6134

Quyết định 136/2000/TCTK-TH về \"Quy chế cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin của Tổng cục Thống kê trên trang WEB\" do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

6134
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 136/2000/TCTK-TH về \"Quy chế cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin của Tổng cục Thống kê trên trang WEB\" do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Số hiệu: 136/2000/TCTK-TH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 16/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 136/2000/TCTK-TH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê
Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 16/05/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136/2000/TCTK-TH

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ CUNG CẤP, BIÊN TẬP VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ TRÊN TRANG WEB"

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Nghị định 23/CP ngày 23 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Thông tin;

QUYẾT ĐỊNH

Ðiều 1. - Ban hành "Quy chế cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin của Tổng cục Thống kê trên trang WEB"

Ðiều 2. - Các ông (bà) Vụ trưởng, Viện trưởng, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành quyết định này

 

Nơi nhận:
1. Các Vụ, Viện, Văn phòng
và các đơn vị trực thuộc
2. Lưu Văn thư

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Lê Mạnh Hùng

 

QUY CHẾ

CUNG CẤP, BIÊN TẬP VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ TRÊN TRANG WEB
(Ban hành theo Quyết định số 136/TCTK-TH ngày 16 tháng 5 năm 2000)

Chương 1:

QUY ÐỊNH CHUNG

Ðiều 1. - Thông tin do Tổng cục Thống kê phổ biến trên trang WEB (trang WEB tĩnh và trang WEB động chiết xuất từ hệ cơ sở dữ liệu qua mạng GSONET) bao gồm các thông tin được phép phổ biến công khai sau đây:

- Các số liệu và phân tích thống kê;

- Các văn bản pháp quy về công tác thống kê và các văn bản liên quan đến công tác thống kê;

- Các tài liệu hướng dẫn về phương pháp và chế độ thống kê;

- Các bảng phân loại và các bảng danh mục dùng trong công tác thống kê;

- Các thông tin về khoa học, nghiệp vụ thống kê và ứng dụng công nghệ

thông tin trong công tác thống kê;

- Các thông tin giới thiệu về ngành thống kê và về hoạt động của ngành thống kê;

- Các thông tin liên quan khác.

Ðiều 2. - Thông tin phổ biến trên trang WEB phải được Lãnh đạo Tổng cục duyệt; thống nhất với thông tin đã cung cấp bằng các phương tiện khác (báo cáo, xuất bản phẩm,...), ghi chú rõ là thông tin chính thức, sơ bộ, ước tính hay dự báo,... và phải ghi chú nguồn thông tin. Trường hợp có điều chỉnh so với thông tin đã phổ biến cần ghi chú rõ ràng và phải có giải thích.

Ðiều 3. - Thông tin phải được cập nhật thường xuyên và phổ biến kịp thời trên trang WEB. Những thông tin phổ biến lần đầu trên trang WEB phải đánh dấu chữ "Mới" và chữ "Mới" sẽ xoá sau 30 ngày.

Ðiều 4. - Mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê đều được truy cập trang WEB thống kê nhưng phải đăng ký với bộ phận quản trị mạng.

Chương 2:

TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP, BIÊN TẬP VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB

Ðiều 5. - Vụ Tổng hợp và Thông tin là đơn vị đầu mối tiếp nhận thông tin, có trách nhiệm lập kế hoạch hàng tháng, quý, năm về phổ biến thông tin trên trang WEB; theo dõi và đôn đốc các đơn vị trong Tổng cục cung cấp thông tin; biên tập về nội dung, chuẩn hoá về hình thức thông tin và chuyển thông tin đã biên tập cho bộ phận quản trị mạng GSONET qua mạng cục bộ (LAN) để đưa lên trang WEB. Trong quá trình biên tập, Vụ Tổng hợp và Thông tin có trách nhiệm phát hiện các sai sót, mâu thuẫn để yêu cầu các đơn vị xử lý.

Ðiều 6. - Các Vụ, Viện, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin qua mạng cục bộ (LAN) hoặc bằng đĩa mềm để Vụ Tổng hợp và Thông tin biên tập, phổ biến trên trang WEB theo sự phân công sau đây:

1. Các Vụ nghiệp vụ cung cấp các thông tin gồm: báo cáo (số liệu, phân tích), kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra, niên giám thống kê, các số liệu nhiều năm, các cơ sở dữ liệu, bản tin, các văn bản pháp quy liên quan đến từng lĩnh vực thống kê, các văn bản quy định về nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu, các bảng phân loại, các bảng danh mục,... thuộc trách nhiệm của Vụ được phân công quản lý, thu thập, xử lý và tổng hợp.

2. Viện Khoa học Thống kê cung cấp các thông tin về hoạt động và kết quả nghiên cứu khoa học của ngành, thông tin khoa học thống kê nước ngoài.

3. Vụ Tổ chức, Cán bộ và Ðào tạo cung cấp các văn bản pháp quy về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo; các thông tin giới thiệu về ngành thống kê, gồm: lịch sử phát triển, bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, hệ thống, chương trình và kết quả đào tạo, đào tạo lại cán bộ thống kê,...

4. Văn phòng cung cấp các văn bản pháp quy về công tác hành chính, quản trị, tài vụ, danh bạ điện thoại trong ngành và các văn bản pháp quy về công tác thống kê không thuộc phạm vi phụ trách của các Vụ nghiệp vụ.

5. Vụ Kế hoạch Tài chính cung cấp các văn bản pháp quy về công tác kế hoạch tài chính.

6. Thanh tra Thống kê cung cấp các văn bản pháp quy về công tác thanh tra và kết quả thanh tra được phép công bố.

7. Trung tâm Tính toán Thống kê Trung ương cung cấp các văn bản pháp quy về công nghệ thông tin, thông tin về hoạt động công nghệ thông tin và giới thiệu những công nghệ mới được áp dụng trong ngành, trong nước và quốc tế.

8. Tạp chí Con số & Sự kiện cung cấp thông tin về các hoạt động của ngành thống kê và giới thiệu tóm tắt nội dung tạp chí.

9. Nhà Xuất bản Thống kê cung cấp các thông tin giới thiệu về các xuất bản phẩm thống kê đã và sẽ xuất bản, địa chỉ để khách hàng liên hệ và các văn bản pháp quy về công tác xuất bản.

Ðiều 7. - Các đơn vị nói tại Ðiều 5 và Ðiều 6 cung cấp và biên tập thông tin theo các chuẩn: thông tin bằng lời văn được viết bằng MS WORD, thông tin bằng số trình bầy bằng MS EXCEL, theo phông chữ ABC (Tahoma hoặc .VnArial) và theo cỡ trang A4.

Ðiều 8. - Trung tâm Tính toán Thống kê Trung ương có trách nhiệm bảo đảm về kỹ thuật để phổ biến thông tin trên trang WEB với nhiều hình thức (trang WEB tĩnh, trang WEB động chiết xuất từ hệ cơ sở dữ liệu,?), lựa chọn giải pháp, hình thức hiển thị và truy cập thông tin theo sự phát triển của công nghệ thông tin trong nước và quốc tế; tiếp nhận thông tin đã được biên tập và chuẩn hoá từ Vụ Tổng hợp và Thông tin để đưa lên trang WEB; chịu trách nhiệm quản trị mạng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng; bước đầu đảm bảo mạng GSONET hoạt động từ 7 giờ đến 22 giờ các ngày làm việc để tiến tới hoạt động 24/24 giờ hàng ngày (kể cả ngày nghỉ); thông báo, hướng dẫn và quản lý danh mục các cơ quan trong và ngoài ngành đăng ký truy cập trang WEB thống kê.

Chương 3:

ÐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Ðiều 9. - Bản quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị phản ánh bằng văn bản đến Vụ Tổng hợp và Thông tin để bổ sung hoặc sửa đổi.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản