221111

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về Thi đua, Khen thưởng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

221111
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về Thi đua, Khen thưởng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 17/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 20/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 17/2013/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 20/09/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Thông tư số 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2011 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Thi đua, Khen thưởng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 05/2008/QĐ-UBND ngày 05/02/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định Thi đua, Khen thưởng “Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

QUY ĐỊNH

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20 /9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thi đua, khen thưởng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: đối tượng, nội dung, mục tiêu thi đua; hình thức, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thi đua

a) Đối với tập thể:

- Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí lực lượng Công an chính quy – sau đây gọi chung là Công an xã);

- Ban bảo vệ dân phố; phòng (ban, tổ, đội) bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường;

- Tập thể nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn; tập thể cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đơn vị lực lượng vũ trang (có tư cách pháp nhân) trên địa bàn tỉnh.

b) Đối với cá nhân:

- Trưởng Công an xã; Phó trưởng Công an xã, công an viên ở xã được hưởng lương, phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Pháp lệnh Công an xã;

- Trưởng ban Bảo vệ dân phố, Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố, Tổ trưởng, tổ phó và tổ viên Bảo vệ dân phố, được hưởng lương, phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; Trưởng, phó, nhân viên bảo vệ phòng, ban, tổ, đội bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường;

- Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp, nhà trường và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng khen thưởng

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này tự nguyện thi đua, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Thái Nguyên đều được khen thưởng theo quy định.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua

1. Nguyên tắc thi đua gồm:

a) Tự nguyện, tự giác, công khai;

b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua phải đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, khen thưởng.

Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng

1. Nguyên tắc khen thưởng gồm:

a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

2. Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân (người trực tiếp lao động) là chính.

3. Không khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân đang bị kỷ luật; chưa xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đang xem xét kỷ luật, có đơn khiếu nại, tố cáo hợp lệ hoặc có dư luận báo chí đưa tin về những sai phạm, tiêu cực chưa được xác minh làm rõ.

Điều 5. Mục tiêu thi đua

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, ngăn chặn và kiên quyết đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Thái Nguyên, trong đó lực lượng vũ trang là xung kích, nòng cốt, nhân dân là nền tảng của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; góp phần củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; lực lượng vũ trang vững mạnh xuất sắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự xã hội.

Điều 6. Nội dung thi đua

1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh;

2. Phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại “âm mưu diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; phòng chống, kiên quyết đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội;

3. Tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự; tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước, tập thể, tài sản và tính mạng của nhân dân; tham gia hoạt động tích cực trong lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Hình thức, cơ cấu, số lượng khen thưởng hằng năm

1. Hình thức khen thưởng

a) Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng

a) Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 Cờ

- 01 Cờ cho khối các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhà trường;

- 01 Cờ cho khối doanh nghiệp;

- 01 Cờ cho khối xã, phường, thị trấn.

b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

- Đối với tập thể: 15 Bằng khen;

- Đối với cá nhân: 20 Bằng khen.

c) Giấy khen: Hằng năm căn cứ vào tình hình thực tế Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quy định số lượng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Điều 8. Tiêu chuẩn Cờ thi đua của UBND tỉnh

Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc khối xã, phường, thị trấn và khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường đóng trên địa bàn tỉnh;

2. Hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự; có nhân tố mới, mô hình mới về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để các đơn vị khác học tập; có lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh, trật tự vững mạnh;

3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; hoàn thành các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao;

4. Tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Điều 9. Tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

1. Tiêu chuẩn đối với tập thể: Tặng Bằng khen cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc;

b) Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; có mô hình, điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; có lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự vững mạnh;

c) Thực hiện tốt các nhiệm vụ của xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao;

d) Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân: Tặng Bằng khen cho cá nhân đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh hoặc có thành tích đột xuất xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, có tác dụng nêu gương sáng trong phạm vi toàn tỉnh;

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân;

d) Tham gia tích cực các hoạt động về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, đơn vị.

Điều 10. Tiêu chuẩn Giấy khen

1. Tiêu chuẩn đối với tập thể:

a) Lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong thực hiện chuyên đề công tác, các đợt thi đua hoặc lập được thành tích đột xuất (đối với Công an xã; bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường); tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoặc có thành tích đột xuất trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự;

b) Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua;

c) Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

b) Lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong thực hiện chuyên đề công tác, các đợt thi đua hoặc lập được thành tích đột xuất (đối với Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường); tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoặc có thành tích đột xuất trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự (đối với các tầng lớp nhân dân);

c) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (đối với Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường).

Điều 11. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen;

2. Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân được đề nghị khen thưởng (thực hiện theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ);

3. Biên bản và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp trình khen;

4. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Điều 12. Thời gian đăng ký thi đua; thời gian đề nghị khen thưởng

1. Thời gian đăng ký thi đua

Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh; Công an huyện, thành phố, thị xã tổng hợp đăng ký thi đua gửi về phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (PV 28), Công an tỉnh Thái Nguyên trong Quý I hằng năm.

2. Thời gian đề nghị khen thưởng

a) Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh; Công an huyện, thành phố, thị xã tổ chức xét khen thưởng và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (PV 28), Công an tỉnh Thái Nguyên trước ngày 15/11 hằng năm;

b) Công an tỉnh tổng hợp hồ sơ, xét khen thưởng và đề nghị UBND tỉnh (qua Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ) khen thưởng trước ngày 10/12 hằng năm.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua và đề nghị cấp trên khen thưởng

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức phát động, nhân rộng phong trào thi đua; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu (là điển hình tiên tiến) trong phạm vi quản lý của mình để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định của pháp luật;

2. Cấp nào phát động thi đua thì cấp đó khen thưởng là chính, thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua mới đề nghị cấp trên khen thưởng.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Là cơ quan thường trực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua;

b) Căn cứ Quy định này xây dựng Bảng chấm điểm chi tiết và hướng dẫn việc thực hiện.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc thực hiện phong trào thi đua; tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng kịp thời.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền về quy định thi đua khen thưởng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong quá trình thực hiện có điều nào chưa phù hợp, các ngành, địa phương, đơn vị phản ánh về Công an tỉnh (Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi kịp thời./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản