9398

Quyết định 143/2002/QĐ-UB bổ sung Quyết định 75/2000/QĐ-UB-NC về đền bù, hỗ trợ thiệt hãi và tái định cư trong các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, dự án xây dựng trạm thu phí giao thông xa lộ Hà Nội và nút giao thông chân cầu Sài Gòn trên địa bàn quận 2, quận 9, quận Thủ Đức do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9398
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 143/2002/QĐ-UB bổ sung Quyết định 75/2000/QĐ-UB-NC về đền bù, hỗ trợ thiệt hãi và tái định cư trong các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, dự án xây dựng trạm thu phí giao thông xa lộ Hà Nội và nút giao thông chân cầu Sài Gòn trên địa bàn quận 2, quận 9, quận Thủ Đức do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 143/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 143/2002/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 04/12/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 143/2002/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2002 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2000/QĐ-UB-NC NGÀY 29-12-2000 VỀ ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI, DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM THU PHÍ GIAO THÔNG XA LỘ HÀ NỘI VÀ NÚT GIAO THÔNG CHÂN CẦU SÀI GÒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 2, QUẬN 9, QUẬN THỦ ĐỨC  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 203/HĐBT ngày 21 tháng 12 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Điều lệ bảo vệ đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 22/19998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-UB-KT và số 1476/QĐ-UB-KT ngày 20/3/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Bắc và Nam xa lộ Hà Nội;
Căn cứ kết luận của Đoàn Công tác Liên ngành của Chính phủ tại công văn số 12/XKT ngày 07/11/2000;
Căn cứ Quyết định số 75/2000/QĐ-UB-NC ngày 29-12-2000 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong các dự án đầu tư: dự án xây dựng hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, dự án xây dựng trạm thu phí giao thông xa lộ Hà Nội và nút giao thông chân cầu Sài Gòn trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.
Xét tờ trình số 4055/TCVG-BVG ngày 19/11/2002 và của Sở Tài chánh - Vật giá thành phố và ý kiến kết luận của Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp với các ngành có liên quan ngày 02/12/2002;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quyết định số 75/2000/QĐ-UB-NC ngày 29-12-2000 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong các dự án đầu tư: dự án xây dựng hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, dự án xây dựng trạm thu phí giao thông xa lộ Hà Nội và nút giao thông chân cầu Sài Gòn trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức như sau:

Không tính đền bù, trợ cấp phần diện tích nằm trong phạm vi 16m tính từ tim đường cũ trở ra đến chân mái đường đắp (bao gồm mặt đường nhựa 11,5m, lề bộ hành, mái đường đắp (bao gồm mặt đường nhựa 11,5m, lề bộ hành, mái đường đắp và thoát nước 4,5m). Không tính đền bù đối với tất cả các công trình xây dựng trong phạm vi 16m kể trên khkông có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền trước ngày 21 tháng 12 năm 1982 (theo điều 8 của Điều lệ Bảo vệ đường bộ ban hành kèm theo Nghị định 203/HĐBT ngày 21 tháng 12 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng).

Điều 2. Giao Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp với Sở Địa chính - nhà đất, Sở Giao thông công chánh, Thanh tra thành phố, Văn phòng Tiếp dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận 2, 9, Thủ Đức tổ chức tiếp dân để công bố quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thủ Đức, Giám đốc Công ty Dịch vụ phát triển đô thị, các cơ quan, đơn vị và các hộ dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng Thanh tra Nhà nước;
- TT/TU, TT/HĐND.TP, MTTQTP;
- TTUB: CT, PCT/TT, ĐT, CN;
- Thanh tra thành phố;
- Văn phòng Tiếp dân thành phố;
- VPUB: PVP/ĐT, NC;
- Tổ PC, ĐB, ĐA;
- Lưu PC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Vũ Hùng Việt 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản