428319

Quyết định 1614/QĐ-TTg năm 2019 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

428319
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1614/QĐ-TTg năm 2019 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1614/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 13/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/11/2019 Số công báo: 907-908
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1614/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 13/11/2019
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/11/2019
Số công báo: 907-908
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1614/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công, thực hiện nhiệm vụ

1. Việc phân công nhiệm vụ căn cứ vào chức danh, vị trí công tác, bảo đảm tính toàn diện và trên cơ sở công tác chuyên môn đang đảm nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo được thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyn hạn thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn, chuyên đđược phân công phụ trách; có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo và Trưởng ban Chỉ đạo chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát trin kinh tế tập thể, hp tác xã, nhất là trong lĩnh vực do mình trực tiếp quản lý, phụ trách.

3. Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng ban Chỉ đạo có thể xem xét điều chỉnh việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo cho phù hp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyn hạn của Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể

1. Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo:

- Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã.

- Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo để quyết định những vấn đề về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã.

- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được giao.

2. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực:

- Giúp Trưởng ban Chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

- Tham mưu cho Trưởng ban Chỉ đạo đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung cơ chế, chính sách bảo đảm cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động phục vụ việc phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã.

- Kiểm tra, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo về sự phối hp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã.

- Thừa ủy quyền Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

3. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưng ban:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

4. Đồng chí Chủ tịch Liên minh Hp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng ban:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

5. Đồng chí Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Ban Kinh tế Trung ương về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập th, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của 2 tỉnh và 1 thành phố, bao gồm: Hải Dương, Vĩnh Phúc và Thành phố Hải Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

6. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát trin kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập th, hp tác xã của 4 tỉnh và 1 thành phố, bao gồm: Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam và Thành phố Hà Nội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

7. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập th, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của 5 tỉnh, bao gồm: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chđạo phân công.

8. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Bộ Công Thương về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập th, hp tác xã của 3 tỉnh, bao gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

9. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. Phản ánh đy đủ ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập th, hp tác xã đtập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã của 2 tỉnh và 1 thành phố, bao gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

10. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Bộ Tài nguyên và Môi trường về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã của 2 tỉnh, bao gồm: Bắc Ninh, Thái Bình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

11. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập th, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã của 2 tỉnh, bao gồm: Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

12. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã của 3 tỉnh, bao gồm: Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

13. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Bộ Tài chính về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã của 2 tỉnh và 1 thành phố, bao gồm: Bạc Liêu, Cà Mau và Thành phố Cần Thơ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

14. Đồng chí Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã của 2 tỉnh và 1 thành phố: Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

15. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập th, hp tác xã của 3 tỉnh, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

16. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Bộ Giao thông vận tải về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của 3 tỉnh, bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

17. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã của 3 tỉnh, bao gồm: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

18. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của 3 tỉnh, bao gồm: Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

19. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên:

- Giúp việc trực tiếp Trưởng ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo về tổng hp các đề xuất, kế hoạch hoạt động và lịch làm việc của Ban Chỉ đạo; tổ chức các buổi họp định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, định hướng v cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của 3 tỉnh, bao gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

20. Đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Ủy ban Dân tộc về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của 4 tỉnh, bao gồm: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Bình Thuận.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

21. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vnhững vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã đtập thBan Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập th, hp tác xã của 3 tỉnh, bao gm: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

22. Đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vnhững vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã của 3 tỉnh, bao gồm: Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

23. Đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh Hp tác xã Việt Nam, Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã thuộc chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hp tác xã Việt Nam. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

- Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã của 6 tỉnh, bao gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

24. Đồng chí Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Ủy viên:

- Chủ động tham mưu, đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đổi mới, phát trin kinh tế tập thể, hp tác xã để phục vụ hoạt động và công tác của Ban Chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chương trình công tác của mình, định kỳ báo cáo kết quả với Trưởng ban Chỉ đạo theo quy định, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Liên minh H
p tác xã Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Ban Ch
đạo ĐMPTKTTTHTX;
- Văn phòng ĐMPTKTTTHTX (Bộ KH&ĐT);
- Cục Phát triển H
p tác xã (Bộ KH&ĐT);
- Cục K
inh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT);
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, KGVX, NC, TKBT, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản