327215

Quyết định 1391/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP, Chỉ thị 27-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh” và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2013 do tỉnh Hải Dương ban hành

327215
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1391/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP, Chỉ thị 27-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh” và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2013 do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 1391/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1391/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 01/07/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1391/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/NQ-CP NGÀY 01/3/2013 CỦA CHÍNH PHỦ, CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH” VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”;

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh” và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban An toàn giao thông tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Uỷ ban ATGT QG; (Báo cáo)
- Bộ Công an; (Báo cáo)
- Bộ GTVT;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- TT Công báo;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Ô Chén)
- Lưu: VT, Khanh (320b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/NQ-CP NGÀY 01/3/2013 CỦA CHÍNH PHỦ, CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH” VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

I. MỤC TIÊU

1. Quán triệt, cụ thể hoá các mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp của Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông (sau đây gọi là Chỉ thị 18-CT/TW), Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” (sau đây gọi là Nghị quyết 30/NQ-CP) và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh” (sau đây gọi là Chỉ thị 27-CT/TU);

2. Xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm kiềm chế, giảm dần tai nạn giao thông. Hàng năm phấn đấu giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh;

3. Phân công nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2013 để thực hiện thắng lợi Năm an toàn giao thông 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” theo hướng dẫn của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia sát với tình hình thực tế của tỉnh.

II. YÊU CẦU

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các cấp, các tổ chức hội đoàn thể tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18-CT/TW, Nghị quyết 30/NQ-CP và Chỉ thị 27-CT/TU nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông;

2. Phải coi công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục và toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyềncác tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

3. Rà soát, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phục vụ nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Từng bước bảo đảm các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW, Nghị quyết 30/NQ-CP và Chỉ thị 27-CT/TU;

4. Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thông

Trước ngày 16 tháng 01 hàng năm, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông của cơ quan, đơn vị và địa phương mình. Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải sát với tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; đồng thời phải có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm.

Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các địa phương phải tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong năm; trong đó phải nêu rõ số lượng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hình thức xử lý của cơ quan, đơn vị và địa phương mình gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 12.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương phải đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chuẩn để đánh giá kết quả công tác hàng năm của cơ quan và của cán bộ, công chức, viên chức; trong đó không xem xét khen thưởng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. UBND tỉnh không xem xét khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị và địa phương không có kế hoạch và tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng năm hoặc có tình hình tai nạn, ùn tắc giao thông tăng.

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, huy động các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền sâu rộng từ tỉnh đến các , phường, thị trấn và đến thôn, bản. Phát huy hiệu quả truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm trật tự an toàn giao thông là thanh, thiếu niên. Xây dựng mô hình điểm thông báo công khai danh tính người vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, tăng cường tuyên truyền trực quan, sử dụng thông điệp, pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi. Hàng năm, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo những chủ đề như: Quy tắc giao thông đường bộ, phòng chống uống rượu bia đối với lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt, hành lang an toàn giao thông; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách; vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân…

3. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Trước mắt ưu tiên hoàn thành các công trình đang triển khai thi công như: Nút giao lập thể giữa Quốc lộ 5 với đường tỉnh 390, cầu Chanh, cầu Ràm, cầu Hàn, trục Bắc - Nam. Phối hợp với các cơ quan đẩy nhanh tiến độ thi công đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Dự án tăng cường an toàn trên các Quốc lộ phía Bắc Việt Nam, Dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (WB6) … Ưu tiên nguồn vốn cải tạo ngay các “điểm đen” mất an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa bảo đảm đúng quy định, đặt tại nơi dễ thấy để người tham gia giao thông có điều kiện chấp hành; đồng thời giúp cho việc xử lý của các lực lượng chức năng đối với các trường hợp vi phạm hành chính hoặc khi xảy ra tai nạn giao thông được thuận lợi.

4. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông

Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Huy động tối đa các nguồn lực cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường công tác cưỡng chế các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung các lỗi là nguyên nhân tăng tai nạn và ùn tắc giao thông như: vi phạm tốc độ; vi phạm nồng độ cồn; đi sai phần, đường làn đường; không đội mũ bảo hiểm; dừng đỗ xe trái quy định; tập trung vào đối tượng lái xe khách, xe chở quá tải, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, thiếu dụng cụ cứu sinh, các bến khách ngang sông, bến thuỷ nội địa hoạt động trái phép…. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông, hoạt động vận tải; kiên quyết đình chỉ các cơ sở, các doanh nghiệp vi phạm quy định, quy trình hoạt động. Tiếp tục thực hiện các Đề án, quy hoạch quản lý vận tải nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, nhất là các hành vi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Tăng cường quản lý quy hoạch, giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp huyện, cấp xã với công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. Bố trí quỹ đất làm nơi tạm giữ phương tiện vi phạm, hạ tải đối với phương tiện chở quá tải và nơi để phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Kiện toàn theo hướng gọn nhẹ, quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và cơ quan chuyên môn Thường trực giúp việc Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông cấp huyện để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

5. Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông có đủ năng lực, phẩm chất, nắm vững pháp luật, có trình độ nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, có tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định, quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân đối với cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ làm nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo đảm tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hoá ứng xử khi làm nhiệm vụ. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-BCA ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về “tăng cường kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân”.

Xây dựng và công khai quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa để nhân dân biết và giám sát. Thành lập đường dây nóng của cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh để tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và tiếp nhận phản ánh của nhân dân về các hành vi vi phạm quy định, quy trình công tác, vi phạm điều lệnh Công an nhân dân của các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

1.1. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện đúng kế hoạch đặt ra. Trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

1.2. Chủ trì xây dựng Quy định của UBND tỉnh xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

1.3. Tham mưu UBND tỉnh công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

1.4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

1.5. Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và các hội đoàn thể tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và hội đoàn thể.

1.6. Phối hợp, hỗ trợ Sở Giao thông vận tải và các địa phương giải toả hành lang an toàn giao thông và hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ.

1.7. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2013.

- Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hành tài liệu phổ biến, tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông cho đối tượng là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Tổ chức tập huấn và phát tài liệu đến cán bộ thôn, bản.

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn pháp luật trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ giáo viên giảng dạy an toàn giao thông ở bậc Trung học phổ thông.

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc khám và cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ đối với người lái xe của các cơ sở y tế.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải xây dựng và công khai quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, công bố trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải. Thành lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và phản ánh của nhân dân về các vi phạm quy định, quy trình công tác, vi phạm điều lệnh Công an nhân dân của các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có Văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ Công an nhân dân kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương có biên bản ghi nhớ để duy trì chuyên mục “an toàn giao giao thông” trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và trên báo viết của Báo Hải Dương với nội dung và thời lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

- Phối hợp, hỗ trợ Sở Giao thông vận tải giải toả hành lang an toàn giao thông và hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ trên đường tỉnh 392.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hải Dương rà soát, điều chỉnh hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Dương.

- Triển khai tổ chức thực hiện các chỉ đạo, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

2. Công an tỉnh

2.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Cảnh sát giao thông có đủ năng lực, phẩm chất, nắm vững pháp luật, có trình độ nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, có tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2.2. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân đối với chiến sỹ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, bảo đảm tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hoá ứng xử khi làm nhiệm vụ. Có biện pháp phòng ngừa, chống các biểu hiện tiêu cực, chống tuỳ tiện dừng xe, phương tiện thuỷ không đúng quy định; dừng xe, dừng phương tiện nhưng không kiểm soát. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-BCA ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về “tăng cường kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân”.

2.3. Thường xuyên huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông; mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát vào dịp Tết, Lễ hội sau Tết, ngày 30 tháng 4, ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5, ngày Quốc khánh 02 tháng 9, các tháng cuối năm. Tp trung tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, các tuyến sông có lưu lượng phương tiện lớn như Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, Quốc lộ 37, Quốc lộ 38 và các tuyến đường tỉnh trọng điểm qua trung tâm các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục thông báo về nơi cư trú người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an.

2.4. Chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với UBND các cấp thực hiện giải toả hành lang an toàn giao thông theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

2.5. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát. Thực hiện tốt việc hướng dẫn giao thông tại các đầu mối giao thông, các vị trí cầu đường hẹp.

2.6. Phối hợp với các lực lượng khác trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, buôn lậu, đua xe trái phép.

2.7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kế hoạch kiểm tra và tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2.8. Tiếp tục thực hiện tốt việc thống kê, phân tích, báo cáo số liệu tai nạn giao thông theo quy định.

2.9. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2013.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho công nhân các khu công nghiệp, các cơ quan, đơn vị nằm trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

- Chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý theo chuyên đề để tăng tính răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm như: chuyên đề về vi phạm tốc độ; về vi phạm nồng độ cồn; mũ bảo hiểm; dừng đỗ xe; vi phạm phần đường, làn đường; vi phạm xe khách, chở quá tải ….Điều tra, đề nghị truy tố trước pháp luật những vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

- Thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành các quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân đối với chiến sỹ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, bảo đảm tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hoá ứng xử khi làm nhiệm vụ. Có hình thức xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sỹ vi phạm.

- Chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ đối với lực lượng công an cấp xã huy động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông để khép kín địa bàn.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải xây dựng và công khai quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, công bố trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa như: phương tiện chở quá tải, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị hoặc thiếu dụng cụ cứu sinh; thuyền viên và người lái không có bằng lái hoặc chứng chỉ chuyên môn, vi phạm quy tắc giao thông. Trọng tâm kiểm tra phương tiện chở khách ngang sông.

- Tiếp tục thực hiện việc thông báo về nơi cư trú, cơ quan người vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông theo quy định tại Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” theo kế hoạch.

3. Sở Giao thông vận tải

3.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công, chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, nắm vững pháp luật, có trình độ nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, có tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3.2. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định, quy trình công tác của cán bộ, công chức, viên chức khi làm nhiệm vụ. Có biện pháp phòng ngừa, chống các biểu hiện tiêu cực trong đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe, đăng kiểm, đăng ký phương tiện, vận tải, quản lý giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm.

3.3. Tăng cường quản lý Nhà nước, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, an toàn. Tiếp tục thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3.4. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vận tải. Tổ chức xây dựng, mở rộng các bến xe, lập quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 - 2020. Chỉ đạo và giám sát các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho xe ô tô theo đúng lộ trình. Triển khai xây dựng phần mềm quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt thông qua giám sát hành trình và xây dựng bản đồ mạng lưới, hoàn chỉnh hệ thống nhà chờ xe buýt trên địa bàn tỉnh.

3.5. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ, tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc cấp, đổi, học và thi sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

3.6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kế hoạch kiểm tra và tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

3.7. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2013.

- Đẩy nhanh tiến độ, tăng cường quản lý chất lượng các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư đang triển khai thi công. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đối với các công trình do các Chủ đầu tư khác thực hiện trên toàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức tuyên truyền về hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ uỷ thác và trên đường tỉnh.

- Quản lý tốt quy hoạch các bến xe, xây dựng bản đồ mạng lưới, hoàn chỉnh hệ thống nhà chờ xe buýt trên địa bàn tỉnh, hoàn thành quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 - 2020. Hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho xe ôtô theo đúng lộ trình và triển khai phần mềm quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt thông qua giám sát hành trình. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong kiểm định an toàn phương tiện; kiểm tra các phương tiện thuỷ không đăng ký, đăng kiểm.

- Phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các cấp tập trung giải toả hành lang an toàn giao thông và hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ trên tuyến đường tỉnh 392 theo yêu cầu Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, phương tiện chở khách ngang sông.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Công an tỉnh xây dựng và công khai quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, công bố trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý các hành vi vi phạm quy định về hoạt động vận tải; kiểm tra, xử lý phương tiện quá khổ, quá tải gây hư hỏng công trình giao thông; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác kiểm tra việc chuyên chở vật liệu thi công đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; kiểm tra những xe ô tô thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Kiểm tra, xử lý nghiêm các nhà thầu thi công công trình trên đường bộ đang khai thác không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn, các trang thông tin điện tử, tạp chí, đặc san, bản tin nội bộ của các sở, ban, ngành và các trang thông tin điện tử UBND cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá giao thông, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, biểu dương gương người tốt, việc tốt đi đôi với phê phán các hành vi cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện. Vận động nhân dân tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực của các lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh mở chuyên mục “An toàn giao thông” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đưa các tin, bài về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức đưa giáo dục an toàn giao thông vào chương trình giảng dạy chính khoá tại các cấp học. Đưa việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ sở giáo dục, đào tạo và là một tiêu chuẩn xét đạo đức, hạnh kiểm cuối năm của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tập huấn pháp luật trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ giáo viên giảng dạy an toàn giao thông ở cấp Trung học phổ thông.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức có hiệu quả cuộc thi “giao thông thông minh” theo kế hoạch đã đề ra, bảo đảm trong năm học 2012-2013 có ít nhất 3 triệu lượt học sinh tham gia cuộc thi.

6. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức và củng cố hệ thống cấp cứu đủ khả năng đáp ứng với cấp cứu tai nạn giao thông để giảm tỷ lệ tử vong, giảm di chứng đối với nạn nhân tai nạn giao thông.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc khám và cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ đối với người lái xe tại các cơ sở y tế.

7. Sở Tài chính

- Hàng năm, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh phân bổ kịp thời toàn bộ nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và có cơ chế để huy động nguồn vốn khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ đối với lực lượng công an cấp xã huy động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông để khép kín địa bàn.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thống nhất nội dung để tiếp tục duy trì chuyên mục “an toàn giao thông” để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn hoá giao thông và các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm thường gặp.

- Phát hiện và phản ánh kịp thời những bất cập kết cấu hạ tầng giao thông làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

- Đưa tin biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong việc chấp hành các quy trình, quy chế công tác, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân; đồng thời phản ánh kịp thời hành vi tiêu cực, các hành vi vi phạm quy trình, quy chế công tác và vi phạm điều lệnh công an nhân dân của lực lượng thực thi công vụ khi làm nhiệm vụ.

9. Các sở, ban, ngành của tỉnh.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đưa tiêu chí chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm của cá nhân, tập thể và của toàn đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị và các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị mặt trận tổ quốc tỉnh và các hội, đoàn thể

- Chủ động đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ, là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là tiêu chí bình xét thi đua trong các tổ chức, đoàn thể.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị và các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

11. UBND, Ban An toàn giao thông cấp huyện

11.1. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả của Ban An toàn giao thông cấp huyện theo hướng gọn nhẹ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, hàng tháng có kiểm điểm kết quả đạt được và đặt ra nhiệm vụ tháng kế tiếp.

11.2. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đặc biệt là trong quản lý các bến khách ngang sông. Tổ chức giải toả hành lang an toàn giao thông theo đúng yêu cầu nêu tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

11.3. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với điều kiện cụ thể của từng huyện, thị xã, thành phố; phát huy hiệu quả tuyên truyền của hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

11.4. Rà soát, xử lý các điểm mất an toàn giao thông trên hệ thống đường huyện. Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, xử lý các điểm mất an toàn giao thông trên đường xã và đường thôn, bản, đường xóm, đường ra đồng, ra rừng.

11.5. Thực hiện tốt việc thống kê, báo cáo theo quy định.

11.6. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2013.

- Chủ trì tổ chức cưỡng chế các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ để tăng tính răn đe.

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch giải toả các tuyến đường tỉnh, có biện pháp giao Chủ tịch UBND cấp xã quản lý, chống lấn chiếm đối với những tuyến đường đã giải toả. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị giải toả hành lang an toàn đường tỉnh 392.

- Rà soát các điểm mất an toàn giao thông trên hệ thống đường huyện. Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát các điểm mất an toàn giao thông trên đường xã và đường thôn, bản, đường xóm, đường ra đồng, ra rừng. Trước mắt, căn cứ điều kiện của từng địa phương tiến hành xử lý những điểm mất an toàn giao thông thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông hoặc những điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

- Rà soát, điều chỉnh hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ trên đường huyện, đường đô thị bảo đảm phù hợp với thực tế, đúng quy định, không gây cản trở lưu thông bình thường của các phương tiện cũng như bảo đảm mục tiêu an toàn giao thông.

- Ban An toàn giao thông thành phố Hải Dương phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải rà soát, điều chỉnh hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Dương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ngành thuộc tỉnh và UBND các cấp tiếp tục quán triệt các mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp của Chỉ thị 18-CT/TW, Nghị quyết 30/NQ-CP và Chỉ thị 27-CT/TU, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo như sau:

- Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông cấp huyện: Hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hết năm phải có báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của ngành, đơn vị và địa phương mình gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh.

- Khi xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết tại chỗ từ 03 người trở lên, Ban An toàn giao thông cấp huyện phải báo cáo ngay thông tin ban đầu bằng điện thoại về Ban An toàn giao thông tỉnh để báo cáo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh.

2. Đề nghị các cấp uỷ đảng, Uỷ ban Mặt trật Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm xây dựng Kế hoạch, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản