327356

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính trên cơ sở sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và ban hành mới thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

327356
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính trên cơ sở sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và ban hành mới thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 177/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 08/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 177/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 08/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CƠ SỞ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ VÀ BAN HÀNH MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính mới ban hành; 14 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính thay thế; 04 thủ tục hành chính bị thay thế và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ: 07 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, 14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ: 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

Thú y

Chi cục Thú y

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật

(Áp dụng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Bao gồm: Cơ sở giết mổ, Cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản,…)

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản (gọi chung là thuốc thú y thủy sản)

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

4

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản

5

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (đơn vị có Giấy đăng ký kinh doanh do cấp Trung ương, cấp tỉnh hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế cấp)

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

STT

Tên thủ tục hành chính bị sửa đổi

Tên thủ tục hành chính đã sửa đổi

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y

(Bao gồm: Dịch vụ tiêm phòng, thiến hoạn, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị bệnh động vật, phẫu thuật động vật, tư vấn thú y)

Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho đối tượng là cá nhân hoạt động hành nghề Dịch vụ thú y; bao gồm: Tiêm phòng, thiến hoạn, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị bệnh động vật; Phẫu thuật; Tư vấn thú y)

Thú y

Chi cục thú y

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

Bảo vệ thực vật

Chi cục Bảo vệ thực vật

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

6

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

(Áp dụng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm cây công nghiệp, sản phẩm cây lương thực, các loại cây lâm sản dùng làm thực phẩm, muối ăn, mật ong và sản phẩm từ mật ong, sữa tươi nguyên liệu, các sản phẩm từ yến; cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản có từ 02 nhóm sản phẩm nông lâm thủy sản trở lên do 02 cơ quan kiểm tra giám sát thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thuộc Thành phố cấp đăng ký kinh doanh).

Nông lâm thủy sản

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội

7

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

8

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản Hà Nội

9

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở nuôi trồng thủy sản

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở nuôi trồng thủy sản

10

Khai báo và kiểm dịch đối với thủy sản giống vận chuyển trong nước

Khai báo và kiểm dịch đối với thủy sản giống vận chuyển trong nước

11

Khai báo và kiểm dịch đối với thủy sản giống được đánh bắt ngoài tự nhiên vận chuyển trong nước

Khai báo và kiểm dịch đối với thủy sản giống được đánh bắt ngoài tự nhiên vận chuyển trong nước

12

Kiểm dịch đối với thủy sản thương phẩm vận chuyển trong nước

Kiểm dịch đối với thủy sản thương phẩm vận chuyển trong nước

13

Kiểm dịch đối với sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước

Kiểm dịch đối với sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước

14

Kiểm dịch thủy sản giống tại địa phương tiếp nhận

Kiểm dịch thủy sản giống tại địa phương tiếp nhận

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ VÀ THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

Tên thủ tục hành chính bị thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống.

04 TTHC (1,2,3,4) được thay thế bằng TTHC sau:

Tên TTHC: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y:

(Áp dụng cấp cho Cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật, chăn nuôi động vật, cách ly động vật/sản phẩm động vật, sản xuất, kinh doanh con giống, tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật, giết mổ động vật, sơ chế sản phẩm động vật,bảo quản động vật, xét nghiệm và chẩn đoán bệnh động vật)

Thú y

Chi cục thú y

2. Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ động vật, sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật.

3. Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật.

4. Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với khu cách ly kiểm dịch nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật.

IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

STT

Tên thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp Giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản Hà Nội

V. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (áp dụng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quận, huyện, thị xã cấp đăng ký kinh doanh).

Nông lâm sản, thủy sản

UBND quận, huyện, thị xã

 

Phần II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

(Sau khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho đối tượng là cá nhân hoạt động hành nghề Dịch vụ thú y; bao gồm: Tiêm phòng, thiến hoạn, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị bệnh động vật; Phẫu thuật; Tư vấn thú y)

Thú y

Chi cục Thú y

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

(Áp dụng cấp cho Cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật, chăn nuôi động vật, cách ly động vật/sản phẩm động vật, sản xuất, kinh doanh con giống, tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật, giết mổ động vật, sơ chế sản phẩm động vật, bảo quản động vật, xét nghiệm và chẩn đoán bệnh động vật)

3

Cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật (áp dụng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Bao gồm: Cơ sở giết mổ, Cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản,…)

5

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

Bảo vệ thực vật

Chi cục Bảo vệ thực vật

6

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

7

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

9

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (áp dụng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm cây công nghiệp, sản phẩm cây lương thực, các loại cây lâm sản dùng làm thực phẩm, muối ăn, mật ong và sản phẩm từ mật ong, sữa tươi nguyên liệu, các sản phẩm từ yến; cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản có từ 02 nhóm sản phẩm nông lâm thủy sản trở lên do 02 cơ quan kiểm tra giám sát thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thuộc Thành phố cấp đăng ký kinh doanh).

Nông lâm thủy sản

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội

10

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Nông nghiệp

11

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản Hà Nội

12

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở nuôi trồng thủy sản

13

Khai báo và kiểm dịch đối với thủy sản giống vận chuyển trong nước

14

Khai báo và kiểm dịch đối với thủy sản giống được đánh bắt ngoài tự nhiên vận chuyển trong nước

Thủy sản

Chi cục Thủy sản Hà Nội

15

Kiểm dịch đối với thủy sản thương phẩm vận chuyển trong nước

16

Kiểm dịch đối với sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước

17

Kiểm dịch thủy sản giống tại địa phương tiếp nhận

Thủy sản

Chi cục Thủy sản Hà Nội

18

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản (gọi chung là thuốc thú y thủy sản)

19

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản

20

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (đơn vị có Giấy đăng ký kinh doanh do cấp Trung ương, cấp tỉnh hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế cấp)

21

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

22

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải

hoán

23

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (áp dụng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quận, huyện, thị xã cấp đăng ký kinh doanh).

Nông lâm thủy sản

UBND quận, huyện, thị xã

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản