9260

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành năm 2004 đã hết hiệu lực pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9260
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành năm 2004 đã hết hiệu lực pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 14/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 07/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 14/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 07/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH NĂM 2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; n
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 4320/BC-STP-VB ngày 23 tháng 11 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Danh mục 72 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản VPPL-Bộ tư pháp;
- TTUB: CT, Các PCT;
- Ủy ban MTTQVN/TP;
- VP Đoàn ĐBQH/TP;
- Các Đoàn thể, Báo, Đài thành phố;
- VPHĐ-UB; CVP, Các PVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (PC-Tg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH NĂM 2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

HÌNH THỨC

BAN HÀNH

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

1.

Chỉ thị

09/2004/CT-UB

29/3/2004

Về tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2004

2.

Chỉ thị

12/2004/CT-UB

12/4/2004

Về tổ chức triển khai và vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước.

3.

Chỉ thị

13/2004/CT-UB

19/4/2004

Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường Thế giới 5/6 “trên địa bàn thành phố (từ ngày 20/4/2004 đến ngày 05/6/2004)

4.

Chỉ thị

23/2004/CT-UB

23/8/2004

Về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 56/CT ngày 11/3/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc.

5.

Quyết định

01/2004/QĐ-UB

05/01/2004

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

6.

Quyết định

04/2004/QĐ-UB

09/01/2004

Về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2004.

7.

Quyết định

05/2004/QĐ-UB

15/01/2004

Về thành lập Hội đồng bầu cửa đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009.

8.

Quyết định

18/2004/QĐ-UB

18/02/2004

Về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 cho các Đội trật tự giao thông TNXP.

9.

Quyết định

44/2004/QĐ-UB

24/02/2004

Về giao chỉ tiêu KH đầu tư xây dựng 2004 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài truyền hình được để lại.

10.

Quyết định

46/2004/QĐ-UB

27/02/2004

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở tư pháp.

11.

Quyết định

47/2004/QĐ-UB

27/02/2004

Về việc điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2003.

12.

Quyết định

56/2004/QĐ-UB

11/3/2004

Về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2004.

13.

Quyết định

61/2004/QĐ-UB

17/3/2004

Về giao chỉ tiêu thu nộp thủy lợi phí, phí công trình thủy lợi năm 2004

14.

Quyết định

62/2004/QĐ-UB

22/3/2004

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2003 và dự toán ngân sách năm 2004

15.

Quyết định

63/2004/QĐ-UB

23/3/2004

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

16.

Quyết định

64/2004/QĐ-UB

23/3/2004

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách

17.

Quyết định

88/2004/QĐ-UB

09/4/2004

Về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị.

18.

Quyết định

92/2004/QĐ-UB

12/4/2004

Về phân bố chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước

19.

Quyết định

94/2004/QĐ-UB

12/4/2004

Về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố năm 2004.

20.

Quyết định

97/2004/QĐ-UB

12/4/2004

Về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2004 cho Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Kinh tế thành phố.

21.

Quyết định

98/2004/QĐ-UB

13/4/2004

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Du lịch

22.

Quyết định

101/2004/QĐ-UB

15/4/2004

Về giao chỉ tiêu kế hoạch danh mục các dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách tập trung của thành phố năm 2004.

23.

Quyết định

104/2004/QĐ-UB

19/4/2004

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Khu Đường sông thuộc Sở Giao thông công chánh.

24.

Quyết định

110/2004/QĐ-UB

22/4/2004

Về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 2), nguồn vốn ngân sách Thành phố.

25.

Quyết định

112/2004/QĐ-UB

23/4/2004

Về giao chỉ tiêu kế hoạch 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

26.

Quyết định

115/2004/QĐ-UB

27/4/2004

Về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2004 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

27.

Quyết định

117/2004/QĐ-UB

28/4/2004

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Phòng Công chứng số 5 thuộc Sở Tư pháp.

28.

Quyết định

120/2004/QĐ-UB

29/4/2004

Về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố

29.

Quyết định

121/2004/QĐ-UB

29/4/2004

Về giao bổ sung kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung

30.

Quyết định

122/2004/QĐ-UB

29/4/2004

Về ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2004 của Thành phố.

31.

Quyết định

123/2004/QĐ-UB

05/5/2004

Về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho quận Tân Bình

32.

Quyết định

124/2004/QĐ-UB

05/5/2004

Về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho huyện Bình Chánh.

33.

Quyết định

126/2004/QĐ-UB

06/5/2004

Về giao bổ sung ngân sách năm 2004 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố (Văn phòng Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố).

34.

Quyết định

127/2004/QĐ-UB

07/5/2004

Về giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống lụt bão đối với công dân trên địa bàn Thành phố năm 2004.

35.

Quyết định

133/2004/QĐ-UB

12/5/2004

Về cấp bổ sung ngân sách cho quận Tân phú

36.

Quyết định

141/2004/QĐ-UB

21/5/2004

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng dự án khởi công mới đợt 1 năm 2004 nguồn vốn ngân sách Thành phố.

37.

Quyết định

152/2004/QĐ-UB

10/6/2004

Về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư

38.

Quyết định

155/2004/QĐ-UB

18/6/2004

Về giao chỉ tiêu cho vay từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2004.

39.

Quyết định

159/2004/QĐ-UB

01/7/2004

Về giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Tài chính.

40.

Quyết định

163/2004/QĐ-UB

02/7/2004

Về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách Thành phố, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện.

41.

Quyết định

168/2004/QĐ-UB

13/7/2004

Về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố trực thuộc Sở khoa học - Công nghệ.

42.

Quyết định

170/2004/QĐ-UB

13/7/2004

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn phụ thu tiền nước và thuế kinh doanh nước sạch được để lại.

43.

Quyết định

176/2004/QĐ-UB

15/7/2004

Về bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho quận Tân Phú.

44.

Quyết định

177/2004/QĐ-UB

20/7/2004

Về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004.

45.

Quyết định

191/2004/QĐ-UB

04/8/2004

Về việc tiến hành điều tra dân số giữa kỳ điều tra bổ sung khu vực dịch vụ điều tra vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2004.

46.

Quyết định

192/2004/QĐ-UB

05/8/2004

Về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2004 cho các quận 12, Tân Phú và Bình Tân.

47.

Quyết định

193/2004/QĐ-UB

06/8/2004

Về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho Ủy ban nhân dân quận 12.

48.

Quyết định

195/2004/QĐ-UB

10/8/2004

Về giao dự toán hoạt động năm 2004 cho Tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

49.

Quyết định

198/2004/QĐ-UB

12/8/2004

Về thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2003

50.

Quyết định

206/2004/QĐ-UB

30/8/2004

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố.

51.

Quyết định

211/2004/QĐ-UB

08/9/2004

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

52.

Quyết định

215/2004/QĐ-UB

15/09/2004

Về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

53.

Quyết định

220/2004/QĐ-UB

23/9/2004

Về giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung (phân cấp Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý thuộc chương trình đầu tư cho các phòng - xã nghèo trọng điểm của Thành phố).

54.

Quyết định

221/2004/QĐ-UB

23/9/2004

Về điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế trong dự toán năm 2004 của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh.

55.

Quyết định

222/2004/QĐ-UB

23/9/2004

Về giao chỉ tiêu chi ngân sách năm 2004 cho Ban chỉ đạo Khu đô thị Tây bắc thành phố.

56.

Quyết định

224/2004/QĐ-UB

23/9/2004

Về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho huyện Nhà Bè.

57.

Quyết định

226/2004/QĐ-UB

04/10/2004

Về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Chi Cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên môi trường.

58.

Quyết định

229/2004/QĐ-UB

07/10/2004

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách Thành phố; nguồn vốn từ thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại; vốn từ quỹ hỗ trợ, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

59.

Quyết định

246/2004/QĐ-UB

28/10/2004

Về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thành phố trực thuộc Hội Nông dân thành phố.

60.

Quyết định

250/2004/QĐ-UB

09/11/2004

Về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

61.

Quyết định

257/2004/QĐ-UB

17/11/2004

Về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách Đảng cấp thành phố và cấp quận, huyện năm 2004.

62.

Quyết định

259/2004/QĐ-UB

18/11/2004

Về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách Thành phố.

63.

Quyết định

261/2004/QĐ-UB

29/11/2004

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Viện Kinh tế.

64.

Quyết định

268/2004/QĐ-UB

08/12/2004

Về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2004 cho ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

65.

Quyết định

276/2004/QĐ-UB

14/12/2004

Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho vay từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2004

66.

Quyết định

277/2004/QĐ-UB

14/12/2004

Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn.

67

Quyết định

288/2004/QĐ-UB

17/12/2004

Về điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thuê bao duy tu năm 2004 của Sở Giao thông - Công chánh.

68

Quyết định

311/2004/QĐ-UB

20/12/2004

Về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch năm 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ.

69

Quyết định

312/2004/QĐ-UB

20/12/2004

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 cho Quỹ đầu tư Phát triển thành phố.

70

Quyết định

315/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về duyệt bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho Huyện Hóc Môn.

71

Quyết định

318/2004/QĐ-UB

27/12/2004

Về xử lý kết dư ngân sách thành phố năm 2003

72

Quyết định

330/2004/QĐ-UB

28/12/2004

Về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố và vốn quảng cáo Đài Truyền hình.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản