4651

Quyết định 17/2005/QĐ-BGD&ĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4651
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 17/2005/QĐ-BGD&ĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 17/2005/QĐ-BGD&ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/2005 Số công báo: 26-26
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 17/2005/QĐ-BGD&ĐT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 23/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/2005
Số công báo: 26-26
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2005/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TẠI HÀ TĨNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định Số 85/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85 / 2003 /NĐ- CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định việc thành lập cơ sở giáo dục thuộc Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh trong Công văn số 2004 / VPCP-KG ngày 18/4/2005 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Trường Đại học Vinh tại Tờ trình số 2778/HCTH ngày 15/12 /2004 về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh.

Điều 2. Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh như là cơ sở đào tạo đại học thuộc Trường Đại học Vinh đặt tại Hà Tĩnh, có t­ư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh như có nhiệm vụ:

Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; tổ chức nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa ph­ương.

Bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ, công chức theo yêu cứu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tham gia thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên và nâng cao dan trí.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc thành lập ở Hà Tĩnh sau này

Điều 4

Phân hiệu Trường Đại học Vinh Tại Hà Tĩnh do trường Đại học Vinh trực tiếp quản lý. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà tĩnh phối hợp với Trương Đại học Vinh tạo mọi điều kiện đêt Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ; Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO 
Nguyễn Minh Hiển

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản