220355

Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hoà giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020

220355
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hoà giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020

Số hiệu: 1477/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1477/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 18/06/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1477/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 41/TTr-SVHTTDL ngày 01 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Hành động ngành Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (đính kèm Chương trình và Phụ lục phân công nhiệm vụ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Hành động ngành Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020; đồng thời, hàng năm xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể chi tiết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Các Sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục đính kèm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình này nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị thực hiện có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Chương trình Hành động của ngành Du lịch Khánh Hòa được thực hiện nhằm triển khai Nghị Quyết 06-NQ/ĐH Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015), Quyết định 297/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”.

- Chương trình này xác định rõ nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, đưa du lịch Khánh Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh, mạnh và bền vững, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Khánh Hòa lần thứ XVI.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Năm 2015:

- Về khách du lịch: Phấn đấu đến năm 2015 đón được 3.100.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế có 900.000 lượt khách, khách trong nước 2.200.000 lượt khách. Tốc độ tăng trưởng về lượng khách bình quân hàng năm giai đoạn 2012 - 2015 đạt 11%.

- Về doanh thu du lịch: Phấn đấu đến năm 2015 doanh thu chuyên ngành du lịch đạt 4.300 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2012 - 2015 đạt 15% (Doanh thu thuần của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, không tính thu nhập ngoài xã hội từ du lịch).

- Về phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: điều tra, xây dựng các tuyến, điểm du lịch địa phương; kết nối một số tuyến du lịch của địa phương với các tuyến du lịch của các tỉnh, thành phố trong nước; đầu tư xây mới và nâng cấp hệ thống khách sạn, phấn đấu đến năm 2015 có trên 15.000 phòng khách sạn đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách.

2.2. Năm 2020:

- Phấn đấu đến năm 2020, ngành du lịch trở thành mũi nhọn của kinh tế Khánh Hòa, là một trong những Trung tâm du lịch của cả nước. Thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa có uy tín trong nước và khu vực.

- Về khách du lịch: Đón được 5.200.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế có 1.400.000 lượt khách, khách trong nước 3.800.000 lượt khách. Tốc độ tăng trưởng về lượng khách bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 10%.

- Về doanh thu du lịch: Doanh thu chuyên ngành du lịch đạt được 9.500 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 15% (Doanh thu thuần của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, không tính thu nhập ngoài xã hội từ du lịch).

- Về phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: Đầu tư xây mới và nâng cấp hệ thống khách sạn, phấn đấu đến năm 2020 có trên 18.000 phòng khách sạn đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách.

- Về nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch: nhu cầu lao động trong du lịch đến năm 2020 là 113.000 người, trong đó lao động trực tiếp là 38.000 người và lao động gián tiếp là 75.000 người.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư du lịch

a) Đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đầu tư các khu vực dịch vụ phục vụ hành khách theo quy định đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế; chuyển công năng Cảng Nha Trang thành Cảng Du lịch, tiếp tục đầu tư cải tạo và nâng cấp các hạng mục để Nha Trang trở thành cảng Du lịch văn minh, hiện đại.

b) Đẩy mạnh rà soát, đôn đốc triển khai nhanh các dự án đầu tư du lịch hiện có; trong đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng chung và đầu tư các dự án du lịch cao cấp tại Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh và khu vực Vân Phong, các dự án ở Nha Trang; phấn đấu đến năm 2015 có trên 15.000 phòng khách sạn.

c) Tiếp tục có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực vui chơi giải trí, mua sắm phục vụ khách du lịch. Đôn đốc triển khai nhanh các dự án đầu tư lĩnh vực này hiện có như: Khu dịch vụ Du lịch, Thể thao Hồ Tiên, Khu liên hợp Du lịch - Câu lạc bộ du thuyền Trần Thái Sơn Nam, Công viên Bến du thuyền quốc tế, Khu Thương mại - Dịch vụ (công ty Lạc Hồng), Khu Trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ Khánh Hòa, …

d) Tiếp tục có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư ở các vùng có tiềm năng du lịch.

2. Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch

a) Xây dựng kế hoạch hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa với các tỉnh duyên hải Miền Trung và Hà Nội.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa - thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa - Lâm Đồng.

c) Liên kết với ngành Hàng không, Thông tin - Truyền thông, Thương mại, … trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Khánh Hòa.

3. Công tác điều tra, đánh giá về tài nguyên du lịch

Tổ chức thống kê tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đồng thời điều tra để đánh giá về khả năng thu hút khách du lịch của các Tài nguyên du lịch.

4. Xây dựng các điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương và liên kết tuyến du lịch liên tỉnh trong vùng và liên vùng

a) Xây dựng nội dung thuyết minh, tổ chức lập hồ sơ các tài nguyên du lịch có khả năng thu hút khách du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương.

b) Xây dựng nội dung thuyết minh, tổ chức lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tuyến du lịch địa phương.

c) Tăng cường hợp tác với các tỉnh duyên hải Miền Trung và các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội để liên kết tuyến du lịch liên tỉnh trong vùng và liên vùng.

5. Phát triển sản phẩm du lịch

a) Tổ chức điều tra, nghiên cứu tâm lý, thị hiếu khách du lịch, nhất là các thị trường khách truyền thống và thị trường khách tiềm năng của Khánh Hòa để định hướng phát triển các sản phẩm du lịch nhằm thu hút, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

b) Xây dựng các khu ẩm thực vùng biển, ẩm thực truyền thống, hình thành các khu vui chơi giải trí về đêm. Nhân rộng các điểm vui chơi, điểm biểu diễn văn hóa, văn nghệ; nhất là văn nghệ truyền thống của địa phương và vùng miền để phục vụ khách du lịch.

c) Hình thành các khu mua sắm chuyên phục vụ khách du lịch tại Trung tâm thương mại và khách sạn Hoàn Cầu, chợ Đầm và các trung tâm thương mại khác.

d) Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa.

e) Tổ chức cuộc thi sáng tác sản phẩm lưu niệm đặc thù phục vụ khách du lịch.

g) Tổ chức khảo sát, đánh giá các chương trình tham quan hiện có, xây dựng các chương trình tham quan mới nhằm thu hút khách du lịch.

h) Phát triển sản phẩm du lịch cao cấp (cả dịch vụ lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí; cần phối hợp với các địa phương và Công ty Yến Sào để hình thành và khai thác các tour, tuyến du lịch đặc trưng của tỉnh).

k) Xây dựng các chương trình tham quan trọn gói với hình thức khuyến mãi để thu hút khách du lịch vào các mùa thấp điểm của du lịch Khánh Hòa.

i) Vận động các doanh nghiệp thương mại tham gia các chương trình (tuần, tháng) khuyến mãi để thu hút khách du lịch và khuyến khích người dân địa phương đến mua sắm.

6. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch Khánh Hòa

a) Thực hiện công tác thông tin xúc tiến du lịch thông qua các phương tiện truyền thông trong nước và ngoài nước, các ấn phẩm, đĩa giới thiệu về du lịch, website:

- Thực hiện chuyên đề du lịch trên các kênh truyền hình VTV, HTV, VTC10 và trên kênh FM của Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Chú trọng quảng bá các chuyên đề phát ra nước ngoài trên VTV4.

- Phối hợp với Tạp chí Heritage xuất bản Tạp chí Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa phát hành 01 kỳ/năm trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và hệ thống sân bay trong nước.

- Quảng bá hình ảnh Du lịch Khánh Hòa vào sự kiện năm tổ chức Festival Biển trên một số kênh truyền hình quốc tế.

- Đăng quảng cáo, quảng bá sự kiện năm tổ chức Festival Biển Nha Trang và hình ảnh Du lịch Khánh Hòa trên các tạp chí du lịch quốc tế.

- Duy trì, cập nhật thông tin, sự kiện du lịch, viết bài quảng bá du lịch trên trang web: nhatrang-travel.com. Thực hiện công tác biên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp và trả nhuận bút, nhuận ảnh cho các bài viết.

- Thực hiện biên tập và làm phim VCD, DVD du lịch Nha Trang-Khánh Hòa bằng tiếng Việt, Anh, Nga, Pháp, Nhật với thời lượng khoảng 10 phút.

- Thực hiện các ấn phẩm giới thiệu quảng bá Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa: Sách ảnh Welcome to Nha Trang - Khánh Hòa, Guide Book (cẩm nang), Brochure (tập gấp), Folder (tờ rơi), bản đồ, huy hiệu du lịch, túi xách. Phát hành đĩa VCD, DVD du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

- Tổ chức các sự kiện du lịch hàng năm như: Tôn vinh các doanh nghiệp lữ hành đưa nhiều khách du lịch đến Khánh Hòa, đón khách quốc tế đến từ đường biển, hàng không nhân dịp đầu năm mới, vị khách thứ 2.000.000, 3.000.000 của du lịch Khánh Hòa.

- Xây dựng hệ thống wifi miễn phí phục vụ khách du lịch tại một số điểm: Sân bay Cam Ranh, ga Nha Trang, dọc các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương, Biệt Thự, Trần Quang Khải.

- Xây dựng và số hóa cơ sở dữ liệu về thông tin du lịch tỉnh Khánh Hòa.

b) Tham gia, tổ chức các hội chợ, triển lãm, sự kiện du lịch; khảo sát phát triển sản phẩm du lịch; tổ chức mời các đoàn báo chí, doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến Khánh Hòa khảo sát (famtrip, mediatrip). Cung cấp thông tin cho khách du lịch.

- Các hội chợ, triển lãm, sự kiện trong nước: Tham gia các hội chợ du lịch thường niên tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như: Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ ITE thành phố Hồ Chí Minh; Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội; Hội chợ quốc tế Hà Nội. Các hội chợ, sự kiện du lịch theo chương trình Năm du lịch quốc gia.

- Các hội chợ, triển lãm ở nước ngoài

Tham gia Hội chợ Triển lãm Du lịch tại các thị trường trọng điểm tại Nga, Nhật Bản, Úc, Hội chợ TRAVEX (hội chợ du lịch quốc tế thường niên của 10 nước ASEAN được tổ chức luân phiên tại các nước) và các hội chợ khác khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức hội chợ du lịch biển đảo quốc tế tại Nha Trang năm 2013, 2015

- Tổ chức ngày Văn hóa các nước tại thành phố Nha Trang.

- Tổ chức Lễ hội ẩm thực biển Nha Trang.

- Xác định cụ thể thị trường trọng điểm, phối hợp với Tổng cục Du lịch và các hãng lữ hành có uy tín để tổ chức các đoàn Farmtrip giới thiệu các sản phẩm du lịch của tỉnh; đồng thời, nghiên cứu các sản phẩm lưu niệm đặc thù phục vụ khách.

- Cung cấp thông tin miễn phí cho khách du lịch tại các Trạm thông tin du lịch để hỗ trợ cho du khách khi đến Nha Trang - Khánh Hòa ở đường Trần Phú và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

7. Về công tác đào tạo nhân lực, giáo dục nâng cao dân trí

a) Tiếp tục thực hiện lồng ghép Chương trình “Giáo dục du lịch” cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

b) Chủ động định hướng cho các doanh nghiệp, các khách sạn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ; quan tâm đến việc đào tạo các ngoại ngữ còn thiếu cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch (tiếng Nga, tiếng Nhật...).

c) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lao động thuộc các doanh nghiệp du lịch; nghiệp vụ du lịch cho lái xe và nhân viên phục vụ trên ô tô vận chuyển khách du lịch; kiến thức đảm bảo an toàn du lịch đường thủy nội địa cho lái tàu và nhân viên phục vụ trên tàu thủy vận chuyển khách du lịch.

d) Tổ chức các khóa bồi dưỡng an ninh du lịch cho đội ngũ lao động thuộc các doanh nghiệp du lịch.

đ) Cử cán bộ thực hiện công tác quản lý du lịch, xúc tiến du lịch tham gia các khóa học, tập huấn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

e) Tổ chức các Hội thi nghiệp vụ du lịch, tìm hiểu văn hóa, lịch sử Khánh Hòa.

g) Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức và văn minh ứng xử trong cộng đồng dân cư.

h) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Festival Biển, các sự kiện được đăng cai, tổ chức tại Khánh Hòa, Ngày Du lịch Việt Nam, Ngày Du lịch Thế giới, ….

8. Môi trường du lịch

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường du lịch, phối hợp tốt hơn trong thực hiện Đề án An ninh Du lịch, đảm bảo an ninh an toàn trong các khâu hoạt động kinh doanh du lịch và địa bàn du lịch.

b) Chấn chỉnh việc kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin, “cò mồi” đeo bám, chèo kéo khách, đảm bảo an toàn văn minh đô thị.

c) Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm tham quan du lịch.

d) Tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhất là vào mùa khách du lịch, vào các ngày Khánh Hòa tổ chức các sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đ) Xây dựng tài liệu hướng dẫn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong hoạt động du lịch; tổ chức tập huấn, phổ biến cho các doanh nghiệp du lịch và khách du lịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020; đồng thời, hàng năm xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể chi tiết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chủ động liên hệ để tranh thủ nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch của Trung ương.

b) Các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục đính kèm.

c) Đề nghị Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa làm đầu mối để vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm và có nghĩa vụ đóng góp kinh phí trong việc thực hiện chương trình này.

2. Kinh phí thực hiện

a) Nguồn kinh phí thực hiện

- Kinh phí từ ngân sách địa phương được cấp hàng năm.

- Kinh phí vận động các doanh nghiệp đóng góp.

- Kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch của Trung ương.

b) Tháng 9 hàng năm, các sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị địa phương lập dự trù kinh phí cho hoạt động của năm sau, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp để thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA

“Giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020”

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

Chủ trì

Phối hợp

1

Triển khai các dự án đầu tư du lịch:

 

 

 

1.1

Sớm có kế hoạch đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đầu tư các khu dịch vụ phục vụ hành khách theo quy định đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế; kêu gọi đầu tư vào Cảng du lịch Nha Trang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan

 

1.2

Đẩy mạnh rà soát, đôn đốc triển khai nhanh các dự án đầu tư du lịch hiện có

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, BQL KKT Vân Phong, BQL KDL Bán đảo Cam Ranh

 

1.3

Xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực vui chơi giải trí, mua sắm phục vụ khách du lịch; đôn đốc triển khai nhanh các dự án đầu tư lĩnh vực này hiện có.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, địa phương liên quan

 

1.4

Tiếp tục có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư ở các vùng có tiềm năng du lịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, địa phương liên quan

 

2

Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch:

 

 

 

2.1

Xây dựng kế hoạch hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa với các tỉnh duyên hải Miền Trung và Hà Nội.

Sở VHTTDL

Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

2.2

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa – thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa – Lâm Đồng.

Sở VHTTDL

Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

2.3

Liên kết với ngành Hàng không, Thông tin – Truyền thông, Thương mại,… trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Khánh Hòa.

Sở VHTTDL

Sở Thông tin Truyền thông, Công thương, Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

3

Công tác điều tra, đánh giá về tài nguyên du lịch:

Tổ chức thống kê tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đồng thời điều tra để đánh giá về khả năng thu hút khách du lịch của các Tài nguyên du lịch.

Sở VHTTDL

Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch

 

4.

Xây dựng các điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương và liên kết tuyến du lịch liên tỉnh trong vùng và liên vùng:

 

 

 

4.1

Xây dựng nội dung thuyết minh, tổ chức lập hồ sơ các tài nguyên du lịch có khả năng thu hút khách du lịch trình UBND tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương.

Sở VHTTDL

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch, các tổ chức, cá nhân quản lý tài nguyên du lịch

 

4.2

Xây dựng nội dung thuyết minh, tổ chức lập hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận tuyến du lịch địa phương.

Sở VHTTDL

Sở Giao thông Vận tải

 

4.3

Tăng cường hợp tác với các tỉnh duyên hải miền Trung và các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội để liên kết tuyến du lịch liên tỉnh trong vùng và liên vùng.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

5.

Phát triển sản phẩm du lịch:

 

 

 

5.1

Tổ chức điều tra, nghiên cứu tâm lý, thị hiếu khách du lịch, nhất là các thị trường khách truyền thống và thị trường khách tiềm năng của Khánh Hòa để định hướng phát triển các sản phẩm du lịch nhằm thu hút, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

5.2

Xây dựng các khu ẩm thực vùng biển, ẩm thực truyền thống, hình thành các khu vui chơi giải trí về đêm.

Sở VHTTDL

UBND TP. Nha Trang, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

5.3

Hình thành các khu mua sắm chuyên phục vụ khách du lịch tại Trung tâm thương mại và khách sạn Hoàn Cầu, chợ Đầm và các trung tâm thương mại khác.

UBND thành phố Nha Trang

Sở Công thương, VHTTDL, BQL chợ Đầm, Công ty TNHH Hoàn Cầu

 

5.4

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa.

Sở VHTTDL

Sở Khoa học Công nghệ, Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

5.5

Tổ chức cuộc thi sáng tác sản phẩm lưu niệm cho khách du lịch.

Sở VHTTDL

Sở Công thương, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa.

 

5.6

Tổ chức khảo sát, đánh giá các chương trình tham quan hiện có, xây dựng các chương trình tham quan mới nhằm thu hút khách du lịch.

Sở VHTTDL

Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

5.7

Nghiên cứu, xây dựng chương trình tham quan về quy trình nuôi, khai thác và sản xuất các sản phẩm yến sào trở thành chương trình tham quan đặc trưng của Khánh Hòa.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch, Công ty Yến sào Khánh Hòa và các doanh nghiệp du lịch

 

5.8

Xây dựng các chương trình tham quan trọn gói với hình thức khuyến mãi để thu hút khách du lịch vào các mùa thấp điểm của du lịch Khánh Hòa.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

5.9

Vận động các doanh nghiệp thương mại tham gia các chương trình (tuần, tháng) khuyến mãi để thu hút khách du lịch và khuyến khích người dân địa phương đến mua sắm.

Sở Công thương

Sở VHTTDL, các Trung tâm thương mại, các doanh nghiệp thương mại

 

6

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch Khánh Hòa:

 

 

 

6.1

Thực hiện công tác thông tin xúc tiến du lịch thông qua các phương tiện truyền thông trong nước và ngoài nước, các ấn phẩm, đĩa giới thiệu về du lịch, website:

 

 

 

6.1.1

Thực hiện chuyên đề du lịch trên các kênh truyền hình VTV, HTV, VTC10 và trên kênh FM của Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Chú trọng quảng bá các chuyên đề phát ra nước ngoài trên VTV4.

Sở VHTTDL

Các cơ quan Đài Phát thanh, truyền hình KTV, VTV, HTV, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.1.2

Phối hợp với Tạp chí Heritage xuất bản Tạp chí Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa phát hành 01 kỳ/năm trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và hệ thống sân bay trong nước.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.1.3

Quảng bá hình ảnh Du lịch Khánh Hòa vào sự kiện năm tổ chức Festival Biển trên một số kênh truyền hình quốc tế.

Sở VHTTDL

Đài PTTH Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.1.4

Đăng quảng cáo, quảng bá sự kiện năm tổ chức Festival Biển Nha Trang và hình ảnh Du lịch Khánh Hòa trên các tạp chí du lịch quốc tế.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.1.5

Duy trì, cập nhật thông tin, sự kiện du lịch, viết bài quảng bá du lịch trên trang web:nhatrang-travel.com. Thực hiện công tác biên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp và trả nhuận bút, nhuận ảnh cho các bài viết.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.1.6

Thực hiện biên tập và làm phim VCD, DVD du lịch Nha Trang-Khánh Hòa bằng tiếng Việt, Anh, Nga, Pháp, Nhật với thời lượng khoảng 10 phút.

Sở VHTTDL

Đài PTTH Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.1.7

Thực hiện các ấn phẩm giới thiệu quảng bá Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa: Sách ảnh Welcome to Nha Trang-Khánh Hòa, Guide Book (cẩm nang), Brochure (tập gấp), Folder (tờ rơi), bản đồ, huy hiệu du lịch, túi xách. Phát hành đĩa VCD, DVD du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.1.8

Tổ chức các sự kiện du lịch hàng năm như: Tôn vinh các doanh nghiệp lữ hành đưa nhiều khách du lịch đến Khánh Hòa, đón khách quốc tế xông đất đường biển, hàng không nhân dịp năm mới, vị khách thứ 2.000.000, 3.000.000 của du lịch Khánh Hòa.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.1.9

Xây dựng hệ thống wifi miễn phí phục vụ khách du lịch tại một số điểm: Sân bay Cam Ranh, ga Nha Trang, dọc các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương, Biệt Thự, Trần Quang Khải.

Sở VHTTDL

Sở Thông tin Truyền thông, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.1.10

Xây dựng và số hóa cơ sở dữ liệu về thông tin du lịch tỉnh Khánh Hòa.

 

Sở VHTTDL

Sở Thông tin Truyền thông, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.2

Tham gia, tổ chức các hội chợ, triển lãm, sự kiện du lịch; khảo sát phát triển sản phẩm du lịch; tổ chức mời các đoàn báo chí, doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến Khánh Hòa khảo sát (famtrip, mediatrip). Cung cấp thông tin cho khách du lịch

 

 

 

6.2.1

Tham gia các hội chợ du lịch thường niên tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh như: Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh; Hội chợ ITE TP.HCM; Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội; Hội chợ quốc tế Hà Nội. Các hội chợ, sự kiện du lịch theo chương trình Năm du lịch quốc gia.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.2.2

Tham gia Hội chợ Triển lãm Du lịch tại các thị trường trọng điểm tại Nga, Nhật Bản, Úc, Hội chợ TRAVEX (hội chợ du lịch quốc tế thường niên của 10 nước ASEAN được tổ chức luân phiên tại các nước) và các hội chợ khác khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và Tổng cục Du lịch.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.2.3

Tổ chức hội chợ du lịch biển đảo quốc tế tại Nha Trang

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.2.4

Tổ chức ngày Văn hóa các nước tại TP Nha Trang .

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.2.5

Tổ chức Lễ hội ẩm thực biển Nha Trang.

 

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.2.6

Tổ chức mời các đoàn báo chí, doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến Khánh Hòa khảo sát du lịch (famtrip, mediatrip)

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

6.2.7

Cung cấp thông tin miễn phí cho khách du lịch tại các Trạm thông tin du lịch để hỗ trợ cho du khách khi đến Nha Trang - Khánh Hòa ở đường Trần Phú và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Sở VHTTDL

Sở Thông tin Truyền thông

 

7

Về công tác đào tạo nhân lực, giáo dục nâng cao dân trí:

 

 

 

7.1

Tiếp tục thực hiện lồng ghép Chương trình “Giáo dục du lịch” cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở VHTTDL, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh

 

7.2

Tổ chức các khóa học nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên lễ tân đối với các thị trường trọng điểm: Nga, Nhật, Pháp.

Sở VHTTDL

Các cơ sở đào tạo, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

7.3

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lao động thuộc các doanh nghiệp du lịch; nghiệp vụ du lịch cho lái xe và nhân viên phục vụ trên ô tô vận chuyển khách du lịch; kiến thức đảm bảo an toàn du lịch đường thủy nội địa cho lái tàu và nhân viên phục vụ trên tàu thủy vận chuyển khách du lịch.

Sở VHTTDL

Các cơ sở đào tạo, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

 

7.4

Tổ chức các khóa bồi dưỡng an ninh du lịch cho đội ngũ lao động thuộc các doanh nghiệp du lịch.

Công an tỉnh

Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

7.5

Cử cán bộ thực hiện công tác quản lý du lịch, xúc tiến du lịch tham gia các khóa học, tập huấn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

7.6

Tổ chức các Hội thi nghiệp vụ du lịch, tìm hiểu văn hóa, lịch sử Khánh Hòa

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

7.7

Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức và văn minh ứng xử trong cộng đồng dân cư

Sở VHTTDL

Các Sở, địa phương liên quan và Hiệp hội Du lịch

 

7.8

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Festival Biển, các sự kiện được đăng cai tổ chức tại Khánh Hòa, Ngày Du lịch Việt Nam, Ngày Du lịch Thế giới, …

Sở VHTTDL

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

8

Môi trường du lịch:

 

 

 

8.1

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường du lịch, phối hợp tốt hơn trong thực hiện Đề án An ninh Du lịch, đảm bảo an ninh an toàn trong các khâu hoạt động kinh doanh du lịch và địa bàn du lịch.

Công an tỉnh

Sở VHTTDL, Lao động Thương binh và xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

8.2

Chấn chỉnh việc kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin, “cò mồi” đeo bám, chèo kéo khách, đảm bảo an toàn văn minh đô thị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội

 

8.3

Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm tham quan du lịch.

Các doanh nghiệp du lịch

 

 

8.4

Tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhất là vào mùa khách du lịch, vào các ngày Khánh Hòa tổ chức các sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Y tế

Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

8.5

Xây dựng tài liệu hướng dẫn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong hoạt động du lịch; tổ chức tập huấn, phổ biến cho các doanh nghiệp du lịch và khách du lịch.

Sở VHTTDL

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản