440964

Quyết định 136/QĐ-BHXH năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

440964
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 136/QĐ-BHXH năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 136/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 31/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 136/QĐ-BHXH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 31/01/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

- Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao;

- Phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chiếm tỷ lệ 29,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 90,9% dân số tham gia BHYT.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”; “Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020”; tham gia góp ý vào dự thảo các Đề án cải cách BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

2. Triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ; cụ thể là:

- Nghị quyết sô 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

- Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 (Quyết định 3141/QĐ-BHXH ngày 12/12/2016);

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững (Quyết định số 1541/QĐ-BHXH ngày 22/9/2017);

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016- 2020 (Kế hoạch số 1060/KH-BHXH ngày 29/3/2017);

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH (Kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 14/4/2017);

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (Kế hoạch 595/KH-BHXH ngày 28/2/2017);

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Kế hoạch số 5444/KH-BHXH ngày 04/12/2017);

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Kế hoạch số 5445/KH-BHXH ngày 04/12/2017);

- Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (Kế hoạch số 519/KH-BHXH ngày 22/02/2017);

- Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của BHXH Việt Nam (Quyết định số 824/QĐ-BHXH ngày 15/5/2017);

- Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 của BHXH Việt Nam (Quyết định số 3635/KH-BHXH ngày 21/9/2016).

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; các Nghị định, văn bản hướng dẫn về thực hiện các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động và các Luật liên quan đến việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

4. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Kết nối thông tin, liên thông dữ liệu với bộ, ban, ngành liên quan để quản lý đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới. Tích cực điều tra khảo sát để xác minh số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động, đồng thời xây dựng lộ trình khai thác mở rộng đối tượng.

5. Tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng. Thực hiện giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện; hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHTN.

Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược và vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Chú trọng việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam, kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh thêm các thủ tục hành chính ngoài quy định.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ của Ngành tại các đơn vị trong Ngành, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và tăng cường theo dõi, đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra của BHXH các tỉnh, thành phố

9. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến các cấp, các ngành, người lao động và nhân dân, đặc biệt quan tâm đến người sử dụng lao động và người lao động thuộc khu vực kinh tế tư nhân; tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN với mục tiêu công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

11. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đấu tranh phòng chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chống và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, gây phiền hà cho đối tượng tham gia, hưởng chính sách, người dân và doanh nghiệp.

12. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế, phát huy tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam bền vững, hiệu quả, hiện đại.

III. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2020 của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố:

1. Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị trong tháng 01 năm 2020; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; gửi BHXH Việt Nam (Vụ Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất ngày 29/02/2020 để theo dõi, giám sát.

2. Kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; tổ chức giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hành động của đơn vị; báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của đơn vị năm 2020 gửi BHXH Việt Nam (Vụ Kế hoạch và Đầu tư vào hộp thư điện tử: khth.khdt@vss.gov.vn) trước ngày 10 tháng 11 năm 2020 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Xây dựng và triển khai chương trình công tác liên ngành với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế và các ngành, cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

4. Kịp thời xây dựng các kế hoạch triển khai các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức Ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”; phong trào “Cùng cả nước xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua khác theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Tổng Giám đốc BHXH Hệt Nam)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Nhiệm vụ đã giao tại Kế hoạch/Chương trình của BHXH Việt Nam

I

Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tăng cường công tác thu BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao hiệu quả công tác thu, thu nợ;

1

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Ban Thu

BHXH tnh

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP

2

Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu dự toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Thu

BHXH tnh

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP

3

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, liên thông dữ liệu với bộ, ban, ngành liên quan để quản lý, xây dựng lộ trình khai thác mở rộng đối tượng tham gia.

Ban Thu

BHXH tnh

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP

4

Tổ chức quản lý nợ, thu hồi nợ đạt kết quả; chủ động phối hợp có hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo các Sở, ngành trong công tác giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia; mở rộng mạng lưới đại lý thu đối với các tổ chức, đơn vị lớn có mạng lưới phủ khắp đến cấp thôn, xã.

Ban Thu

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện NQ 01 của Ban Thu

II

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động

1

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Ban CSYT, Ban CSXH, Ban Thu

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP

2

Tham gia với Bộ Y tế và các Bộ ngành có liên quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn chính sách pháp luật về BHYT nói chung và công tác khám chữa bệnh nói riêng. Nâng cao chất lượng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện quản lý trong lĩnh vực BHYT toàn Ngành

Ban CSYT, Ban Dược Vật tư y tế

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP

3

Tham gia với Bộ Lao động-Thương binh và xã hội các bộ, ban, ngành có liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHXH cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ban CSXH

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP

4

Kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố trong công tác cấp sổ BHXH, bàn giao sổ BHXH và in, chuyển phát mẫu C12-TS, C13-TS, tờ rơi hàng năm đến tay người lao động; xây dựng phương án tổ chức thực hiện cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử; hướng dẫn cấp thẻ cho các đối tượng mới quy định tại Thông tư hướng dẫn Nghị định 146/NĐ-CP.

Ban Sổ - Thẻ

BHXH các tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện NQ 01 của Ban Sổ - Thẻ

III

Tăng cường công tác quản lý chi trả và quản lý người hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT

1

Tiếp tục tăng cường các giải pháp tổ chức chi trả, quản lý người hưởng các chế độ BHXH, BHTN theo hướng chi qua tài khoản cá nhân và thông qua tổ chức thực hiện dịch vụ công nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, an toàn tiền mặt trong chi trả, tránh rủi ro, an toàn cho quỹ BHXH, BHTN.

Vụ TCKT

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 5445/KH-BHXH

2

Tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện lộ trình mrộng Phương án ứng dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bng tiền mặt trên địa bàn toàn quốc.

Vụ TCKT

BHXH các tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Nghị quyết 36a/NQ-CP

3

Đảm bảo đầy đủ và kịp thời kinh phí để các đơn vị có đủ nguồn chi trả chế độ BHXH, BHTN, hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHTN.

Vụ TCKT

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 5445/KH-BHXH

4

Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT. Tăng cường kiểm soát chi phí, chống hiện tượng lạm dụng và trục lợi quỹ KCB BHYT; chủ động phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tại địa phương giám sát, cung cấp thông tin về cơ sở y tế lạm dụng quỹ KCB BHYT

Ban CSYT, Ban Dược Vật tư y tế

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Kế hoạch 595/KH-BHXH; Kế hoạch 5444/KH-BHXH

IV

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả

1

Thực hiện xây dựng, phân bổ, điều chỉnh dự toán chi BHXH, BHTN và chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ chính sách hiện hành và Quyết định giao của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức điều hành dự toán năm 2020 ngay từ đầu năm, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Vụ TCKT

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 1060/KH-BHXH

2

Thực hiện dự toán chi KCB BHYT đúng quy định, chế độ chính sách hiện hành, kiểm soát và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT.

Ban CSYT

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 1060/KH-BHXH

3

Tổ chức, điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ theo đúng Nghị quyết Quốc hội, Quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 1060/KH-BHXH

4

Thực hiện đánh giá sau đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công của Ngành.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP

5

Thực hiện đúng phương án đầu tư quỹ năm 2020 đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả, đạt kế hoạch được giao; thường xuyên nắm bắt và kiểm soát chặt chẽ các khoản đầu tư để thu hồi gốc, lãi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Vụ Đầu tư qu

Các đơn vị liên quan

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP

6

Hoàn thiện quy trình đấu thầu TPCP trên thị trường thứ cấp và thực hiện triển khai hoạt động đấu thầu TPCP thứ cấp trong năm 2020 đảm bảo chặt chẽ, an toàn theo quy định của Luật BHXH và Nghị định số 30/NĐ-CP của Chính phủ

Vụ Đầu tư quỹ

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện NQ 01 của Vụ Quản lý Đầu tư quỹ

7

Tăng cường công tác kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý, đảm bảo an toàn, tài sản, tài chính của Ngành.

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị liên quan

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP

8

Tính toán cân đối quỹ BHXH, BHTN

Viện Khoa học BHXH

Các đơn vị, cá nhân là thành viên Tổ tính toán dự báo cân đối quỹ

Quyết định số 87/QĐ-BHXH ngày 12/1/2018

V

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính

1

Đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Ban Thu, Ban Sổ, th

Trung tâm công nghệ thông tin, BHXH tnh

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Kế hoạch 595/KH-BHXH; Kế hoạch 5444/KH-BHXH

2

Rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình chi trả chế độ BHXH, BHTN.

Vụ TCKT

Trung tâm công nghệ thông tin, Vụ Pháp chế, BHXH tỉnh

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Kế hoạch 595/KH-BHXH; Kế hoạch 5444/KH-BHXH

3

Rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình giải quyết các chế độ BHXH.

Ban CSXH

Vụ Pháp chế, BHXH tỉnh

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Kế hoạch 595/KH-BHXH; Kế hoạch 5444/KH-BHXH

4

Theo dõi đôn đốc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Vụ Pháp chế

BHXH tnh

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Kế hoạch 595/KH-BHXH; Kế hoạch 5444/KH-BHXH

5

Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; nghiên cứu giải pháp nhằm nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội (A2) năm 2020 lên 7 - 10 bậc. Chỉ đạo BHXH các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ kê khai nộp BHXH nhằm tiếp tục cắt giảm thời gian doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về nộp BHXH.

Vụ Pháp chế

BHXH các tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện NQ 01 của Vụ Pháp chế

6

Cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của ngành BHXH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đánh giá, theo dõi công chức, viên chức trong hệ thống BHXH.

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP

7

Phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực ngành BHXH có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2016-2020.

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP

8

Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp; công khai, minh bạch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai công vụ. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ của đơn vị

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP

9

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP; Quyết định số 138/QĐ-BHXH ngày 27/01/2016 của Tổng Giám đốc

VI

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

1

Triển khai thực hiện các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra nhằm làm giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT; thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Vụ Thanh tra Kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 5444/KH-BHXH; Kế hoạch 1060/KH-BHXH

2

Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra; phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020 và thanh tra kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc

Vụ Thanh tra Kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Quyết định 2137/QĐ-BHXH ngày 29/11/2019

VII

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

1

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương pháp tiếp cận người tham gia, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Trung tâm Truyền Thông

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 5444/KH-BHXH; Kế hoạch 1060/KH-BHXH; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP

2

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, BHTN tới các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là những điểm mới chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020

Trung tâm Truyền Thông

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện NQ 01 của Trung tâm Truyền thông

3

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại góp phần hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế

Trung tâm Truyn Thông

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện NQ 01 của Trung tâm Truyền thông

4

Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu và kết quả đạt được sau 25 năm tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của Ngành

Trung tâm Truyền Thông

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện NQ 01 của Trung tâm Truyền thông

VIII

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN

1

Triển khai hệ thống thẻ BHXH, BHYT điện tử để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng và trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký han hành Quyết định về quy trình cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHXH, BHYT điện tử

Ban Sổ, thẻ; Trung tâm CNTT

Ban Thu, Ban CSXH, Ban CSYT

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP; KH 519/KH-BHXH

2

Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT, đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử Ngành

Vụ Pháp chế

Trung tâm CNTT, Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 519/KH-BHXH

3

Tiếp tục triển khai việc tích hợp và trao đổi thông tin trong và ngoài ngành qua hệ thống trục tích hợp thông tin ngành BHXH và trục tích hợp Quốc gia

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

 

4

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH; tiếp tục triển khai hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử và hoàn thiện hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung của ngành BHXH

Pháp chế; Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP; KH 519/KH-BHXH

IX

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng

1

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Chương trình hành động tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của BHXH Việt Nam.

2

Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra nội hộ nhằm khắc phục tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Chương trình hành động tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của BHXH Việt Nam.

X

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế

1

Triển khai có hiệu quả “Chiến lược Hội nhập quốc tế của ngành BHXH đến năm 2020, định hướng 2030”.

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch 3635/KH-BHXH; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP

2

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam.

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Quyết định số 2920/QĐ-BHXH ngày 29/11/2017

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản