9454

Quyết định 1371/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình do Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

9454
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1371/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình do Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 1371/1998/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 05/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1371/1998/QĐ-UBTDTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao
Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 05/12/1998
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1371/1998/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THỂ THAO BA ĐÌNH 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/01/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình và Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Đào tạo; 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trung tâm Thể thao Ba Đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao, có chức năng tổ chức, quản lý, hướng dẫn tập luyện các môn thể dục thể thao, vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hoá góp phần duy trì và nâng cao sức khoẻ của cán trung - cao cấp của Đảng và Nhà nước; tổ chức dịch vụ phục vụ các ngày lễ, hội nghị của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể ở Trung ương tại địa bàn Trung tâm.

Điều 2: Trung tâm Thể thao Ba Đình có nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về hoạt động của Trung tâm trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.2- Tổ chức và quản lý mọi hoạt động của hội viên trong các câu lạc bộ thuộc Trung tâm, tạo điều kiện để câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả trong việc tập luyện các môn thể dục thể thao, vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hoá.

2.3- Tổ chức, quản lý các hoạt động thông tin, thời sự phục vụ hội viên.

2.4- Phục vụ các ngày lễ, hội nghị của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể Trung ương khi có sử dụng địa bàn Trung tâm; tổ chức dịch vụ phục vụ các hoạt động tại Trung tâm.

2.5- Xây dựng, quản lý và sử có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của Trung tâm; từng bước hiện đại hoá các trang thiết bị hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện, sinh hoạt của hội viên và phục vụ tập luyện cho các đối tượng có yêu cầu.

2.6- Bảo đảm kiểm tra y học thể thao đối với hội viên và các đối tượng đến tập luyện, thi đấu tại Trung tâm. Bảo đảm vệ sinh tập luyện, vệ sinh môi trường và an toàn trong mọi hoạt động của Trung tâm.

2.7- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn đối với cơ quan, hội viên và các hoạt động của Trung tâm.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình:

3.1- Trung tâm Thể thao Ba Đình có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các Phòng chức năng.

3.2- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công.

- Các Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của phòng.

- Cán bộ - công chức chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Trung tâm về công tác được giao.

3.3- Trong Trung tâm có:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ và Quản lý Công trình - Thiết bị thể thao;

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

3.4- Trung tâm Thể thao Ba Đình có trụ sở tại số 1 Hoàng Văn Thụ - Hà Nội, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

3.5- Giám đốc Trung tâm quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ - công chức; quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản, sử dụng ngân sách được cấp và các nguồn thu khác của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3.6- Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Trung tâm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao duyệt và điều hành công tác của Trung tâm theo Quy chế được duyệt.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Các đ/c lãnh đạo Uỷ ban
- Lưu VT, TC, TK Bộ trưởng

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAOHÀ QUANG DỰ

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản