5774

Quyết định 14/2004/QĐ-TTg về việc cho phép thực hiện cơ chế của Viện Máy và Dụng cụ công nghiệpchuyển thành doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, thí điểm tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

5774
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 14/2004/QĐ-TTg về việc cho phép thực hiện cơ chế của Viện Máy và Dụng cụ công nghiệpchuyển thành doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, thí điểm tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 14/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/02/2004 Số công báo: 4-4
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 14/2004/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/01/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/02/2004
Số công báo: 4-4
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THỰC HIỆN CƠ CHẾ CỦA VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP CHUYỂN THÀNH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Để thực hiện thí điểm chuyển Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp thành doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, thí điểm tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cho phép thực hiện cơ chế hoạt động của Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp chuyển thành doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, thí điểm tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con như sau:

1. Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Viện) được tổ chức lại thành công ty mẹ, là doanh nghiệp nhà nước, có chức năng vừa nghiên cứu khoa học và đào tạo vừa ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, các sản phẩm công nghệ cao ngành cơ khí và chuyển giao theo cơ chế thị trường, phù hợp các quy định của pháp luật.

2. Hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Giáo dục, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Tài chính được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Được Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Viện được thay đổi theo quy định của pháp luật và Quy chế Tài chính.

4. Ngoài hình thức chi phối các công ty con theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Viện được quyền chi phối công ty con ở một số lĩnh vực quan trọng thông qua việc cung cấp bí quyết công nghệ, kỹ thuật,... theo nguyên tắc thoả thuận và được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty con đó.

5. Được tham gia tuyển chọn hoặc giao chủ trì các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước; được tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với các trường đại học đào tạo thạc sỹ, kỹ sư thực hành trong lĩnh vực cơ điện tử theo quy định của pháp luật.

6. Được tính đến 5% trên tổng doanh thu vào chi phí của các hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tuỳ theo hiệu quả hoạt động trong thời gian 5 năm đầu đối với sản xuất sản phẩm công nghệ mới do Viện nghiên cứu (kể từ khi ứng dụng vào sản xuất công nghiệp) để thành lập Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ sử dụng cho các đề tài nghiên cứu, công trình khoa học, thử nghiệm công nghệ mới và đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện.

7. Được hưởng các ưu đãi như đối với đơn vị sản xuất mới thành lập và ưu đãi như các đơn vị nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

8. Được Nhà nước xem xét hỗ trợ trong việc xây dựng phòng thí nghiệm đầu ngành về cơ điện tử.

Điều 2.

1. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện cơ chế này, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động của Viện; kịp thời báo cáo với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

b) Căn cứ cơ chế này và ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn chỉnh và ban hành tạm thời Điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp chuyển thành doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, thí điểm tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con; khi Luật Doanh nghiệp nhà nước (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực thực hiện, cần căn cứ nội dung các văn bản này để hiệu chỉnh Điều lệ cho phù hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan theo chức năng của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nêu tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ,
Giáo dục và Đào tạo,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN:
Nguyễn Minh Thông, Trần Quốc Toản, BNC,
các Vụ: TH, KTTH, KG, PC,
- Lưu: ĐMDN (3b), VT.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản