9594

Quyết định 150/2005/QĐ-CT hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức các huyện, thị xã tham gia chương trình đào tạo tin học của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ, năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

9594
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 150/2005/QĐ-CT hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức các huyện, thị xã tham gia chương trình đào tạo tin học của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ, năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 150/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thế Bắc
Ngày ban hành: 03/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 150/2005/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Lê Thế Bắc
Ngày ban hành: 03/06/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/2005/QĐ-CT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ, NĂM 2005

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 10/12/2003;
Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước, giai đoạn 2001-2005;
Căn cứ Quyết định số 1711/2002/QĐ-UB ngày 28/5/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2002-2005;
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-CT, ngày 19/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai chương trình đào tạo tin học ứng dụng cho cán bộ, công chức hành chính;
Căn cứ Công văn số 179/CV-BĐH112, ngày 05/4/2005 của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ về việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo tin học cho cán bộ, công chức;
Xét đề nghị của Ban điều hành Đề án 112 tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 148/TTr-VP, ngày 10/5/2005; Văn bản số 991/TC-QLNS, ngày 30/5/2005 của Sở Tài chính Thanh Hóa về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo tin học cho cán bộ, công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2005 theo chương trình của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí thuê chỗ ở cho cán bộ, công chức thuộc UBND các huyện, thị xã tham gia đào tạo tin học theo chương trình của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ theo các nội dung sau:

1. Đối tượng, phạm vi được hỗ trợ kinh phí thuê chỗ ở: Tất cả cán bộ, công chức của UBND các huyện, thị xã thuộc diện đào tạo tin học theo chương trình đào tạo của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ năm 2005, tham gia đào tạo tập trung tại thành phố Thanh Hóa.

2. Kinh phí hỗ trợ:

- Định mức kinh phí hỗ trợ: 30.000 đồng/học viên/ngày

- Số lượng học viên (theo kế hoạch): 857 người.

- Thời gian đào tạo: 20 ngày

- Tổng kinh phí hỗ trợ năm 2005:

857 người x 20 ngày x 30.000 đồng/người/ngày = 514.200.000 đồng.

(Năm trăm mười bốn triệu, hai trăm nghìn đồng)

Điều 2. Quản lý, sử dụng và nguồn kinh phí:

- Kinh phí hỗ trợ giao cho Văn phòng UBND tỉnh quản lý, sử dụng. Căn cứ số lượng học viên của UBND các huyện, thị xã tham gia các khóa đào tạo tin học có nhu cầu thuê chỗ ở, Văn phòng UBND tỉnh ký hợp đồng với nhà nghỉ thuê chỗ ở cho học viên và nghiệm thu hợp đồng thanh toán theo thực tế nhưng không vượt quá định mức quy định tại Điều I của quyết định này. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo năm 2005, Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán gửi sở Tài chính thẩnm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thông báo cho các huyện, thị xã biết kinh phí thuê chỗ ở cho học viên được tỉnh hỗ trợ để tránh sự trùng lập trong thanh toán của học viên.

- Nguồn kinh phí: Bố trí từ nguồn kinh phí CNTT chưa phân bố trong dự toán ngân hàng Nhà nước năm 2005.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, nành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Ban ĐH Đề án 112 CP (để BC);
- TTr Tỉnh Ủy (để BC);
- TTr HĐND tỉnh (để BC);
- TTr UBND tỉnh
- Lưu: Phòng HC + TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Thế Bắc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản