Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1411/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CHUẨN HÀM BĂM AN TOÀN CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 ca Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh Mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký s;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chuyển đổi chuẩn hàm băm an toàn của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các cơ quan, tổ chức ứng dụng chữ ký số công cộng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trư
ng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, NEAC
(60).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI CHUẨN HÀM BĂM AN TOÀN CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 1411/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 8 năm 2016 ca Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh Mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký svà dịch vụ chứng thực chữ ký số, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc chuyển đổi chuẩn hàm băm an toàn của các tổ chc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (sau đây gọi tắt là các CA công cộng), cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

a) Thực hiện quy đnh v hàm băm an toàn trong Thông tư s 06/2015/TT-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh Mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

b) Nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn cho chữ ký số và dịch vụ chng thực chữ ký số do các CA công cộng cung cấp.

c) Giảm thiểu tác động đến việc sử dụng chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số của khách hàng đang sử dụng chữ ký số do các CA công cộng cung cp.

d) Đảm bo tính khả thi về thời gian và kỹ thuật cho các CA công cộng.

2. MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI

a) Các CA công cộng hoàn thành việc chuyển đổi chứng thư ssử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-1 sang SHA-256 trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

b) Toàn bộ khách hàng của các CA công cộng hoàn thành việc chuyển đi chứng thư số sử dụng chuẩn hàm băm an toàn từ SHA-1 sang SHA-256 trưc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

3. KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI

3.1. Nhóm 1: Các CA công cộng hết hạn Giấy phép cung cp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trong năm 2016, bao gồm: CK-CA, Safe-CA, Newtel-CA, SmartSign.

- Các CA công cộng thuộc Nhóm 1 được cấp chứng thư số mới sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256 sau khi được Bộ Thông tin và Truyn thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số mới (nếu được cp Giy phép mới).

- Trong vòng 90 ngày kể từ khi được cấp chứng thư số mới sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256, các CA công cộng Nhóm 1 chấm dứt việc cấp chứng thư số cho khách hàng (bao gồm: cấp mới, gia hạn, cấp đi chứng thư số) sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-1.

- Chứng thư số hiện tại sử dng chuẩn hàm băm an toàn SHA-1 của các CA công cộng thuộc Nhóm 1 được duy trì hiệu lực (nếu còn hiệu lực) đxác thực chữ ký số của khách hàng đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, sau đó sẽ bị thu hồi.

- Quy trình, thủ tục cấp chứng thư số mới cho các CA công cộng thuộc Nhóm 1, sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thống cấp Giấy phép mới, tuân theo các quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phquy định chi Tiết thi hành Luật Giao dịch điện tvề chữ ký số và dịch vụ chứng thực chký số, Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định v h sơ và thtục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT.

3.2. Nhóm 2: Các CA đã đưc cp mới Giấy phép cung cấp dịch vụ chng thực chữ ký số công cộng trong năm 2015, bao gồm: BKAV-CA, CA2, Viettel-CA, FPT-CA.

- Các CA công cộng thuộc Nhóm 2 được cấp chứng thư số mới sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256 trong Quý III năm 2016.

- Trong vòng 90 ngày kể từ khi được cấp chứng thư số mới sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256, các CA công cộng Nhóm 2 chấm dứt việc cấp chứng thư s cho khách hàng (bao gồm: cấp mới, gia hạn, cấp đi chng thư s) sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-1.

- Chứng thư số hiện tại sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-1 của các CA công cộng thuộc Nhóm 2 được duy trì hiệu lực để xác thực chữ ký số của khách hàng đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, sau đó sẽ bị thu hồi.

- Quy trình, thủ tục cấp chứng thư số mới cho các CA công cộng thuộc Nhóm 2 tuân theo các quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một sĐiều của Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT.

3.3. Nhóm 3: Các CA công cộng đã hết hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký scông cộng, đang trong quá trình xin cấp Giấy phép mới, bao gồm: VNPT-CA.

- Các CA công cộng thuộc Nhóm 3 được cấp chứng thư số mới sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256 sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cp dịch vụ chứng thc chữ ký số mới (nếu được cp Giấy phép mới).

- Trong vòng 90 ngày k tkhi được cp chứng thư số mới sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256, các CA công cộng Nhóm 3 chấm dứt việc cấp chứng thư số cho khách hàng (bao gồm: cấp mới, gia hạn, cấp đi chứng thư s) sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-1.

- Chứng thư số hiện tại của các CA công cộng thuộc Nhóm 3 (sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-1) được duy trì hiệu lực để xác thc chữ ký số của khách hàng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, sau đó sẽ bị thu hồi.

- Quy trình, thủ tục cấp chứng thư số mới cho các CA công cộng thuộc Nhóm 3, sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép mi, tuân theo các quy định tại Nghị định s26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thc chữ ký số và Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Trung tâm Chứng thực điện tquốc gia

- Chuẩn bị sn sàng hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia (RootCA) đcấp chứng thư số mới sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256 cho các CA công cộng.

- Tổ chức cấp chứng thư ssử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256 cho các CA công cộng đủ Điều kiện.

- Htrợ các CA công cộng trong quá trình chuyn đổi chuẩn hàm băm an toàn từ SHA-1 sang SHA-256.

- Thông báo đến các cơ quan, tổ chức ứng dụng chữ ký số như: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội Việt Nam,... về việc chuyn đổi chuẩn hàm băm an toàn từ SHA-1 sang SHA-256 để các cơ quan, tổ chức chun bị việc nâng cấp hệ thng, đáp ứng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256.

- Định kỳ hàng quý, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả việc chuyển đi chuẩn hàm băm an toàn của các CA công cộng, đề xuất các giải pháp htrợ các CA công cộng khi cần thiết, đồng thời, gửi thông tin đến các đơn vị cung cấp ứng dụng sử dụng chữ ký số công cộng để biết và phối hợp thc hiện.

4.2. Các CA công cộng thuộc Nhóm 1

- Khẩn trương nộp, hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng mới theo các quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ xin cấp chứng thư số mới ngay sau khi được cp Giy phép mới (nếu được cấp Giấy phép mới).

- Chuẩn bị hệ thống kthuật (hệ thống chứng thực chữ ký số, usb token,...) đáp ứng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256.

- Thông báo cho khách hàng về việc chuyển đổi chuẩn hàm băm an toàn để có sự chuẩn bị. Thực hiện việc chuyển đổi chứng thư số cho khách hàng sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256, hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2017.

4.3. Các CA công cộng thuộc Nhóm 2

- Nộp hồ sơ xin cấp chứng thư smới theo quy định của pháp luật.

- Chuẩn bị hệ thống kthuật (hệ thống chứng thực chữ ký số, usb token,...) đáp ứng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256.

- Thông báo cho khách hàng về việc chuyển đổi chuẩn hàm băm an toàn để có sự chuẩn bị. Thực hiện việc chuyển đổi chứng thư số cho khách hàng theo chuẩn hàm băm an toàn SHA-256, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

4.4. Các CA công cộng thuộc Nhóm 3

- Khẩn trương hoàn thiện, bổ sung hồ sơ xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng mi theo các quy định của pháp luật, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan.

- Nộp hồ sơ xin cấp chứng thư số mới ngay sau khi được cấp Giấy phép mới (nếu được cấp Giy phép mới).

- Chuẩn bị hệ thống kthuật (hệ thống chứng thực chữ ký số, usb token,...) đáp ứng việc chuyển đổi chuẩn hàm băm an toàn từ SHA-1 sang SHA-256.

- Thông báo cho khách hàng về việc chuyển đổi chuẩn hàm băm an toàn để có sự chuẩn bị. Thực hiện việc chuyển đổi chứng thư số cho khách hàng sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

4.4. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị có ứng dụng sử dụng chữ ký số của các CA công cộng

- Chuẩn bị hệ thống để phối hợp kiểm th vi các CA công cộng, đảm bảo hệ thống sẵn sàng tiếp nhận, xác thực chữ ký số của các CA công cộng sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256 trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

- Thông báo bng văn bản tới các CA công cộng về việc hệ thống ứng dụng của đơn vị mình sẵn sàng tiếp nhận và xác thực ch ký scủa các CA công cộng sử dụng chuẩn hàm băm an toàn SHA-256.

- Thông báo cho các CA công cộng, các ngân hàng, các tổ chức T-VAN và các đơn vị liên quan về việc chuyển đổi chuẩn hàm băm an toàn để các đơn vị biết và hướng dn, htrợ khách hàng trong quá trình sử dụng chữ ký số.

- Thực hiện htrợ các CA công cộng và khách hàng sử dụng chữ ký số trong quá trình chuyển đổi chuẩn hàm băm an toàn từ SHA-1 sang SHA-256 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản