318474

Quyết định 1560/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước

318474
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1560/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1560/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Ngọc Trai
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1560/QĐ-BCĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
Người ký: Trần Ngọc Trai
Ngày ban hành: 30/06/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG
THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1560/QĐ-BCĐ

Bình Phước, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC

TRƯỞNG BCĐ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TỈNH

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 866/TTr-SCT ngày 01/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Ngoại vụ; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP, P.KTTH;
- Lưu: VT, (Quế-06.6).

TRƯỞNG BAN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Trần Ngọc Trai

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1560/QĐ-BCĐ ngày 30/6/2016 của Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này quy định về hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban); nhiệm vụ của Ban, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quan hệ phối hợp công tác giữa các thành viên và kinh phí hoạt động của Ban.

2. Quy chế này được áp dụng đối với Ban, các thành viên của Ban, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban:

1. Ban hoạt động theo nguyên tắc tập trung, Trưởng ban quyết định mọi vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban trên cơ sở ý kiến của các thành viên. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền, Trưởng ban báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên của Ban có trách nhiệm phối hợp trong lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị mình phụ trách với hoạt động của Ban, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban.

3. Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA BAN VÀ CÁC THÀNH VIÊN

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban:

1. Giúp Chủ tịch UBND chỉ đạo, tổ chức phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện biên giới quản lý hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh phát triển so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện biên giới và giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới.

3. Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình hoạt động thương mại biên giới của tỉnh qua đó nghiên cứu, đề xuất chủ trương, biện pháp, chương trình và kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

4. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các hoạt động thương mại biên giới nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ qua cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh theo quy định; xử lý những vướng mắc, phát sinh về thương mại biên giới thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý.

5. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển thương mại biên giới.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền cho cư dân biên giới về các quy định của nhà nước về biên giới đất liền nói chung và Việt Nam - Campuchia nói riêng; tiếp tục tuyên truyền, phbiến pháp luật đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới.

7. Đề xuất UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động thương mại biên giới khi xét thấy cần thiết.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban:

1. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các kế hoạch của Ban.

2. Triệu tập, chủ trì hoặc ủy quyền Phó Trưởng ban chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc cuộc họp đột xuất.

3. Phê duyệt các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban.

4. Trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển thương mại biên giới.

5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND về mọi hoạt động của Ban.

6. Trưởng ban được sử dụng con dấu của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng ban:

1. Phó Trưởng ban là đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, giúp Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban, thay mặt Trưởng ban triệu tập, chủ trì cuộc họp của Ban và ký các văn bản của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về phần việc được phân công phụ trách.

2. Thay mặt Trưởng ban điều hành và giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt hoặc khi được ủy quyền.

3. Yêu cầu các thành viên của Ban báo cáo kết quả hoạt động theo kế hoạch công tác của Ban định kỳ hoặc đột xuất; đề xuất Trưởng ban và Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh.

4. Giúp Trưởng ban theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban; báo cáo Trưởng ban về công tác phối hp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện biên giới trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của Ban.

5. Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của Sở Công Thương trong công tác điều hành hoạt động của Ban.

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Ban và các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới do Trưởng ban phân công.

Phân công cán bộ, công chức của ngành, đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác hoạt động thương mại biên giới; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo hàng quý hoặc đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của Trưởng ban.

Ngoài ra các thành viên của Ban chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Thành viên là lãnh đạo Sở Công Thương:

- Triển khai thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện về phương thức mua bán, trao đi hàng hóa, kinh doanh thương mại theo quy định của nhà nước về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khu phụ, lối mở biên giới.

- Tổng hợp tình hình hoạt động thương mại biên giới; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới cho phù hp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

2. Thành viên là lãnh đạo BCH. Bộ đội Biên phòng:

- Tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến việc thành lập và nâng cấp cửa khẩu, mở lối mở biên giới theo quy định của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định của Chính phủ, Thủ tướng về Quy chế khu vực biên giới đất liền.

- Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện biên giới tuyên truyền, triển khai chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia và chính sách phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

3. Thành viên là lãnh đạo Cục Hải quan Bình Phước:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành chức năng có liên quan thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua biên giới theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về hải quan trên địa bàn hoạt động của lực lượng hải quan.

- Kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bsung các quy định của nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các chính sách pháp luật về hải quan.

4. Thành viên là lãnh đạo Sở Ngoại vụ:

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia, tình hình và kết quả hợp tác giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia.

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ, hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia nhằm tăng cường hợp tác phát triển.

5. Thành viên là lãnh đạo UBND các huyện biên giới:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý cư dân trên địa bàn khu vực biên giới tuân thủ các quy định của nhà nước về quy chế khu vực biên giới đất liền.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý biên giới các hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN

Điều 7. Chế độ hội họp:

1. Ban họp định kỳ 6 tháng, một năm để đánh giá tình hình hoạt động của Ban và đề ra kế hoạch thực hiện tiếp theo; họp đột xuất khi xét thấy cần thiết.

2. Các thành viên khi đến dự họp phải chuẩn bị ý kiến về các nội dung của cuộc họp, trong trường hợp vắng mặt phải báo cáo Trưởng ban, đồng thời cử người có thẩm quyền đến dự và tham gia ý kiến các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban; chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Trưởng ban thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Điều 8. Mối quan hệ công tác:

1. Mối quan hệ công tác giữa các thành viên với Trưởng ban: Các thành viên của Ban tham gia các hoạt động chung của Ban, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công.

2. Quan hệ công tác giữa các thành viên của Ban là mối quan hệ phối hợp để triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Ban.

Điều 9. Cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của Ban.

1. Ban được tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Ban.

2. Kinh phí hoạt động của Ban do Sở Công Thương lập dự toán hàng năm gửi Sở Tài Chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ thực hiện. Việc thanh, quyết toán kinh phí hoạt động của Ban thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Sở Công Thương (cơ quan thường trực của Ban) có trách nhiệm giúp Trưởng ban theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các thành viên của Ban phản ánh về cơ quan thường trực của Ban để tổng hợp, kiến nghị giải quyết theo quy định. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do cơ quan thường trực của Ban trình Trưởng ban xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản