Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục, gói thầu cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1453/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1453/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1453/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ, DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC HẠNG MỤC, GÓI THẦU CẢI TẠO, SỬA CHỮA ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu;

Xét Tờ trình số 1773/TTr-TTLĐNN ngày 06/11/2020 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phê duyệt phương án, bản vẽ thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu cải tạo sửa chữa Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ để bàn giao mặt bằng thi công xây dựng dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu (kèm theo hồ sơ liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số hạng mục, gói thầu cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu như sau:

1. Phê duyệt thiết kế, dự toán các hạng mục cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo hồ sơ do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế và xây dựng Hồng Đăng ĐHT lập tháng 10/2020 với giá trị dự toán là 2.836.943.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm ba mươi sáu triệu, chín trám bốn mươi ba nghìn đồng chẵn), trong đó kinh phí dự phòng là 212.664.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười hai triệu, sáu trăm sáu mươi tư nghìn đồng chẵn). Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này.

Dự toán các hạng mục cải tạo, sửa chữa được duyệt nêu trên được bố trí từ kinh phí dự phòng và là một nội dung chi phí trong tổng mức đầu tư dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư dự án:

1. Căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật giá gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán các hạng mục cải tạo, sửa chữa được duyệt theo yêu cầu thực tế, đáp ứng điều kiện làm việc của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, đảm bảo không vượt dự toán đã được Bộ phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này (bao gồm cả chi phí dự phòng).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (đăng tin trên cổng TTĐT Bộ);
- KBNN thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU
(Kèm theo Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Đồng

TT

NỘI DUNG CHI PHÍ

GIÁ TRỊ SAU THUẾ

1

Chi phí xây dựng

1.300.419.000

2

Chi phí thiết bị

658.705.000

3

Chi phí di chuyển thiết bị văn phòng, thiết bị thực hành

497.640.000

4

Chi phí Lập thiết kế, dự toán

124.796.000

5

Chi phí giám sát

42.719.000

6

Dự phòng

212.664.000

 

Tổng cộng

2.836.943.000

Ghi chú: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp dự toán các hạng mục cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng vào Tổng mức đầu tư của dự án theo đúng quy định.

 

PHỤ LỤC SỐ 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU CẢI TẠO, SỬA CHỮA ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU
(Kèm theo Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cải tạo, sửa chữa các hạng mục Xưởng thực hành, Văn phòng

964.252.000

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm lao động ngoài nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

60 ngày

2

Cải tạo, mở rộng nhà để xe

336.166.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

60 ngày

3

Mua sắm bổ sung thiết bị

658.705.000

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

45 ngày

4

Di chuyển để bàn giao mặt bằng

497.640.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

30 ngày

5

Tư vấn thiết kế và lập dự toán cải tạo, sửa chữa

124.796.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

30 ngày

6

Giám sát thi công, lắp đặt thiết bị

42.718.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

30 ngày

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản