455536

Quyết định 171/QĐ-VKSTC về điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

455536
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 171/QĐ-VKSTC về điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 171/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành: 21/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 171/QĐ-VKSTC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Người ký: Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành: 21/09/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KÉO DÀI SANG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh đầu tư vốn ngân sách trung năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (theo phụ lục đính kèm).

- Thời gian thực hiện và giải ngân của các dự án được điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Thời gian thực hiện và giải ngân các dự án được điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 đến ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương được điều chỉnh, Chủ đầu tư các dự án tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện về đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Đơn vị sử dụng ngân sách (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách) (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- Lưu VP; Thư ký PVT, C3(Vth, LĐC, P.KHNS, P.ĐTXD). Thao 80b.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản