145538

Quyết định 1548/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề cương, dự toán chi phí quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

145538
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1548/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề cương, dự toán chi phí quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 1548/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Bùi Văn Thạch
Ngày ban hành: 04/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1548/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
Người ký: Bùi Văn Thạch
Ngày ban hành: 04/07/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1548/QĐ-UBND

 Bình Phước, ngày 04 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN CHI PHÍ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 55/2008QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành quy định nội dung trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch lĩnh vực công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính hưỡng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 396/TTr-SCT ngày 08/6/2011;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương, dự toán chi phí quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Công Thương

2. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đất Việt

3. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng quy hoạch:

a) Mục tiêu:

- Làm rõ các yếu tố thuận lợi và khó khăn, tiềm năng, nguồn lực và đặc thù của mỗi huyện và trên toàn tỉnh. Từ đó xác định mục tiêu, bước đi cho quy hoạch các cụm công nghiệp phát triển đúng hướng, bền vững và hiệu quả.

- Là cơ sở để hoạch định không gian phát triển hợp lý, đồng bộ, tiết kiệm đất đai và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tận dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên có sẵn như đất đai, nguyên nhiên vật liệu, lao động, vốn, các nguồn tài nguyên khác, bảo đảm an toàn về môi trường sinh thái.

- Là cơ sở để thực hiện quản lý chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước việc hình thành, phát triển, đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, là cơ sở để các nhà đầu tư lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa bàn, từ đó nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

b) Yêu cầu xây dựng quy hoạch

- Cung cấp số liệu về số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có nhu cầu sản xuất hoặc phải di dời vào cụm công nghiệp sát với thực tế, phục vụ lập quy hoạch, kế hoạch và tổ chức chỉ đạo hình thành các cụm công nghiệp của Sở Công Thương và các địa phương

- Phân tích, đánh giá đầu tư, tổ chức quản lý, cơ chế chính sách đã áp dụng và hiệu quả đem lại ở các cụm công nghiệp.

4. Quy mô quy hoạch: Quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

5. Dự toán chi phí lập quy hoạch: 353.273.580 đồng (Có bảng tổng hợp chi phí kèm theo)

Dự toán chi phí trên là tạm tính, khi thanh quyết toán phải căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu đạt chất lượng yêu cầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Địa bàn tuyến đi qua thuộc huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước

6. Thời gian thi thực hiện: Năm 2011.

Nguồn vốn: Kinh phí quy hoạch được cấp từ ngân sách tỉnh trong năm kế hoạch 2011 - 2012.

Điều 2. Sở Công Thương là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các bước theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thạch

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 04/7/2011của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Khoản mục chi phí

Tỷ lệ

(%)

Dự toán

(đồng)

I

Chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương quy hoạch

3

9.634.734

1

Chi phí xây dựng đề cương và trình duyệt đề cương

2

6.423.156

1.1

Xây dựng đề cương nghiên cứu

0,6

1.926.947

1.2

Hội thảo, xin ý kiến chuyên gia thống nhất đề cương và trình duyệt

1,4

4.496.209

2

Lập dự toán kinh phí theo đề cương đã thống nhất và trình duyệt

1

3.211.578

II

Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo quy hoạch

83

266.560.974

1

Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu

6

19.269.468

2

Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, dữ liệu theo yêu cầu quy hoạch

4

12.846.312

3

Chi phí khảo sát thực tế

20

64.231.560

4

Chi phí thiết kế quy hoạch

53

170.213.634

4.1

Phân tích, đánh giá vai trò của cụm công nghiệp

1

3.211.578

4.2

Phân tích, dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển khu cụm công nghiệp của tỉnh và tác động đến sự phát triển của ngành công nghiệp của tỉnh

3

9.634.734

4.3

Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển và khả năng cho thuê trong các cụm công nghiệp

4

12.846.312

4.4

Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển các cụm công nghiệp

3

9.634.734

4.5

Nghiên cứu và đề xuất các phương án phát triển các cụm công nghiệp

6

19.269.468

4.6

Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu

20

64.231.560

 

a) Luận chứng các phương án và giải pháp phát triển cụm công nghiệp

5

16.057.890

 

b) Dự báo và xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực

1

3.211.578

 

c) Xây dựng các phương án và giải pháp phát triển khoa học công nghệ

1

3.211.578

 

d) Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường

1,5

4.817.367

 

đ) Xây dựng các phương án, tính toán nhu cầu và bảo đảm vốn đầu tư

4

12.846.312

 

e) Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm

1,5

4.817.367

 

g) Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ, phân bố cụm Công nghiệp

3

9.634.734

 

h) Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện

3

9.634.734

4.7

Xây dựng báo cáo tổng hợp và hệ thống các báo cáo liên quan

8

25.692.624

 

a) Xây dựng báo cáo đề dẫn

1

3.211.578

 

b) Xây dựng báo cáo tổng hợp

6

16.269.468

 

c)Xây dựng các báo cáo tóm tắt

0,6

1.926.947

 

d)Xây dựng văn bản trình thẩm định

0,2

642.316

 

đ) Xây dựng văn bản trình phê duyệt quy hoạch

0,2

642.316

4.8

Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch

8

25.692.624

III

Chi phí quản lý và điều hành

14

44.962.092

 

Chi phí quản lý quy hoạch của Ban quản lý

4

12.846.312

 

Chi phí hội thảo và xin ý kiến chuyên gia

4

12.846.312

 

Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch theo kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định

2

6.423.156

 

Chi phí công bố quy hoạch

4

12.846.312

 

Tổng chi phí trước thuế

 

321.157.800

 

Thuế VAT (10%)

 

32.115.780

 

Tổng chi phí sau thuế

 

353.273.580

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản