Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 170/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ FREE 1 do Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành

Số hiệu: 170/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đặng Đình Lâm
Ngày ban hành: 29/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 170/2003/QĐ-BBCVT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông
Người ký: Đặng Đình Lâm
Ngày ban hành: 29/10/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 170/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRẢ SAU CDMA GÓI DỊCH VỤ FREE 1

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính, viễn thông Sài Gòn tại Tờ trình số 1566/CV-SPT ngày 17/10/2003 về: Phương án giá cước bổ sung dịch vụ điện thoại di động CDMA của SPT;
Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ FREE 1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2003.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Đình Lâm

 

CƯỚC THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ SAU CDMA GÓI DỊCH VỤ FREE 1
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 170/2003/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

I. BẢNG CƯỚC GÓI DỊCH VỤ FREE 1

Danh mục

Đơn vị

Mức cước

1. Cước hoà mạng giao cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quy định với điều kiện:
- Mức tối đa không quá.
- Mức tối thiểu không thấp hơn.

đồng/máy-lần

đồng/máy-lần

545.455

363.636

2. Cước thuê bao:

đồng/máy-tháng

227.273

3. Cước gọi nội vùng và liên vùng đến 1 thuê bao di động CDMA đã đăng ký trước của SPT.

 

Miễn cước

4. Cước thông tin:
4.1. Nội vùng:
- Cước phút đầu:
- Cước block 10 giây tiếp theo
4.2. Liên vùng :
- Cước phút đầu:
- Cước block 10 giây tiếp theo
4.3. Cước gọi đi quốc tế

đồng/ phút

đồng/block 10 giây

đồng/ phút

đồng/block 10 giây

1.636

273

2.455

409

Cước nội vùng cộng với cước điện thoại đi quốc tế

II- CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1- Cước hoà mạng

- Thu một lần.

2- Cước thuê bao

2.1- Thu theo tháng.

2.2- Trường hợp các khách hàng mới đăng ký sử dụng, hoặc xin chấm dứt hợp đồng sử dụng không đủ trọn tháng, cước thuê bao của tháng đó được tính như sau:

Cước thuê bao tháng =

227.273 đồng

= –––––––––––

30 ngày

x số ngày sử dụng trong tháng

- Số ngày sử dụng trong tháng:

+ Đối với khách hàng mới đăng ký sử dụng: số ngày sử dụng trong tháng được tính từ ngày khách hàng ký hợp đồng sử dụng đến hết tháng.

+ Đối với khách hàng chấm dứt hợp đồng sử dụng: số ngày sử dụng trong tháng tính từ ngày 01 của tháng đến hết ngày chấm dứt hợp đồng có hiệu lực.

3- Cước thông tin

3.1- Đối với các cuộc gọi xuất phát từ thuê bao thông tin di động trả sau CDMA gói dịch vụ FREE 1:

- Miễn cước gọi nội vùng và liên vùng đến 1 thuê bao di động CDMA đã đăng ký trước của SPT.

- Cước được tính theo phút đầu và block 10 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi kéo dài chưa đến 01 phút được tính cước 01 phút đầu. Phần lẻ thời gian cuối cùng của một cuộc liên lạc chưa đến 10 giây được tính tròn thành 01 block 10 giây.

- Mức cước qui định tại điểm 4.1, 4.2 mục I được áp dụng cho thuê bao di động CDMA trả sau gói dịch vụ FREE 1 gọi đến các thuê bao không thuộc thuê bao đã đăng ký trước trong mạng di động CDMA của SPT và thuê bao thuộc các mạng cố định, di động khác trong nước. Mức cước thông tin thuê bao di động CDMA gọi thuê bao thuộc mạng VSAT áp dụng theo mức cước VSAT hiện hành.

- Mức cước cuộc gọi từ thuê bao di động trả sau CDMA gói dịch vụ FREE 1 đi quốc tế: được tính cước bằng cước thông tin di động trả sau CDMA gói dịch vụ FREE 1 nội vùng cộng với cước điện thoại đi quốc tế theo bảng cước điện thoại quốc tế hiện hành.

3.2. Đối với các cuộc gọi đến thuê bao di động CDMA:

a, Cuộc gọi xuất phát từ mạng cố định PSTN:

- Cước thông tin nội vùng: 1.636 đồng/phút.

- Cước thông tin liên vùng: 2.455 đồng/phút.

- Đơn vị thời gian tính cước là phút. Phần lẻ thời gian cuối cùng của một cuộc liên lạc chưa đến 01 phút được tính tròn thành 01 phút.

b, Cuộc gọi xuất phát từ thuê bao thuộc mạng di động GSM: Mức cước và phương thức tính cước áp dụng theo các quyết định cước dịch vụ thông tin di động GSM hiện hành.

c, Cuộc gọi xuất phát từ thuê bao thuộc các mạng khác: Mức cước và phương thức tính cước áp dụng như cước thuê bao thuộc các mạng đó gọi vào thuê bao thuộc mạng di động GSM.

3.3- Các vùng cước được quy định như sau:

- Vùng 1: bao gồm các tỉnh thành Miền Bắc đến tỉnh Quảng Bình

- Vùng 3: bao gồm các tỉnh thành: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Gia Lai, Kon Tum và Đắc Lắc.

- Vùng 2: bao gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

- Cước nội vùng được tính cho các cuộc gọi trong nội bộ mỗi vùng.

- Cước liên vùng được tính cho các cuộc gọi giữa các vùng:

+ Từ vùng 1 đến vùng 2, vùng 3 và ngược lại.

+ Từ vùng 2 đến vùng 3 và ngược lại.

- Cước thông tin được xác định theo vị trí thực của thuê bao chủ gọi và vị trí đăng ký của thuê bao bị gọi.

4- Tại các điểm công cộng (bưu cục, đại lý, điểm Bưu điện- Văn hoá xã, trạm điện thoại thẻ), ngoài mức cước thông tin quy định tại điểm 3.2 mục II nêu trên, doanh nghiệp quản lý điểm công cộng được thu thêm cước phục vụ. Mức cước phục vụ thu thêm do doanh nghiệp quản lý điểm công cộng tự quyết định nhưng không được cao hơn mức cước phục vụ đối với cuộc gọi vào các mạng di động khác.

5- Giảm cước theo thời gian sử dụng trong ngày:

5.1- Giảm 30 % cước thông tin di động cho các cuộc gọi xuất phát từ thuê bao điện thoại di động trả sau CDMA, hoặc xuất phát từ thuê bao thuộc mạng điện thoại cố định PSTN tới thuê bao điện thoại di động CDMA, trong thời gian:

- Từ 23 giờ ngày hôm trước đến 01 giờ sáng ngày hôm sau và từ 05 giờ sáng đến 07 giờ sáng cho tất cả các ngày trong tuần.

- Từ sau 07 giờ sáng đến trước 23 giờ cho các ngày lễ và chủ nhật.

5.2- Giảm 50% cước thông tin di động cho các cuộc gọi xuất phát từ thuê bao điện thoại di động trả sau CDMA, hoặc xuất phát từ thuê bao thuộc mạng điện thoại cố định PSTN tới thuê bao điện thoại di động CDMA từ sau 01 giờ đến trước 05 giờ cho tất cả các ngày trong tuần.

5.3- Cước gọi đi quốc tế từ các thuê bao thông tin di động trả sau CDMA, ngoài các quy định giảm cước thông tin di động như quy định tại mục 5.1, 5.2 nêu trên, việc giảm cước điện thoại đi quốc tế được áp dụng theo các quy định hiện hành.

5.4- Việc giảm cước cho các cuộc gọi vào điện thoại di động CDMA tại các điểm công cộng (bưu cục, đại lý, điểm Bưu điện- Văn hoá xã, trạm điện thoại thẻ) từ 23 giờ hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, trong các ngày lễ và chủ nhật do doanh nghiệp quản lý điểm công cộng tự quyết định. Mức giảm không được vượt quá 30% mức cước quy định tại điểm 3.2 mục II nêu trên và không được thấp hơn mức giảm đối với cuộc gọi vào các mạng di động khác.

6- Các cuộc gọi trong nội bộ mạng di động CDMA của SPT của các thuê bao trả sau (không áp dụng cho thuê bao sử dụng một chiều) thuộc cùng một tổ chức và sử dụng chung một hoá đơn tính cước được áp dụng mức cước như sau:

- Đối với tổ chức có số lượng thuê bao từ 5-9: giảm 20% cước liên lạc với các thuê bao trong cùng mạng thông tin di động CDMA của SPT.

- Đối với tổ chức có số lượng thuê bao từ 10-19: giảm 30% cước liên lạc với các thuê bao trong cùng mạng thông tin di động CDMA của SPT.

- Đối với tổ chức có số lượng thuê bao từ 20 trở lên: giảm 40% cước liên lạc với các thuê bao trong cùng mạng thông tin di động CDMA của SPT.

Mức cước qui định tại điểm này sẽ được Bộ Bưu chính, Viễn thông xem xét và điều chỉnh (nếu cần thiết) khi số thuê bao di động CDMA của SPT đạt 200.000 thuê bao.

7- Các mức cước quy định trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

8- Bảng cước thông tin di động này áp dụng thống nhất cho các thuê bao thông tin di động CDMA trả sau gói FREE 1 trong phạm vi toàn quốc.

9- Cước thông tin di động được thu ở thuê bao chủ gọi.

 

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản