Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 164/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 164/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2003 Số công báo: 15-15
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 164/2003/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/02/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2003
Số công báo: 15-15
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng công Giấy Việt Nam (tờ trình số 929/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 7 năm 2002, tờ trình số 1192/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2002), ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6645 BKH/DN ngày 18 tháng 10 năm 2002), Tài chính (công văn số 11515/TC-TCDN ngày 25 tháng 10 năm 2002), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3429/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 10 tháng 10 năm 2002), Nội vụ (công văn số 474/BNV-TCBC ngày 15 tháng 10 năm 2002), Công nghiệp (công văn số 3976 CV-ĐMDN ngày 09 tháng 10 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đến năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công nghiệp và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam trong việc thực hiện Phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,
Công nghiệp,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Hội đồng Quản trị Tổng công ty Giấy VN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, KTTH, KTQĐ, ĐP2,
- Lưu : ĐMDN (3), VT

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC GIỮ 100% VỐN :

Giữ nguyên pháp nhân là doanh nghiệp nhà nước :

Công ty Nguyên liệu giấy miền Nam.

2. Đơn vị sự nghiệp giữ nguyên như hiện có :

- Trường Đào tạo nghề giấy;

- Trung tâm Nghiên cứu nguyên liệu giấy;

- Viện Công nghiệp giấy và xenluylô.

3. Những doanh nghiệp chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên :

Năm 2003 :

- Công ty Giấy Tân Mai;

- Công ty Giấy Bãi Bằng;

- Công ty Giấy Đồng Nai.

Năm 2004 :

Công ty Giấy Việt Trì.

II. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC SẮP XẾP :

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá mà Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ :

Năm 2004 :

- Nhà máy Giấy Hoàng Văn Thụ;

- Nhà máy Giấy Vạn Điểm.

Năm 2005 :

Công ty Giấy Bình An.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá mà Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ :

Năm 2003 :

- Công ty Diêm Hoà Bình;

- Nhà máy In và Văn phòng phẩm Phúc Yên;

- Nhà máy Gỗ Đồng Nai.

Năm 2005 :

Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà.

3. Sáp nhập :

Năm 2005 :

Công ty Nguyên liệu giấy Vĩnh Phú sáp nhập vào Công ty Giấy Bãi Bằng./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản