327248

Quyết định 150/QĐ-UBND-TL năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2017

327248
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 150/QĐ-UBND-TL năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Số hiệu: 150/QĐ-UBND-TL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 150/QĐ-UBND-TL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 10/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2017, gồm có:

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Châu Hồng Phúc.

2. Phó trưởng ban thường trực: Cục trưởng Cục Thống kê Ngô Bá Mừng

3. Các ủy viên:

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế;

- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp;

- Phó Cục trưởng Cục Thống kê Phạm Văn Hoàng.

Điều 2. Nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn Tỉnh. Căn cứ kế hoạch thực hiện, lập dự toán, tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí Tổng điều tra theo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương trong việc tổ chức, chỉ đạo và giám sát cuộc Tổng điều tra.

- Chỉ đạo các sở, ngành Tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Tổng điều tra.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền phục vụ cuộc Tổng điều tra.

Điều 3. Phó trưởng ban thường trực có trách nhiệm lập danh sách cụ thể các ủy viên của Ban Chỉ đạo; dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các ủy viên, thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban ký ban hành.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành Tổng điều tra trên địa bàn Tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Cục Thống kê.

Điều 4. Kinh phí thực hiện Tổng điều tra do Ngân sách Trung ương đảm bảo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, TH nth.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản