332463

Quyết định 1466/QĐ-UBND-HC năm 2015 công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định viên tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

332463
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1466/QĐ-UBND-HC năm 2015 công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định viên tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 1466/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1466/QĐ-UBND-HC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC, TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1265/TTr-STP ngày 10 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định viên tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

1. Giám định viên tư pháp: 75 người (kèm Phụ lục I);

2. Người giám định tư pháp theo vụ việc: 01 người (kèm Phụ lục II);

3. Tổ chức giám định tư pháp công lập: 02 tổ chức (kèm Phụ lục III).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1253/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT/ Tỉnh ủy; TT/ HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- TAND Tỉnh; Viện KSND Tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dương

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số: 1466/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Tình trạng

Lĩnh vực giám định

Ngày bổ nhiệm

Nơi công tác/nơi cư trú

Ghi chú
(nếu có)

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

1

Võ Tấn Thanh

20/10/1959

x

 

Pháp y

25/01/2007

Trung tâm Pháp y

 

2

Phạm Văn Tâm

04/4/1957

x

 

Pháp y

19/11/2015

Trung tâm Pháp y

Bổ sung năm 2015

3

Nguyễn Việt Tân

22/02/1984

x

 

Pháp y

19/11/2015

Trung tâm Pháp y

Bổ sung năm 2015

4

Nguyễn Quang Hiển

06/9/1984

x

 

Pháp y

19/11/2015

Trung tâm Pháp y

Bổ sung năm 2015

5

Trần Văn Lườm

26/8/1961

 

x

Pháp y

25/01/2007

Sở Y tế

 

6

Nguyễn Trường Kha

02/8/1961

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

7

Lê Văn Bé Ba

1964

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

8

Nguyễn Văn Gặp

12/12/1961

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

9

Ngô Thanh Xuân

1964

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

10

Hồ Trí Hùng

1964

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

11

Nguyễn Văn Vệ

1966

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

12

Trần Thành Long

24/6/1960

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

13

Võ Anh Kiệt

1977

 

x

Pháp y

14/8/2009

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

14

La Tất Thành

1955

 

x

Pháp y

25/01/2007

Số 04 Nguyễn Du, khóm 1, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nghỉ hưu

15

Mai Văn Thuận

30/12/1966

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

 

16

Nguyễn Ngọc Khoa

1966

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

 

17

Trương Tấn Tài

20/3/1967

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự

 

18

Nguyễn Phước An

1961

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự

 

19

Lê Văn Hồng

20/7/1955

 

x

Pháp y

25/01/2007

Số 136 khóm 2, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nghỉ hưu

20

Võ Hữu Tấn

02/5/1965

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười

 

21

Nguyễn Văn Phú

1967

 

x

Pháp y

14/8/2009

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười

 

22

Thái Minh Tuấn

1963

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng

 

23

Nguyễn Minh Trí

1974

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng

 

24

Nguyễn Hiếu Nhân

01/5/1955

 

x

Pháp y

25/01/2007

Số 679 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Nghỉ hưu

25

Hồ Ngọc Thành

18/7/1962

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông

 

26

Nông Thành Thông

07/01/1961

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông

 

27

Phạm Ngọc Bạch

15/8/1953

 

x

Pháp y

25/01/2007

Số 923 Nguyễn Thái Học, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nghỉ hưu

28

Dương Khắc Đệ

27/02/1969

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh

 

29

Nguyễn Hạnh Thông

1972

 

x

Pháp y

14/8/2009

Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh

 

30

Trần Thanh Tùng

03/11/1964

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò

 

31

Thái Công Trường

10/11/1955

 

x

Pháp y

25/01/2007

xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Nghỉ hưu

32

Phạm Văn Mẫn

01/01/1956

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Lai Vung

 

33

Nguyễn Hoàng Ân

08/5/1979

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Lai Vung

 

34

Nguyễn Văn Tạo

1958

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành

 

35

Huỳnh Văn Hồng

15/5/1958

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành

 

36

Lê Văn Thắng

1965

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành

 

37

Lâm Thị Xuân Hoa

03/4/1963

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

38

Nguyễn Thành Long

1962

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Tâm thần

 

39

Nguyễn Văn Bình

1964

 

x

Pháp y

31/12/2009

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

40

Huỳnh Văn Huệ

30/12/1957

 

x

Pháp y

19/11/2015

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Bổ sung năm 2015

41

Nguyễn Hữu Tài

25/6/1979

 

x

Pháp y

19/11/2015

Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng

Bổ sung năm 2015

42

Nguyễn Anh Huy

12/02/1979

 

x

Pháp y

19/11/2015

Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò

Bổ sung năm 2015

43

Nguyễn Văn Tùng

1965

x

 

Tài liệu; dấu vết cơ học; súng, đạn

08/12/1997

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

44

Nguyễn Bá Đương

1960

x

 

Tài liệu

08/12/1997

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

45

Võ Minh Sơn

1969

x

 

Kỹ thuật

28/02/2007

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

46

Nguyễn Văn Minh

1969

x

 

Tài liệu

08/12/1997

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

47

Võ Cường Nhân

1976

x

 

Tài liệu; dấu vết đường vân; dấu vết cơ học; súng, đạn

28//02/2007

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

48

Nguyễn Thị Ni

1970

x

 

Tài liệu

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

49

Trần Văn Nở

1964

x

 

Dấu vết đường vân

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

50

Trần Hoàng Sơn

1966

x

 

Pháp y

18/6/2010

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

51

Nguyễn Cao Giang

1970

x

 

Pháp y; sinh học

25/01/2007

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

52

Trương Minh Vũ

1979

x

 

Hóa học; tài liệu; cháy, nổ

22/5/2007

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

53

Thái Hồng Thắm

1974

x

 

Tài liệu; dấu vết đường vân

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

54

Lê Hoàng Duy

1978

x

 

Kỹ thuật

06/8/2012

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

55

Hoàng Thị Nga

1980

x

 

Sinh học

06/8/2012

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

56

Nguyễn Văn Thắng Em

1984

x

 

Hóa học; cháy, nổ

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

57

Võ Thị Thùy Trang

1982

x

 

Tài liệu

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

58

Trương Ngọc Danh

1986

x

 

Tài liệu; hóa học

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

59

Lê Minh Vương

1985

x

 

Tài liệu; hóa học

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

60

Lê Hữu Tiến

1986

x

 

Tài liệu; dấu vết đường vân

24/6/2014

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

61

Phạm Ngọc Trọng

1981

x

 

Pháp y

20/8/2015

Phòng Kỹ thuật hình sự

Bổ sung năm 2015

62

Nguyễn Thị Ngọc Hân

1988

x

 

Tài liệu; dấu vết đường vân

19/10/2015

Phòng Kỹ thuật hình sự

Bổ sung năm 2015

63

Lê Thanh Bạch

1989

x

 

Dấu vết đường vân

19/10/2015

Phòng Kỹ thuật hình sự

Bổ sung năm 2015

64

Trần Văn Nam

19/5/1959

 

x

Văn hóa

06/01/2014

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

65

Trần Phước Đa

16/8/1960

 

x

Văn hóa

06/01/2014

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

66

Huỳnh Văn Bé

26/10/1955

 

x

Văn hóa

24/4/2006

Số 44/2 Hùng Vương, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nghỉ hưu

67

Nguyễn Chánh Tài

01/01/1982

 

x

Xây dựng

16/12/2011

Sở Xây dựng

 

68

Đào Như Nguyện

10/5/1980

 

x

Xây dựng

11/11/2010

Sở Xây dựng

 

69

Lý Cẩm Nghĩa

10/4/1961

 

x

Tài chính công nghiệp

08/12/1997

Sở Tài chính

 

70

Trầm Văn Ngà

17/12/1956

 

x

Khoa học công nghệ

25/5/2006

Sở Khoa học và Công nghệ

 

71

Nguyễn Thanh Bình

24/12/1959

 

x

Khoa học công nghệ

25/5/2006

Sở Khoa học và Công nghệ

 

72

Nguyễn Văn Nhỏ

1959

 

x

Báo chí - xuất bản

15/5/2014

Sở Thông tin truyền thông

 

73

Đoàn Hùng Vũ

1974

 

x

Công nghệ thông tin

15/5/2014

Sở Thông tin truyền thông

 

74

Lê Thị Thanh Trúc

1980

 

x

Công nghệ thông tin

15/5/2014

Sở Thông tin truyền thông

 

75

Lê Quang Hiệp

1981

 

x

Bưu chính viễn thông

15/5/2014

Sở Thông tin truyền thông

 

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
(Kèm theo Quyết định số: 1466 /QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi công tác/nơi cư trú

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp

Ghi chú

01

Nguyễn Quốc Minh

1949

Số 80, Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Pháp y

Giám định pháp y tử thi

Nghỉ hưu

 

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP
(Kèm theo Quyết định số: 1466 /QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên tổ chức giám định tư pháp

Chuyên ngành giám định

Địa chỉ trụ sở/ Điện thoại liên hệ

Họ tên người đứng đầu tổ chức

Ghi chú

01

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp

Kỹ thuật hình sự

Số 27 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 067.3850221

Nguyễn Văn Tùng - Trưởng phòng

 

02

Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp

Pháp y

Số 144 Mai Văn Khải, ấp 4, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 067.3567899

Võ Tấn Thanh - Giám đốc Trung tâm

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản