Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 152/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 152/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/08/2004 Số công báo: 29-29
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 152/2004/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/08/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/08/2004
Số công báo: 29-29
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 152/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY SỬA CHỮA TÀU BIỂN PHÀ RỪNG THUỘC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Đóng tàu Phà Rừng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Đóng tàu Phà Rừng (sau đây gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Đóng tàu Phà Rừng.

- Tên rút gọn tiếng Việt : Công ty Đóng tàu Phà Rừng.

- Tên giao dịch quốc tế : PHARUNG SHIPYARD company lIMITED.

- Tên viết tắt tiếng Anh : PRSY.

- Vốn điều lệ đăng ký : 86.966.342.121 đồng.

- Trụ sở chính : thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh :

Sửa chữa tàu biển ; dịch vụ hàng hải; tổ chức kinh doanh vận tải đường bộ ; gia công lắp đặt cấu kiện thép; phá dỡ tàu cũ; kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị phụ tùng, phụ kiện công nghiệp tàu thuỷ và dân dụng; đóng mới các phương tiện thuỷ; bốc xếp hàng hoá tại cầu tàu; kinh doanh sắt thép phế liệu; vận tải biển và các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động :

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Đóng tàu Phà Rừng có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ của Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng.

Điều 6. Chủ tịch Công ty và Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Đóng tàu Phà Rừng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, Giám đốc Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng và Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Đóng tàu Phà Rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 7,
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nội vụ, Công nghiệp,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng,
các Vụ : CN, KTTH, TH,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản