124796

Quyết định 1576/QĐ-BCA-C41 năm 2011 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

124796
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1576/QĐ-BCA-C41 năm 2011 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 1576/QĐ-BCA-C41 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 11/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1576/QĐ-BCA-C41
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An
Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 11/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1576/QĐ-BCA-C41

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM - BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm;
Căn cứ Quyết định số 1213/2002/QĐ-BCA ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm Bộ Công an;
Xét đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm Bộ Công an (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/BCA), gồm:

1. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an giúp Bộ trưởng phụ trách công tác của Tổng cục VI, Trưởng Ban;

2. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục VI, Phó trưởng Ban;

3. Các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI, Ủy viên;

4. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên;

5. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Ủy viên;

6. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục III, Ủy viên;

7. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục IV, Ủy viên;

8. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục V, Ủy viên;

9. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục VII, Ủy viên;

10. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Ủy viên;

11. Đồng chí Tư lệnh K20, Ủy viên;

12. Đồng chí Chánh Văn phòng V11, Ủy viên;

13. Đồng chí Chánh Thanh tra V24, Ủy viên;

14. Đồng chí Vụ trưởng V12, Ủy viên;

15. Đồng chí Vụ trưởng V19, Ủy viên;

16. Đồng chí Viện trưởng V21, Ủy viên;

17. Đồng chí Cục trưởng V22, Ủy viên;

18. Đồng chí Cục trưởng V28, Ủy viên;

19. Đồng chí Chánh Văn phòng C56, Ủy viên Thường trực;

20. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng C56 phụ trách phòng theo dõi chuyên đề Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo 138/BCA, có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân phối hợp với các đơn vị, các Bộ, ngành có liên quan xây dựng chương trình kế hoạch và đề ra các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ;

- Tư vấn giúp Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ;

- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các lực lượng Công an nhân dân và Công an các cấp thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.

- Giúp Ban Chỉ đạo 138/CP lập dự toán kinh phí, quản lý, theo dõi việc sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.

Điều 3. Thành viên Ban Chỉ đạo 138/BCA làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo 138/BCA có phòng theo dõi chuyên đề Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm thuộc Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy - Bộ Công an.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 6. Các đồng chí Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/BCA;
- UBND, Giám đốc CA các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ;
- Chủ nhiệm các đề án của Chương trình;
- Lưu: VT, C41 (C56).

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG
Lê Hồng Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản