10374

Quyết định 138/1999/QĐ-BNN-KHCN về việc Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10374
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 138/1999/QĐ-BNN-KHCN về việc Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 138/1999/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 07/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 138/1999/QĐ-BNN-KHCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 07/10/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138/1999/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ VIỆC BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT - KINH TẾ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC SỬ DỤNG CON DẤU CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ quyết định số 02/1999/QĐ-TTg ngày 8-1-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học;
Căn cứ Quyết định số 75/1999/QĐ-BNN-TCCB ngày 8-5-1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học và Chánh Văn phòng Bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Qui định về việc Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học sử dụng con dấu Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng và Chánh Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Văn phòng Chính phủ,
- Các uỷ viên Ban Chủ nhiệm
Chương trình
- Lưu VP Bộ Nông nghiệp & PTNT
và Văn phòng CNSH

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thế Dân

QUI ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT - KINH TẾ  VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC SỬ DỤNG CON DẤU BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 138/1999/QĐ-BNN/VP  ngày 7 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ NN& PTNT)

Điều 1. Trong phạm vi hoạt động và giao dịch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Quyết định số 02/1999/QĐ-TTg ngày 8 tháng 1 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học (gọi tắt là Ban Chủ nhiệm Chương trình CNSH) được sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 2. Việc sử dụng con dấu Bộ Nông nghiệp và PTNT của Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học phải thực hiện theo đúng Nghị định số 62/CP ngày 22 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ qui định việc quản lý và sử dụng con dấu và Thông tư số 32/TT-LB ngày 30 tháng 12 năm 1993 của Liên Bộ Nội vụ-Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 62/CP.

Điều 3. Để theo dõi và quản lý chặt chẽ các văn bản của Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học ban hành, trên văn bản tên cơ quan ban hành là: BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT - KINH TẾ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC , có ký hiệu CNSH, lấy số và lưu tại Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học và lưu 01 bản tại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 4. Trên chữ ký của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Chủ nhiệm Chương trình CNSH có dòng chữ:

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT - CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Trên chữ ký của Phó Chủ nhiệm chương trình CNSH có thêm chữ KT. (ký thay) vào chức vụ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Chủ nhiệm Chương trình CNSH và có dòng chữ:

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT - CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

PHÓ CHỦ NHIỆM

Điều 5. Chánh Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình CNSH được quyền ký và đóng dấu Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với các loại văn bản sau:

1- Công văn, giấy mời họp, hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, biên bản, công điện, phiếu gửi, giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy nghỉ phép... trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Chủ nhiệm Chương trình CNSH giao.

2- Các thông báo kết luận các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm Chương trình CNSH.

3- Các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình CNSH.

4- Các văn bản được Chủ nhiệm Chương trình CNSH uỷ quyền.

Điều 6. Trên chữ ký của Chánh Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình CNSH có dòng chữ:

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT - CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CHÁNH VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH

Điều 7. Các văn bản thuộc Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Chủ nhiệm Chương trình CNSH và các Phó chủ nhiệm ký, trước khi trình ký và đóng dấu phải có chữ ký tắt của Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Chánh Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình CNSH.

Điều 8. Qui định này áp dụng cho Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Chánh Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học và Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học xem xét quyết định.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản