327237

Quyết định 1464/QĐ-BVHTTDL năm 2016 xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020\"

327237
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1464/QĐ-BVHTTDL năm 2016 xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020\"

Số hiệu: 1464/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 20/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1464/QĐ-BVHTTDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 20/04/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016-2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 06/9/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vxây dựng và phát trin văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020” (Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này).

Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2016.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trư
ởng Đặng Thị Bích Liên biết);
- Lưu: VT, ĐT, PT.20.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016-2020”.
(Ban hành theo Quyết định s
1464/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Ththao và Du lịch)

1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1.1. Mục đích:

- Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng công tác học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2010-2015.

- Đề xuất nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

- Kiến nghị một số giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục phẩm chất chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, giáo dục th cht, giáo dc thẩm mỹ... cho học sinh, sinh viên hướng tới mục tiêu đào tạo con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện trong giai đoạn hiện nay.

1.2. Yêu cầu:

- Vụ Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong quá trình xây dựng Đề án.

- Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ để đề xuất, xây dựng nội dung sát với thực tiễn.

- Đề án xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN

2.1. Phạm vi: 26 cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

2.2. Đối tượng: Học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị thc hin

Thời gian thc hin

1

Soạn thảo Quyết định giao nhiệm vụ, Quyết định, thành lập Ban soạn thảo, T biên tập và Kế hoạch xây dựng Đ án; Dự trù kinh phí trin khai Đ án

Vụ Đào tạo

19/4-22/4/2016

2

Dự thảo Đề cương xây dựng Đề án; Xây dựng các mẫu phiếu điều tra

Vụ Đào tạo

23/4-30/4/2016

3

- Điều tra khảo sát một số cơ sở đào tạo; thu thập số liệu, tổng hợp, phân tích đánh giá số liệu; Viết các chuyên đề của Đề án;

- Tổng hợp, viết dự thảo Đề án lần 1 và họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập góp ý dự thảo Đề án

- Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Đề án lần 2

Ban Soạn thảo và TBiên tập Đề án, Vụ Đào tạo

01/5 - 15/5/2016

4

- Họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án và điều chỉnh, bsung hoàn thiện dự thảo Đề án lần 3

- Họp thẩm định dự thảo Đề án lần 4; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện tổng thĐề án lần cuối và trình lãnh đạo Bộ xem xét

Ban Soạn thảo, Tổ biên tập và các chuyên gia

15/5 - 30/5/2016

5

Trình lãnh đạo Bộ dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án

Ban Soạn thảo, Tbiên tập

Tháng 5/2016

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. V Đào to

Làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện những công việc cụ thể sau:

- Dự toán kinh phí xây dựng Đề án.

- Sắp xếp lịch, thời gian, phương tiện đi lại và dự kiến các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập đi khảo sát, điều tra thu thập các số liệu phục vụ việc xây dựng Đề án.

- Sắp xếp lịch, thời gian tổ chức các cuộc họp Ban Soạn thảo và TBiên tập của Đề án; tổ chức họp lấy ý kiến góp ý về Đề án.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch xây dựng Đ án; tng hợp, báo cáo và đề xuất lãnh đạo Bộ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Huy động nhân lực theo yêu cầu của Trưởng Ban soạn thảo để phục vụ việc xây dựng Đ án.

- Các công việc đột xuất khác.

4.2. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với Vụ Đào tạo trong việc chuẩn bị địa điểm họp và các công việc hành chính khác.

- Phối hợp, huy động nhân lực và các phương tiện đi, lại phục vụ việc xây dựng Đề án.

- Chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Vụ Đào tạo các công việc liên quan đến việc tổ chức xây dựng Đề án.

- Các công việc đột xuất khác.

4.3. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập

- Các thành viên Ban Soạn thảo có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Vụ Đào tạo và thực hiện nghiêm túc sự phân công của Trưởng Ban soạn thảo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời với Trưởng Ban soạn thảo hoặc Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

- Tổ Biên tập có nhiệm vụ giúp Ban Soạn thảo các công việc liên quan đến việc tổ chức xây dựng Đề án.

- Các công việc đột xuất khác.

5. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí xây dựng Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng BVăn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước năm 2016./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản