9893

Quyết định 162/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Gạch gốm ốp lát do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

9893
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 162/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Gạch gốm ốp lát do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 162/2006/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 09/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 162/2006/QĐ-BKHCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 09/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 162/2006/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 21 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1.

TCVN 7483 : 2005

Gạch gốm ốp lát đùn đẻo - Yêu cầu kỹ thuật

2.

TCVN 7484 : 2005

Vật liệu chịu lửa - Gạch cao alumin

3.

TCVN 6415-1 : 2005

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm

4.

TCVN 6415-2 : 2005

(ISO 10545-2 : 1995)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 2: Xác định kích thước và chất lượng bề mặt

5.

TCVN 6415-3 : 2005

(ISO 10545-3 : 1995)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích

6.

TCVN 6415-4 : 2005

(ISO 10545-4 : 1994)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gầy

7.

TCVN 6415-5 : 2005

(ISO 10545-5 : 1996)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 5: Xác định độ bền và đập bằng cách đo hệ số phản hồi

8.

TCVN 6415-6 : 2005

(ISO 10545-6 : 1995)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 6: Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men

9.

TCVN 6415-7 : 2005

(ISO 10545-7 : 1996)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 7: Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men

10.

TCVN 6415-8 : 2005

(ISO 10545-8 : 1994)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 8: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài

11.

TCVN 6415-9 : 2005

(ISO 10545-9 : 1994)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 9: Xác định độ bền sốc nhiệt

12.

TCVN 6415-10 : 2005

(ISO 10545-10 : 1995)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 10: Xác định hệ số giãn nở ẩm

13.

TCVN 6415-11 : 2005

(ISO 10545-11 : 1994)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 11: Xác định độ bền rạn men đối với gạch men

14.

TCVN 6415-12 : 2005

(ISO 10545-12 : 1995)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 12: Xác định độ bền băng giá

15.

TCVN 6415-13 : 2005

(ISO 10545-13 : 1995)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 13: Xác định độ bền hóa học

16.

TCVN 6415-14 : 2005

(ISO 10545-14 : 1995)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 14: Xác định độ bền chống bám bẩn

17.

TCVN 6415-15 : 2005

(ISO 10545-15 : 1995)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 15: Xác định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men

18.

TCVN 6415-16 : 2005

(ISO 10545-16 : 1999)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 16: Xác định sự khác biệt nhỏ về màu

19.

TCVN 6415-17 : 2005

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 17: Xác định hệ số ma sát

20.

TCVN 6415-18 : 2005

(EN 101 : 1991)

Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử

Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs

21.

TCVN 7485 : 2005

(ASTM D 56 - 02a)

Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Tag

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận
:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Mạnh Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản