Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1530/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống khủng bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật phòng, chống khủng bố, bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống khủng bố đến cán bộ, công chức và nhân dân, nhất là cán bộ thuộc lực lượng phòng, chống khủng bố; cán bộ thuộc các lực lượng được huy động tham gia phòng, chống khủng bố.

2. Các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng;

3. Bảo đảm quan hệ phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật phòng, chống khủng bố và Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống khủng bố:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố cho đội ngũ cán bộ thuộc lực lượng phòng, chống khủng bố; cán bộ thuộc các lực lượng được huy động tham gia phòng, chống khủng bố và nhân dân. Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2013 và năm 2014.

b) Biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật phòng, chống khủng bố cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố. Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2013 và năm 2014.

2. Xây dựng, triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố:

a) Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, hình thức tạm ngừng, lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ cho khủng bố. Thời gian trình: Tháng 9 năm 2013 theo thủ tục rút gọn.

b) Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp. Thời gian trình: Tháng 9 năm 2013 theo thủ tục rút gọn.

c) Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và người chỉ huy chống khủng bố. Thời gian trình: Tháng 9 năm 2013 theo thủ tục rút gọn.

d) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia. Thời gian trình: Quý IV năm 2013.

Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố. Thời gian trình: Quý II năm 2014.

đ) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an được giao thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố. Thời gian trình: Quý II năm 2014.

e) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được giao thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố. Thời gian trình: Quý II năm 2014.

3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan:

a) Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc nêu tại Khoản 1 phần II và xây dựng các văn bản nêu tại Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 phần II Kế hoạch này; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống khủng bố; giáo dục phòng ngừa tuyển mộ khủng bố và truyền bá các tư tưởng cực đoan, khủng bố; tổ chức, thực hiện phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật phòng, chống khủng bố; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố.

b) Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật cho lãnh đạo cốt cán, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ chống khủng bố; phối hợp với Bộ Công an xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố; chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ thực hiện chống khủng bố; xây dựng, huấn luyện, diễn tập và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố; tham gia phòng, chống khủng bố khi có đề nghị của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức kiểm soát giao dịch tiền, tài sản, tiếp nhận thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố từ tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính; phối hợp với Bộ Công an trong hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố; tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và các cơ quan, đơn vị khác thuộc quyền quản lý.

d) Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố; tham gia đàm phán, ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống khủng bố và thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công.

đ) Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong xây dựng, huấn luyện, diễn tập, tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống cướp tàu bay, tàu biển, bắt cóc con tin, gây nổ trên các phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa (tàu bay, thủy, tàu hỏa, xe khách, xe buýt...); bảo vệ an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông như các sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, hầm và các địa điểm tập trung đông người tham gia giao thông; tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

e) Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố; tổ chức chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống khủng bố trong hoạt động kiểm soát hàng hóa, phương tiện nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cơ quan hải quan và các cơ quan, đơn vị khác thuộc quyền quản lý.

g) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động phòng, chống khủng bố.

h) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện công tác phòng, chống khủng bố của địa phương.

i) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho lãnh đạo cốt cán và cán bộ trong ngành mình; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Kinh phí triển khai thi hành Luật phòng, chống khủng bố do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước.

2. Riêng năm 2013, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương chủ động bố trí ngân sách trong dự toán ngân sách Nhà nước được giao đầu năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản