326885

Quyết định 1583/QĐ-BTP Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

326885
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1583/QĐ-BTP Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1583/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1583/QĐ-BTP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 27/07/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-BTP ngày 02/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương; (để phối hợp)

- Văn phòng Chính phủ; (để phối hợp)
- Bộ Thông tin và Truyền thông; (để phối hợp)
- Đài Truyền hình Việt Nam; (để phối hợp)

- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc Bộ (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1583/QĐ-BTP ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) gắn với tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III;

- Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ của toàn ngành tư pháp.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và đất nước cũng như của địa phương;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật;

- Phát huy kết quả, kinh nghiệm các năm trước; khắc phục hạn chế để thu hút sự tham gia tích cực, đông đảo của công chức, viên chức và người lao động.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các luật, pháp lệnh mới ban hành

1.1. Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2016 gắn với các quan điểm mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các luật, pháp lệnh mới ban hành

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề và nhiệm vụ của đơn vị trong triển khai Ngày Pháp luật; lựa chọn nội dung, hình thức, cách làm phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị.

b) Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2016 trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự; khuyến khích, phát động phong trào thi đua gương mẫu tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/2016; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Nội dung các hoạt động:

+ Lồng ghép quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII, các luật, pháp lệnh mới ban hành với hưởng ứng Ngày Pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chuyên môn gắn với quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản mới liên quan đến phạm vi quản lý của đơn vị, của Bộ Tư pháp như: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ luật dân sự, Luật tiếp cận thông tin…;

+ Công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp gương mẫu, tự giác tự học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật mới ban hành; tuân thủ, chấp hành và thi hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thực thi công vụ; phát hiện kịp thời, đề xuất biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực phổ biến, vận động nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật;

+ Động viên, khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hình thức mới để hưởng ứng Ngày Pháp luật trong công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ bằng các hình thức phù hợp;

+ Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan thi hành án dân sự các cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

1.3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho viên chức, giáo viên, sinh viên, học viên các nhà trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

- Nội dung hoạt động: Tổ chức mít tinh, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật; phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm hình ảnh công tác xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và các hoạt động khác phù hợp với tính chất của cơ quan, đơn vị, tập trung tìm hiểu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ luật dân sự, Luật tiếp cận thông tin trong toàn thể viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên các nhà trường.

- Đơn vị thực hiện: Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ 07/11/2016-12/11/2016.

1.4. Tổ chức các đợt thanh niên tình nguyện về cơ sở để tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân, nhất là nhóm đối tượng đặc thù, tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh niên

- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh Cộng sản Hồ Chí Minh các nhà trường trực thuộc Bộ Tư pháp (Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các trường Trung cấp Luật) và một số đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-11/2016.

1.5. Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản luật mới được thông qua năm 2015-2016 cho nhân dân bằng các hình thức phù hợp, chú trọng các văn bản pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, trọng tâm là Bộ luật dân sự, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Báo Pháp luật Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-11/2016.

1.6. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, đối thoại chính sách về những vấn đề mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung trong chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và 2017 để định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận xã hội

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-12/2016.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật và Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III cho nhân dân

2.1. Truyền thông về Ngày Pháp luật và Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III (Hội thi) trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Xây dựng, phối hợp tổ chức đăng tải các bài viết, bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chuyên gia pháp lý, các nhà khoa học về Ngày Pháp luật và Hội thi trên Báo Nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Đại đoàn kết và một số cơ quan báo chí khác.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các cơ quan báo chí liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2016.

b) Tổ chức phổ biến, truyền thông về Ngày Pháp luật và Hội thi thông qua các phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm giao lưu, đưa tin, bài, clip thông điệp ngắn, tiểu phẩm pháp luật…trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Văn phòng, Báo Pháp luật Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2016- 30/11/2016.

c) Xây dựng phóng sự về Ngày Pháp luật và Hội thi để phát sóng, tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 gắn với tổ chức Vòng chung khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam, Văn phòng.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/10/2016.

d) Mở chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; khuyến khích cơ quan, đơn vị, cá nhân cập nhật thông tin, viết bài đăng tải tại chuyên mục.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10,11/2016.

đ) Xây dựng chuyên mục “Hưởng ứng Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III” trên Báo Pháp luật Việt Nam; phát hành Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt về Ngày Pháp luật năm 2016.

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2016-30/11/2016.

e) Tổ chức truyền thông về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, các trang mạng xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 07-12/11/2016.

2.2. Tổ chức Hội thảo về các giải pháp nâng cao hiệu quả hưởng ứng, triển khai thực hiện mô hình Ngày Pháp luật hằng năm

a) Thành phần: Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương và Ban Thư ký giúp việc Hội đồng; đại diện một số Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Sở Tư pháp địa phương; các đơn vị thuộc Bộ; các chuyên gia pháp lý, nhà khoa học; một số cơ quan báo chí Trung ương và Bộ Tư pháp.

b) Số lượng đại biểu: Dự kiến khoảng 80 người.

c) Nội dung Hội thảo: Đánh giá về các mô hình, cách làm hiệu quả; làm rõ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hưởng ứng, triển khai mô hình Ngày Pháp luật trong thời gian tới.

d) Thời gian thực hiện: Dự kiến 01 ngày, từ ngày 07-12/11/2016.

đ) Phân công thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

2.3. Tổ chức ghi hình, sản xuất đĩa VCD “Các tiểu phẩm tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III” để phát hành rộng rãi trong nhân dân trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; các đơn vị, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9-11/2016.

2.4. Truyền thông về Ngày Pháp luật và Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc trên các phương tiện trực quan như pa-nô, áp phích, cờ, phướn…

a) Thiết kế mẫu các băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn…về Ngày Pháp luật và Hội thi Hòa giải viên toàn quốc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để sử dụng thống nhất trong cả nước

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/8/2016.

b) Tổ chức treo mắc các băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn… về Ngày Pháp luật và Hội thi Hòa giải viên toàn quốc tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, trụ sở của các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 02/11/2016.

3. Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

3.1. Tổ chức Vòng sơ khảo Hội thi

- Địa điểm: Tổ chức tại 03 khu vực: Khu vực I: Tại tỉnh Ninh Bình; Khu vực II: Tại thành phố Đà Nẵng; Khu vực III: Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 08/10/2016.

3.2. Tổ chức Vòng chung khảo Hội thi

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, UBND, Sở Tư pháp các địa phương có đội tham gia dự thi vòng chung khảo; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/10/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này hoặc lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp.

2. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc thực hiện các hoạt động được phân công.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản