Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ SÀI GÒN THUỘC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn.

- Tên rút gọn tiếng Việt : Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn.

- Tên giao dịch quốc tế : SAIGON SHIPBUILDING INDUSTRY company lIMITED.

- Tên viết tắt tiếng Anh : SSIC.

- Vốn điều lệ đăng ký : 101.291.175.719 đồng.

- Trụ sở chính : 1027 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh :

Thiết kế kỹ thuật và công nghệ, đóng mới, sửa chữa, hoán cải các phương tiện thuỷ, phương tiện giao thông vận tải, thiết bị, công trình biển và các sản phẩm công nghiệp đóng tàu; thiết kế, lắp đặt, sửa chữa các loại thiết bị có yêu cầu về kỹ thuật và an toàn cao; tư vấn thiết kế hoán cải, giám sát thi công, lập dự án đầu tư, kiểm định chất các loại phương tiện giao thông vận tải; kinh doanh vận tải thuỷ bộ; xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ; các phần mềm thiết kế; đại lý cung cấp phần mềm; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến việc thiết kế, chế tạo, phục hồi các loại phương tiện giao thông vận tải... và các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động :

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ của Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn.

Điều 6. Chủ tịch Công ty và Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, Giám đốc Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn và Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
-Như Điều 7,
-Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng,
-Ban Kinh tế Trung ương,
-Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công nghiệp,
-Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
-Công báo,
-VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Người phát ngôn của Thủ tướng, các Vụ : CN, KTTH, TH,
-Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản