326108

Quyết định 1576/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang năm 2016 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

326108
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1576/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang năm 2016 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

Số hiệu: 1576/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 30/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1576/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 30/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1576/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2016 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-OTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối vi các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 230/TTr-SNV ngày 20/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch số 213/KH-SNV ngày 06/9/2016 của Sở Nội vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang năm 2016 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; UBND huyện, thành phố và các quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Sở Nộị vụ (05 bản);
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- Như Điều 3;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TKCT, KT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Đán “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã);

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UB ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh. Bắc Giang về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã hiện nay; Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã tỉnh Bắc Giang năm 2016 như sau:

I. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng:

Cán bộ chuyên trách và công chức xã được quy định tại Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

II. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng:

- 02 lớp (mỗi lớp 115 học viên) bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về chuyên môn đi với Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh vi 230 học viên (Bí thư Đoàn Thanh niên của 230 xã, phường, thị trấn).

III. Tổ chc đào tạo, bồi dưỡng năm 2016:

1. Nguồn kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện là: 250.000.000 đồng (Trung ương đã cấp cho tỉnh năm 2016 là: 250.000.000 đồng).

2. Nội dung chi: 250.390.700 đồng. Trong đó:

Mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về chuyên môn đối với Bí Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các xã, phường, thị trấn (số lượng 230 học viên; thời gian 04 ngày, mỗi lớp 115 học viên); kinh phí: một lớp là: 125.195.350 đồng

(Kèm theo biểu dự toán chi tiết)

Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện./.

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ 01 LỚP BỒI DƯỠNG CÁN B, CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2016

(Kèm theo Kế hoạch số 213/KH-SNV ngày 06/9/2016 của Sở Nội vụ)

Đối tượng bồi dưỡng: Bí thư Đoàn thanh niên

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

I. Chi phí đào tạo

 

 

 

24,475,000

1

Chi lễ khai ging, bế giảng

lần

2

2,000,000

4,000,000

2

Chi thù lao giảng viên

buổi

8

500.000 đ/buổi

4,000,000

3

Chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên

ngày

4

 100.000 đ/ngày

 400,000

4

Chi phòng nghỉ cho giảng viên

ngày

4

250,000 đ/ngày

1,000,000

5

Chi khen thưởng cho học viên

giấy khen

8=7% HV

350.000đ/giy khen

2,800,000

6

Chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập, văn phòng phẩm

ngày

4

2,850,000

11,400,000

7

Chi ra đề kiểm tra

môn

2

150,000

300,000

8

Chi chấm bài

bài

115

5,000

575,000

II. Chi hỗ tr học viên

 

 

 

92,530,000

1

Chi tài liệu học tập cho học viên

cuốn

117

150,000

17,550,000

2

Chi hỗ trợ một phần tiền ăn

học viên

115

50,000

40,250,000

3

Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho học viên

ngày

115HVx4ngày

50,000

23,000,000

4

Chi tiền trông giữ xe

ngày

115HVx4ngày

6,000

2,760,000

5

Chi tin thuc y tế thông thường cho học viên

khóa học

115HV

30.000 đ/học viên

3,450,000

6

Chi nước uống phục vụ lớp học viên

học viên

115HVx4ngày

12,000

5,520,000

Cộng (I+II):

 

 

 

117,005,000

7

Chi các hoạt động quản lý trực tiếp công tác bồi dưỡng (9%)

 

 

 

8,190,350

Tổng cộng

 

 

 

125,195,350

Bằng chữ: Một trăm hai lăm triệu, một trăm chín lăm nghìn, ba trăm năm mươi đồng

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản