124838

Quyết định 1655/2006/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

124838
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1655/2006/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 1655/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 23/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1655/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 23/08/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1655/2006/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 16/CP ngày 07/5/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số: 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng v/v ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng";
Căn cứ Thông tư số: 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số: 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD, Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD;
Căn cứ quyết định số: 1766/2005/QĐ-UB ngày 28/7/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định phân cấp, quản lý đầu tư, xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo xây dựng bộ đơn giá XDCB tỉnh Vĩnh Long, về việc xin ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là đơn giá xây dựng năm 2006).

Điều 2. Đơn giá xây dựng năm 2006 ban hành kèm theo quyết định này thay thế Bộ đơn giá XDCB tỉnh Vĩnh Long ban hành theo Quyết định số 1785/QĐ.UBT ngày 02/8/1999 của UBND tỉnh Vĩnh Long; thay thế đơn giá xây dựng cấp thoát nước ban hành theo Quyết định số 384/2002/QĐ.UB ngày 04/02/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành các bộ đơn giá XDCB giai đoạn 2; thay thế nội dung chi phí sử dụng xe máy & thiết bị tại các quyết định số 3931/2003/QĐ.UB ngày 28/10/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v ban hành đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long và quyết định số 2627/QĐ.UBND ngày 09/11/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v điều chỉnh chi phí nhân công & chi phí sử dụng xe máy & thiết bị chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Đơn giá xây dựng năm 2006 là cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán công trình, xác định giá gói thầu xây lắp, phục vụ công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư XDCB cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 4. Đối với các công tác xây lắp có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công khác với quy định trong Đơn giá xây dựng năm 2006 hoặc các công trình đặc biệt cần có đơn giá riêng, sở Xây dựng chủ trì phối hợp các ngành chức năng có liên quan xem xét đề xuất, trình UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định.

Điều 5. Thời gian áp dụng và xử lý chuyển tiếp:

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng công báo của tỉnh.

Xử lý chuyển tiếp như sau:

1) Đối với các công trình mới, chưa có quyết định phê duyệt dự toán thì chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt lại dự toán công trình theo Đơn giá xây dựng năm 2006.

2) Đối với các công trình đã có quyết định phê duyệt dự toán, nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) thì chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt lại dự toán công trình, phê duyệt lại giá gói thầu theo Đơn giá xây dựng năm 2006 và tổ chức đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) lại.

3) Đối với các công trình đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) thì chủ đầu tư thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) của cấp thẩm quyền.

Điều 6. Khi có biến động bất thường của giá nguyên vật liệu hoặc do Nhà nước ban hành các chế độ chính sách mới có quy định được thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình, Giám đốc sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan trình Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh đơn giá khảo sát năm 2006 cho phù hợp.

Điều 7. Giám đốc sở Xây Dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Đơn giá xây dựng năm 2006.

Điều 8. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư, Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 8;
- Website Chính phủ
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Pháp chế các bộ có liên quan;
- Phòng kiểm tra văn bản- Sở tư pháp;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các khối NC;
- Lưu 5.04.02.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản