiên cứu khoa học.

Khi cần thiết, Trung tâm đề nghị UBND Thành phố xem xét quyết định thành lập thêm các bộ phận chức năng để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

3.2. Biên chế

- Trước mắt, biên chế của trung tâm Đào tạo CNTT Hà Nội là 6 người, bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng chuyên môn.

- Căn cứ nhu cầu công việc và khả năng tài chính, Trung tâm được phép tuyển chọn và ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành của nhà nước và của thành phố.

Điều 3. Trung tâm Đào tạo CNTT Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, tuân thủ các quy định về quản lý tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và Thông tư số 25/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Bưu chính viễn thông thành phố chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy chế hoạt động của Trung tâm.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Bưu chính viễn thông Thành phố, Giám đốc Trung tâm Đào tạo CNTT Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực Thành Ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban của Thành Ủy;
- Công an TP (để khắc dấu)
- Như điều V;
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản