461781

Quyết định 155/QĐ-CTĐP năm 2020 về công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương do Cục Công thương địa phương ban hành

461781
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 155/QĐ-CTĐP năm 2020 về công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương do Cục Công thương địa phương ban hành

Số hiệu: 155/QĐ-CTĐP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Công Thương địa phương Người ký: Ngô Quang Trung
Ngày ban hành: 29/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 155/QĐ-CTĐP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Công Thương địa phương
Người ký: Ngô Quang Trung
Ngày ban hành: 29/12/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC CÔNG THƯƠNG
ĐỊA PHƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/QĐ-CTĐP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUỘC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công Thương địa phương;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương;

Xét hồ sơ đăng ký tham gia vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương của các tổ chức và cá nhân; ý kiến của các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia tư vấn; biên bản họp Tổ thẩm định hồ sơ đăng ký của các tổ chức, cá nhân tham gia vào mạng lưới tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương ngày 28 tháng 12 năm 2020;

Theo đề nghị của Phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 07 tổ chức, 20 cá nhân thuộc tổ chức, 18 cá nhân độc lập có tên như phụ lục kèm theo vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương, quy định tại Quyết định số 842/QĐ-BCT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Cao Quốc Hưng (để b/c);
- Các đơn vị có liên quan;
- Văn phòng Bộ Công Thương, Cục CTĐP (đăng website);
- Lưu: VT, TTCN.

CỤC TRƯỞNG
Ngô Quang Trung

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC THUỘC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm Quyết định số: 155/QĐ-CTĐP ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương)

TT

Tên tổ chức

Thông tin liên hệ

Danh sách cá nhân tư vấn viên thuộc tổ chức

Lĩnh vực, ngành nghề tư vấn

Kinh nghiệm tư vấn

1

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

- Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228.3830891

- Email: ttkcl@moit.gov.vn

1. Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc, Thạc sĩ.

2. Ông Nguyễn Thế Lanh - Phó Giám đốc, Cử nhân.

3. Ông Đặng Quang Thiện - Phó Giám đốc, Thạc sĩ.

4. Ông Bùi Minh Hiền - Trưởng phòng Khuyến công, Thạc sĩ, Kỹ sư.

Hoạt động khuyến công

10 năm

2

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang

- Địa chỉ: Đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204.3824098

- Email: ttkc-tvptcn_sct@bacgiang.gov.vn

1. Ông Ngụy Đình Nghĩa - Giám đốc, Cử nhân.

2. Ông Phạm Quốc Tuấn - Phó Giám đốc, Thạc sĩ.

Hoạt động khuyến công

07 năm

3

Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình

- Địa chỉ: Đường Đinh Tất Miễn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại: 0229.3887504

- Email: ttkhuyencongvaxuctiennb@gmail.com

1. Ông Đỗ Đức Dũng - Trưởng phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng, Cử nhân.

2. Ông Hà Quốc Khánh - Chuyên viên, Kỹ sư.

Hoạt động khuyến công

07 năm

4

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam

- Địa chỉ: Đường Lê Chân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0226.3858990

- Email: khuyenconghanam@gmail.com

1. Ông Nguyễn Liên Hồng - Giám đốc, Thạc sĩ, Kỹ sư.

2. Bà Phạm Thị Hạnh - Phó Giám đốc, Cử nhân.

Hoạt động khuyến công

08 năm

5

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tuyên Quang

- Địa chỉ: Đường Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0207.3822113

1. Ông Đàm Xuân Hùng - Giám đốc, Thạc sĩ.

2. Bà Ứng Thu Huyền - Phó Giám đốc, Cử nhân.

Hoạt động khuyến công

15 năm

6

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên

- Địa chỉ: Đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 0208.3654991

- Email: khuyencong.tn@gmail.com

1. Ông Bùi Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Thạc sĩ.

2. Ông Dương Đình Quyết - Trưởng phòng Khuyến công, Kỹ sư, Cử nhân.

3. Ông Dương Quang Trung, - Trưởng phòng hành chính tổng hợp, cử nhân kinh tế.

4. Bà Đinh Thị Thu - Chuyên viên Phòng khuyến, Cử nhân Quản trị kinh doanh;

5. Bà Đoàn Thị Oanh - Chuyên viên, Phòng khuyên công, cử nhân kế toán.

6. Ông Dương Tuấn Sơn - Chuyên viên Phòng khuyến công, kỹ sư tự động hóa, cử nhân kinh tế.

Hoạt động khuyến công

08 năm

7

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre

- Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Thị Định, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0275.6281888

- Email: ttkcxttm.sct@bentre.gov.vn

1. Ông Nguyễn Văn Đông Phương - Q. Giám đốc, Thạc sĩ.

2. Ông Đinh Hùng Nhạn - Trưởng phòng Khuyến công, Kỹ sư.

Hoạt động khuyến công

08 năm

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THUỘC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm Quyết định số: 155/QĐ-CTĐP ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương)

STT

Họ và tên

Thông tin liên hệ

Chức danh, trình độ

Chứng chỉ, bằng cấp

Lĩnh vực, ngành nghề tư vấn

Kinh nghiệm tư vấn

1

Ông Vũ Trí Khương

Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0984410333

Email: vutrikhuong@gmail.com

- Trưởng phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tnh Bc Giang

- Cử nhân

- Cử nhân kinh tế chính trị

- Chứng chỉ quản trị kinh doanh

- Chứng chỉ kế toán tổng hợp

Hoạt động khuyến công

06 năm

2

Ông Nguyễn Văn Tiến

Địa chỉ: số 20, đường Vi Đức Thăng, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204.3824098

- Chuyên viên, Phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

- Cử nhân

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Hoạt động khuyến công

03 năm

3

ông Hoàng Tiến Hà

Địa chỉ: Phố Nhật Tân, phường Tân Thanh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3887504

- Chuyên viên Phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình

- Kỹ sư

Kỹ sư Điện tự động công nghiệp

Hoạt động khuyến công

05 năm

4

Bà Đinh Thị Hường

Địa chỉ: Đường Nam Bình, phố Phong Sơn, thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3887504

- Chuyên viên, Phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng. Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình

- Cử nhân

Cử nhân kế toán

Hoạt động khuyến công

05 năm

5

Ông Nguyễn Thành Long

Địa chỉ: số 27, phố Tân An, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02293887504

- Chuyên viên, Phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình

- Thạc sĩ

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Hoạt động khuyến công

05 năm

6

Ông Hoàng Trng Dũng

Địa chỉ: Tổ dân phố Chợ Lương, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0916362112

- Chuyên viên, Phòng Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam

- Cử nhân

Cử nhân kế toán

Hoạt động khuyến công

07 năm

7

Ông Lương Thanh Lâm

Địa chỉ: Thôn Lam Cầu, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0913926866

- Chuyên viên, Phòng Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam

- Cử nhân

Cử nhân kế toán

Hoạt động khuyến công

04 năm

8

Ông Đặng Phương Hùng

Địa chỉ: Tổ 1, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 02073822113

- Chuyên viên, Phòng Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

- Kỹ sư

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện

Hoạt động khuyến công

08 năm

9

Ông Nguyễn Quốc Dũng

Địa chỉ: 20/37 Cù Chính Lan, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0904330998

Email: dungnq.ttl@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

- Cử nhân

C nhân kế toán

Hoạt động khuyến công

08 năm

10

Ông Nguyễn Văn Bền

Địa chỉ: Số 14 Đặng Hồi Xuân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0989282657

Email: bennv.ttl@moitgov.vn

- Chuyên viên, Phòng Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

- Kỹ sư

Kỹ sư xây dựng

Hoạt động khuyến công

08 năm

11

Bà Phạm Thị Hồng Nhung

Địa chỉ: 10A/11 Tức Mạc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0912970668

Email: nhungpth.ttl@moit.gov.vn

- Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

- Cử nhân

Cử nhân kế toán

Hoạt động khuyến công

08 năm

12

Khương Thị Hiền

Địa chỉ: 4/536 Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: 0936886183

Email: hienk.ttl@moit.gov.vn

- Chuyên viên, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

- Cử nhân

Cử nhân kế toán

Hoạt động khuyến công

05 năm

13

Bà Phạm Th Trang

Địa chỉ: 14/6/153 Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0904296386

Email: trangpt.ttl@moit.gov.vn

- Chuyên viên, Phòng Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

- Cử nhân.

Kỹ sư kinh tế

Hoạt động khuyến công

06 năm

14

Ông Nguyễn Văn Tài

Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Bính, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0936665622

Email: tainv.ttl@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng Tư vấn Phát triển công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

- Kỹ sư.

Kỹ sư xây dựng

Hoạt động khuyến công

07 năm

15

Ông Đào Xuân Trình

Địa chỉ: Số 108 QL 21, Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0936662283

Email: trinhdx.ttl@moit.gov.vn

- Chuyên viên, Phòng Tư vấn Phát triển công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

- Kỹ sư.

- Kỹ sư Điện công nghiệp

- Chứng chỉ Kiểm toán viên Năng lượng

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hoạt động khuyến công

06 năm

16

Bà Tống Thị Kim Lan

Địa chỉ: Số 68 Đỗ Mạnh Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0914779007

Email: lanttk.ttl@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng Hành chính

- Tổng hợp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

- Cử nhân

Cử nhân kế toán

Hoạt động khuyến công

05 năm

17

Ông Nguyễn Thành Đồng

Địa chỉ: Số 12A, tổ 11 ngõ Cột Cờ, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 0983247035

Email: dongchi67@gmail.com

Cử nhân

Cử nhân kinh tế

Công nghiệp

07 năm

18

ông Giàng Thuận Ý

Địa chỉ: Thôn 2, Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0904983245

Email: ThuanYGiang@gmail.com

Cử nhân

Cử nhân kinh tế

Hỗ trợ xuất khẩu

02 năm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản