433490

Quyết định 175/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

433490
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 175/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 175/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 17/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 175/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 17/01/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2014/QH13 NGÀY 28/11/2014 CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ Quốc hội;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2014/QH13 NGÀY 28/11/2014 CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH

1. Đánh giá thực trạng và kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết số 88/2014/QH13), Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Quyết định s404/QĐ-TTg); chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai và đề xuất các giải pháp khắc phục để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 trong thời gian tới.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai nghị quyết của Quốc hội; Đề án của Chính phủ; làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên chỉ đạo, tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg.

II. NỘI DUNG

1. Phối hợp với Bộ, ngành liên quan, cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên tổ chức đánh giá và tổng hợp, báo cáo.

2. Xây dựng tài liệu và tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức sơ kết, đánh giá và tổng hợp, báo cáo từ các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên

1.1. Các sở giáo dục và đào tạo

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Quyết định số 404/QĐ-TTg (theo hướng dẫn tại Công văn số 103/BGDĐT-GDTrH ngày 13/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa), hoàn thành và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 03/02/2020).

1.2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên

Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Quyết định số 404/QĐ-TTg (theo hướng dẫn tại Công văn số 103/BGDĐT-GDTrH ngày 13/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa), hoàn thành và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 03/02/2020.

1.3. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Vụ Giáo dục Trung học

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Quyết định số 404/QĐ-TTg;

- Phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục Cơ sở vật chất, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Dự án RGEP và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Vụ Giáo dục Tiểu học

- Chủ trì xây dựng Báo cáo về tình hình chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 và công tác tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1;

- Phối hợp với Dự án RGEP xây dựng Báo cáo về quá trình thẩm định sách giáo khoa lớp 1;

- Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg.

c) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

- Chủ trì xây dựng Báo cáo về chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; về xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông.

- Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg;

d) Cục Cơ sở vật chất

- Chủ trì xây dựng Báo cáo về chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018;

- Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg;

đ) Cục Công nghệ thông tin

- Chủ trì xây dựng Báo cáo về chuẩn bị hạ tầng và hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

- Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg.

e) Văn phòng Bộ

- Chủ trì xây dựng Báo cáo kết quả công tác truyền thông về kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg;

- Tổ chức truyền thông về kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Quyết định số 404/QĐ-TTg và tình hình triển khai của các địa phương và cơ sở giáo dục;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Bố trí kinh phí tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 từ nguồn Ngân sách Nhà nước cho giáo dục năm 2020;

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Dự án RGEP và Ban quản lý Chương trình ETEP và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung liên quan đến các nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13.

h) Vụ Pháp chế

Chủ trì các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức sơ kết.

i) Văn phòng Chương trình Khoa học giáo dục cấp quốc gia và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- Đôn đốc các nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Quyết định số 404/QĐ-TTg;

- Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg.

k) Ban quản lý Dự án RGEP và Ban quản lý Chương trình ETEP

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Dự án RGEP và Chương trình ETEP đến hết tháng 31/12/2019;

- Phối hợp với Vụ Giáo dục Tmng học và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

l) Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Báo cáo các nội dung được phân công và tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 2632/QĐ-BGDĐT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức các Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13

2.1. Địa điểm tổ chức hội nghị, thành phần đại biểu

a) Điểm cầu Hà Nội (Dự kiến đặt tại số Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội)

- Thành phần đại biểu:

+ Đại biểu Trung ương: Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;...

+ Đại diện các bộ, ngành liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Dân tộc và Miền núi...

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo: Bộ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện, Học viện, Đề án, các Trường Đại học Sư phạm trọng điểm.

+ Các đơn vị liên quan.

- Số lượng đại biểu: Tổng số đại biểu tham dự Hội nghị khoảng 150 đại biểu.

b) Điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

- Thành phần đại biểu:

+ Đại diện Lãnh đạo tỉnh/thành phố;

+ Sở giáo dục và đào tạo: Giám đốc sở và các phòng, ban thuộc sở giáo dục và đào tạo; Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

+ Đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

- Số lượng đại biểu: Do các tỉnh/thành phố tự quyết định.

2.2. Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến trong tuần cuối tháng 2/2020.

2.3. Kinh phí tổ chức Hội nghị

Kinh phí tổ chức hội nghị được lấy từ nguồn Ngân sách Nhà nước cho giáo dục năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Trung học) để phối hợp giải quyết./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản