381681

Quyết định 1444/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các Phòng và Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Báo Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

381681
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1444/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các Phòng và Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Báo Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1444/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 10/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1444/QĐ-TCHQ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 10/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC PHÒNG VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC BÁO HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Báo Hải quan, Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Tổng biên tập Báo Hải quan và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các Phòng và Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Báo Hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1264/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các Phòng và Chi nhánh thuộc Báo Hải quan.

Điều 3. Tổng biên tập Báo Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB (10 b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC PHÒNG VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC BÁO HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-TCHQ ngày 10/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

I. Phòng Phóng viên:

Phòng Phóng viên có chức năng tham mưu, giúp Tổng biên tập Báo Hải quan trong triển khai thực hiện sản xuất nội dung thông tin về lĩnh vực hải quan và một số lĩnh vực thông tin khác trên Báo Hải quan.

Phòng Phóng viên có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

1. Phối hợp với Phòng Thư ký Tòa soạn xây dựng kế hoạch nội dung thông tin trên Báo Hải quan về lĩnh vực được phân công.

2. Tổ chức thu thập thông tin, sản xuất, biên tập tin, bài, tranh, ảnh chuyển Phòng Thư ký Tòa soạn và Phòng Báo Hải quan điện tử.

3. Quản lý, điều hành biên tập viên, phóng viên thuộc Phòng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Tiếp nhận thư bạn đọc, phối hợp với đơn vị liên quan làm rõ những vấn đề bạn đọc phản ánh để đăng tải trên Báo Hải quan hoặc trả lời trực tiếp bạn đọc.

5. Thực hiện các nội dung công việc theo Quy chế tư vấn giải đáp pháp luật trên Báo Hải quan.

6. Đề xuất các chế độ chính sách đãi ngộ đối với phóng viên, cộng tác viên. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với phóng viên, cộng tác viên. Đề xuất tuyển chọn các tin, bài, ảnh tham gia dự thi các giải báo chí trong nước và quốc tế.

7. Tổ chức và theo dõi mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên thuộc mảng nội dung được phân công.

8. Quản lý viên chức và người lao động, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.

9. Thực hiện những việc khác do lãnh đạo Báo Hải quan giao.

II. Phòng Thư ký Tòa soạn:

Phòng Thư ký Tòa soạn có chức năng tham mưu, giúp Tổng biên tập Báo Hải quan trong định hướng nội dung, biên tập, thiết kế, in ấn, xuất bản Báo Hải quan (báo in).

Phòng Thư ký Tòa soạn có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nội dung thông tin trên Báo Hải quan. Phối hợp với Phòng Phát hành và Quảng cáo xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch xuất bản Báo Hải quan hàng năm.

2. Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và thực hiện Quy chế, Quy trình xuất bản Báo Hải quan (bản in).

3. Biên tập, sắp xếp, chỉnh sửa các tin, bài, tranh, ảnh vào các trang của từng số báo, thiết kế, trình bày ma-két Báo Hải quan (bản in) trình Tổng biên tập (hoặc Phó Tổng biên tập được ủy quyền) phê duyệt.

4. Chỉnh sửa ảnh, tin, bài, ma-két quảng cáo trên Báo Hải quan (bản in).

5. Theo dõi in ấn, đảm bảo Báo Hải quan (bản in) khi xuất bản đúng theo nội dung, hình thức đã được duyệt, đúng thời gian phát hành.

6. Chủ trì xây dựng định mức nhuận bút và thù lao biên tập theo quy định hiện hành; chấm nhuận bút đối với Báo Hải quan (bản in); đề xuất Ban biên tập khen thưởng đối với tin, bài, tranh, ảnh có chất lượng cao; đề xuất trừ nhuận bút đối với tin bài, tranh, ảnh kém chất lượng, có sai sót hoặc có sai phạm theo Luật Báo chí và quy định pháp luật khác.

7. Vận hành, giám sát việc sử dụng phần mềm phục vụ sản xuất Báo Hải quan (bản in).

8. Tổ chức và theo dõi mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên thuộc mảng nội dung được phân công.

9. Quản lý viên chức và người lao động, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.

10. Thực hiện những việc khác do lãnh đạo Báo Hải quan giao.

III. Phòng Báo Hải quan điện tử:

Phòng Báo Hải quan điện tử có chức năng tham mưu, giúp Tổng biên tập Báo Hải quan trong định hướng nội dung, biên tập, xuất bản Báo Hải quan điện tử (phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh); triển khai thực hiện sản xuất nội dung thông tin về một số lĩnh vực trên Báo Hải quan.

Phòng Báo Hải quan điện tử có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và thực hiện kế hoạch nội dung thông tin trên Báo Hải quan điện tử tiếng Việt.

2. Tổ chức thu thập thông tin, sản xuất, biên tập tin, bài, hình ảnh chuyển Phòng Thư ký Tòa soạn (đối với báo in); trình lãnh đạo Báo Hải quan duyệt xuất bản hoặc xuất bản theo ủy quyền (đối với Báo điện tử).

3. Chủ trì xây dựng kế hoạch nội dung thông tin trên Báo Hải quan điện tử phiên bản tiếng Anh; Biên tập bài tiếng Việt và thực hiện chuyển ngữ sang tiếng Anh; Rà soát sau hiệu đính; Trình lãnh đạo Báo Hải quan duyệt xuất bản hoặc xuất bản theo ủy quyền trên Báo Hải quan điện tử phiên bản tiếng Anh.

4. Thực hiện chấm nhuận bút Báo Hải quan điện tử (phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh); Đề xuất thưởng đối với tin, bài, hình ảnh trên Báo Hải quan điện tử có nhiều bạn đọc truy cập; Đề xuất trừ nhuận bút đối với tin, bài, hình ảnh kém chất lượng, có sai sót hoặc có sai phạm theo Luật Báo chí và quy định pháp luật khác.

5. Chủ trì triển khai thực hiện sản xuất, đăng tải các sản phẩm truyền hình trên Báo Hải quan điện tử.

6. Xây dựng và theo dõi, đôn đốc các Phòng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Quy chế, Quy trình xuất bản Báo Hải quan điện tử (phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh).

7. Chủ trì quản trị, vận hành và theo dõi, đôn đốc các Phòng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng Hệ thống phần mềm xuất bản Báo Hải quan điện tử (phiên bản tiếng Việt; phiên bản tiếng Anh) và các hệ thống phần mềm khác theo phân công của lãnh đạo Báo Hải quan; Chịu trách nhiệm về kỹ thuật của hệ thống máy tính, an ninh, an toàn, bảo mật máy tính, mạng LAN của Báo Hải quan.

8. Tổ chức và theo dõi mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên thuộc mảng nội dung được phân công; Quản lý và tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng Báo Hải quan và đề xuất, theo dõi, xử lý.

9. Quản lý viên chức và người lao động, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.

10. Thực hiện những việc khác do lãnh đạo Báo Hải quan giao.

IV. Phòng Trị sự:

Phòng Trị sự có chức năng tham mưu, giúp Tổng biên tập Báo Hải quan thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài vụ, quản trị và kế toán đơn vị dự toán cấp 3.

Phòng Trị sự có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Đối với công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ và công tác tổ chức cán bộ:

a) Chủ trì xây dựng, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm; Quy chế làm việc; chế độ thông tin báo cáo của Báo Hải quan.

b) Chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình công tác định kỳ và đột xuất của Báo Hải quan.

c) Theo dõi, đôn đốc các Phòng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các kết luận của lãnh đạo Báo Hải quan về kế hoạch, chương trình công tác.

d) Thực hiện các quy định về: tổ chức bộ máy, tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, quản lý nhân sự, chế độ chính sách, đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động của Báo Hải quan.

e) Thực hiện công tác văn thư lưu trữ tại Báo Hải quan:

- Tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến và chuyển các Phòng, Văn phòng đại diện thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Báo Hải quan.

- Kiểm tra thẩm quyền ký, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản do Báo Hải quan ban hành. Sắp xếp bảo quản và phục vụ việc tra cứu công văn đi, đến.

- Quản lý cơ sở dữ liệu văn bản trên mạng nội bộ của Tổng cục Hải quan liên quan đến Báo Hải quan.

- Bảo quản và sử dụng con dấu của Báo Hải quan theo quy định của pháp luật; cấp phát giấy đi đường, giấy giới thiệu cho công chức, viên chức và người lao động của Báo Hải quan.

- Thực hiện thủ tục nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ của cơ quan Tổng cục Hải quan; tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của Nhà nước và pháp luật.

g) Đảm bảo hậu cần, khánh tiết phục vụ cuộc họp, hội nghị của Báo Hải quan.

2. Đối với công tác tài vụ, quản trị và kế toán:

a) Tham mưu lãnh đạo Báo Hải quan xây dựng các văn bản quy định, quy chế về hoạt động tài chính của Báo Hải quan.

b) Lập và trình lãnh đạo Báo Hải quan dự toán chi ngân sách hàng năm và đột xuất của Báo Hải quan đảm bảo kinh phí đầy đủ, kịp thời để chi tiêu, phục vụ hoạt động nghiệp vụ chuyên môn.

c) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng và chi tiêu kinh phí đảm bảo công khai, đúng nguyên tắc chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, của Ngành và của Báo Hải quan; Kiểm tra trình tự, thủ tục đối với việc mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị; Theo dõi, quản lý vật tư, tài sản dùng chung theo quy định;

d) Lập và trình lãnh đạo Báo Hải quan về các loại báo cáo tài chính định kỳ, đột xuất; quản lý hồ sơ chứng từ kế toán của đơn vị theo quy định.

e) Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ đãi ngộ khác liên quan theo quy định của Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động của Báo Hải quan.

g) Tổng hợp, tiếp nhận, quản lý và cấp phát trang chế phục của ngành cho công chức, viên chức và người lao động của Báo Hải quan.

3. Quản lý viên chức và người lao động, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.

4. Thực hiện những việc khác do lãnh đạo Báo Hải quan giao.

V. Phòng Phát hành và Quảng cáo:

Phòng Phát hành và Quảng cáo có chức năng tham mưu, giúp Tổng biên tập Báo Hải quan thực hiện công tác phát hành Báo Hải quan (bản in); công tác quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức sự kiện và các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật, của Tổng cục Hải quan.

Phòng Phát hành và Quảng cáo có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai kế hoạch xuất bản Báo Hải quan hàng năm; kế hoạch phát hành, thu sự nghiệp hàng năm, bao gồm thu về phát hành, quảng cáo và các hoạt động có thu khác.

2. Xây dựng và chủ trì thực hiện, theo dõi, đôn đốc các Phòng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Quy chế về hoạt động quảng cáo và phát hành; quy định định mức phát hành quảng cáo cho cán bộ, nhân viên làm công tác phát hành quảng cáo và hoạt động có thu khác.

3. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện phát hành, tiếp thị, phát triển thương hiệu Báo Hải quan trong và ngoài ngành Hải quan.

4. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện hoạt động khai thác quảng cáo trên các ấn phẩm của Báo Hải quan; Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, tổ chức sự kiện và các hoạt động có thu khác theo quy định của Luật Báo chí và pháp luật khác có liên quan và quy định của Tổng cục Hải quan.

5. Tổ chức sắp xếp các tin, bài, hình ảnh, ma-két quảng cáo đã được lãnh đạo Báo Hải quan duyệt và thực hiện các khâu kỹ thuật để đưa lên Báo Hải quan điện tử.

6. Thực hiện việc tổng hợp, thanh toán, quyết toán tiền quảng cáo, phát hành và các hoạt động có thu khác.

7. Quản lý, điều hành cộng tác viên phát hành, quảng cáo với Báo Hải quan (không bao gồm cộng tác viên do Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh quản lý).

8. Quản lý viên chức và người lao động, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Báo Hải quan giao.

VI. Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu, giúp Tổng biên tập Báo Hải quan tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ của Báo Hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Đại diện cho Báo Hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong thực hiện nhiệm vụ của Báo Hải quan theo phân công, ủy quyền của Tổng biên tập Báo Hải quan.

2. Phối hợp với các Phòng xây dựng và thực hiện kế hoạch nội dung thông tin trên Báo Hải quan; kế hoạch xuất bản Báo Hải quan hàng năm; kế hoạch phát hành và thu sự nghiệp của Báo Hải quan trong phạm vi các tỉnh phía Nam.

3. Tổ chức thu thập thông tin, sản xuất, biên tập tin, bài, tranh, hình ảnh theo phân cấp.

4. Tổ chức thực hiện phát hành, tiếp thị, phát triển thương hiệu Báo Hải quan, hoạt động khai thác quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức sự kiện và các hoạt động có thu khác tại khu vực các tỉnh phía Nam theo quy định của Luật Báo chí, pháp luật khác có liên quan và quy định của Tổng cục Hải quan.

5. Tổ chức và theo dõi mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên về nội dung; Quản lý, điều hành cộng tác viên phát hành, quảng cáo với Báo Hải quan tại khu vực phía Nam.

6. Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ trong phạm vi quản lý của Văn phòng đại diện.

7. Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Báo Hải quan có con dấu riêng để sử dụng trong giao dịch hành chính và các công việc khác có liên quan (trừ việc ký kết hợp đồng kinh tế).

8. Quản lý viên chức và người lao động, tài sản, tài liệu của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Tổng biên tập.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Các Phòng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Báo Hải quan có Trưởng phòng, Trưởng Văn phòng đại diện và một số Phó Trưởng phòng, Phó trưởng Văn phòng đại diện.

Trưởng phòng, Trưởng Văn phòng đại diện chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng, Phó trưởng Văn phòng đại diện chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Trưởng Văn phòng đại diện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo Phòng, Văn phòng đại diện thuộc Báo Hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

3. Biên chế của các Phòng, Văn phòng đại diện thuộc Báo Hải quan do Tổng biên tập Báo Hải quan quyết định trong tổng biên chế được giao.

C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Mối quan hệ công tác của các Phòng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Báo Hải quan:

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Tổng biên tập Báo Hải quan.

2. Đối với các Phòng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Báo Hải quan là mối quan hệ ngang cấp trên nguyên tắc trao đổi, phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các đơn vị trong và ngoài ngành Hải quan là quan hệ phối hợp công tác theo sự chỉ đạo và ủy quyền của Tổng biên tập Báo Hải quan./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản