186592

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình do giảm phụ cấp đặc biệt và tăng lương tối thiểu đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo theo quyết định 4596/2006/QĐ-UBND, quyết định 4597/2006/QĐ-UBND và quyết định 2058/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

186592
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình do giảm phụ cấp đặc biệt và tăng lương tối thiểu đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo theo quyết định 4596/2006/QĐ-UBND, quyết định 4597/2006/QĐ-UBND và quyết định 2058/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 15/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 22/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 15/2007/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 22/02/2007
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DO GIẢM PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT VÀ TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI CÁC BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN CÔN ĐẢO BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4596/2006QĐ-UBND, QUYẾT ĐỊNH SỐ 4597/2006/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2006 VÀ QUYẾT ĐỊNH 2058/2006/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung;

Căn cứ Thông tư số 12/2006/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Theo Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình cho các bộ Đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo ban hành theo Quyết định số 4596/2006/QĐ-UBND (phần xây dựng), Quyết định số 4597/2006/QĐ-UBND (phần lắp đặt) ngày 15 tháng 12 năm 2006 và Quyết định 2058/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006 (phần khảo sát xây dựng) của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Chi phí nhân công:

a) Đơn giá XDCT huyện Côn Đảo ban hành theo Quyết định số 4596/2006/QĐ-UBND (phần xây dựng); Quyết định 4597/2006/QĐ-UBND (Phần lắp đặt) của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Điều chỉnh giảm hệ số nhân công do doanh nghiệp không được hưởng phụ cấp đặc biệt (theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ): Knc1 = 0,814;

- Điều chỉnh tăng hệ số nhân công theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng (lương tối thiểu 450.000 đồng): Knc2 = 1,285 (450.000 đ / 350.000 đồng).

Tổng hợp hệ số điều chỉnh nhân công bằng:

1,285 x 0,814 = 1,046

b) Đơn giá XDCT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - phần khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 2058/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Hệ số điều chỉnh giảm chi phí nhân công trong đơn giá áp dụng cho công trình trên địa bàn huyện Côn Đảo do doanh nghiệp không được hưởng phụ cấp đặc biệt bằng 1,5 (thay cho hệ số 1,89 trong đơn giá).

Các hệ số khác vẫn áp dụng theo Quyết định số 4598/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chi phí sử dụng máy thi công:

a) Đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo ban hành theo Quyết định số 4596/2006/QĐ-UBND - phần xây dựng; Quyết định 4597/2006/QĐ-UBND - phần lắp đặt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Điều chỉnh giảm hệ số máy thi công do doanh nghiệp không được hưởng phụ cấp đặc biệt (theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ): Km1 = 0,93;

- Điều chỉnh tăng hệ số máy thi công theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng: Km2 = 1,05

Tổng hợp hệ số điều chỉnh máy thi công bằng:

0,93 x 1,05 = 0,976

b) Không điều chỉnh giảm hệ số máy thi công đối với bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - phần khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 2058/2006/QĐ-UBND vì trong chi phí máy thi công của đơn giá này không bao gồm tiền lương thợ điều khiển máy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các khối lượng xây dựng thực hiện sau ngày 25 tháng 12 năm 2006 (ngày các bộ đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo có hiệu lực thi hành) trừ các công trình đã tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hình thức trọn gói và công trình không được phép thay đổi giá trong suốt quá trình thực hiện trên địa bàn huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thì được áp dụng các hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công nêu trên.

- Các khối lượng khảo sát xây dựng thực hiện sau ngày 28 tháng 7 năm 2006 (ngày các bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hiệu lực thi hành) trừ các khối lượng đã tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hình thức trọn gói và công trình không được phép thay đổi giá trong suốt quá trình thực hiện trên địa bàn huyện Côn Đảo thì áp dụng các hệ số điều chỉnh nhân công theo khoản b Mục 1 nêu trên.

- Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa được hoặc đang tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng thì chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo Quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công nghiệp, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch - Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính Phủ;
- Website Chính phủ
- Bộ Tư pháp (Cuc KTVB);
- Bộ Xây dựng;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh;
- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Hội đồng đơn giá XDCT;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản