190687

Quyết định 1652/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2011

190687
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1652/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2011

Số hiệu: 1652/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 19/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1652/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 19/07/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1652/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2011

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 252/TTr-STP ngày 12 tháng 07 năm 2011 về việc công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

Danh mục 10 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2011. (có danh mục chi tiết kèm theo gồm 02 trang).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- CV khối nội dung - VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, 120b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1652 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

SỐ, KÝ HIỆU VĂN BẢN

NGÀY, THÁNG NĂM BAN HÀNH

TRÍCH YẾU VĂN BẢN

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC

01

02

03

04

05

06

I

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

01

Năm 2009

270/2009/NQ-HĐND

17/4/2009

Về Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La (thay thế)

02

Năm 2010

315/2010/NQ-HĐND

13/4/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 270/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh khóa XII về Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

03

Năm 1999

818/1999/QĐ-UB

25/5/1999

Về việc ban hành cơ chế quản lý điều hành thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) và chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo (Chương trình 133) tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

04

Năm 2001

534/2001/QĐ-UB

26/3/2001

V/V ban hành cơ chế quản lý điều hành thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xã (gọi tắt là Chương trình 135) tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

05

Năm 2002

3287/2002/QĐ-UB

24/10/2002

Về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách kế hoạch năm 2002 cho xã Liên Hòa thuộc Chương trình 135 mới bổ sung (theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

06

1944/2002/QĐ-UB

15/7/2002

Về việc phê duyệt định hướng kế hoạch tổ chức, sản xuất phát triển vật liệu xây dựng địa phương giai đoạn chuẩn bị khởi công và xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La (2002 - 2017)

Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

07

Năm 2003

177/2003/QĐ-UB

12/12/2003

V/v ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ 300 bản đặc biệt khó khăn chưa ổn định về đời sống và sản xuất trên địa bàn (Chương trình 135) - tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

08

2737/2003/QĐ-UB

20/8/2003

Về việc ban hành quy định về đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung sản xuất bằng thủ công

Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

09

Năm 2005

103/2005/QĐ-UBND

07/9/2005

Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

10

Năm 2006

39/2006/QĐ-UBND

31/5/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Son La Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (Thay thế )

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản