Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1357/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 49/2015/TT-BYT NGÀY 11/12/2015 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THUỐC LÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, BTP;
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Lưu: VT, ATTP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tc hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1.

Cấp giy tiếp nhận bản công bhợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) đối với thuốc lá

Cục An toàn thực phẩm;

TTHC được ban hành tại Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015

2.

Cấp giy tiếp nhận bản công bhợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá (bên thứ nhất)

Cục An toàn thực phẩm;

TTHC được ban hành tại Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015

3.

Cấp giấy xác nhận bản công bphù hợp quy định đối với thuốc lá

Cục An toàn thực phẩm;

TTHC được ban hành tại Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015

4.

Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bhợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

Cục An toàn thực phẩm;

TTHC được ban hành tại Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015

 

Phần II

NI DUNG CTHỂ CỦA CÁC THỦ TC HÀNH CHÍNH

1-Thủ tc

Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) đối với thuốc lá

- Trình tthực hiện

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Y tế chỉ định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ trực tuyến tới Cục An toàn thực phẩm và truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế www.congbosanpham.vfa.gov.vn đthực hiện việc công bố trc tuyến

Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ hợp lệ, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm cấp Giấy Tiếp nhận theo quy định tại Mu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT. Trường hợp không cấp Giấy Tiếp nhận Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy Tiếp nhận của cơ quan tiếp nhận đăng ký, nếu tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm không bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận đăng ký sẽ hủy hồ công bố.

- Cách thức thực hiện

 

Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế www.congbosanpham.vfa.gov.vn đthực hiện việc công bố trực tuyến.

- Thành phn, s Iượng h

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản công bhợp quy theo quy định tại mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư s 49/2015/TT-BYT

2. Bản thông tin chi Tiết về thuốc lá kèm thiết kế nhãn có đủ nội dung ghi nhãn bắt buộc theo quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT

3. Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba kèm kết quả kiểm nghiệm (bản gc hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu);

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

II. Slượng hsơ: 01 bộ

- Thi hạn giải quyết

 

Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tưng thực hiện thủ tc hành chính

 

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuc lá

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Giấy tiếp nhận bản công bhợp quy (văn bản xác nhận trực tuyến).

- Lệ phí (nếu có)

 

Chưa có quy định

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (Đính kèm thủ tục này)

 

1. Mu số 01: Bản công bố hợp quy;

2. Mu số 02: Bản thông tin chi Tiết về thuốc lá;

- Yêu cầu, Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

 

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật Phòng, chng tác hại của thuc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012

2. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 Nghị định s132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

4. Thông tư 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 Quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

 

Mẫu số 01

(Ban hành kèm Thông tư số …/2015/TT-BYT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BẢN CÔNG BHỢP QUY

Số ………………

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………… Fax: ………………………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………

CÔNG BỐ:

Sản phẩm: …………………………………………………………………………………………….

Xuất xứ: tên và địa chỉ, điện thoại, fax, email của nhà sản xuất (đối với sản phẩm nhập khẩu phải có tên nước xuất xứ)

…………………………………………………………………………………………………………….

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (shiệu, ký hiệu, tên gọi)

…………………………………………………………………………………………………………….

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.

 

 

……….., ngày ..... tháng …..năm .......
ĐẠI DIỆN TCHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Mu số 02

(Ban hành kèm Thông tư số …/2015/TT-BYT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ THUỐC LÁ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên sản phẩm

Số: …………….

Tên tổ chức, cá nhân

 

 

1. Yêu cầu kỹ thuật:

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Hương:

- Vị:

- Độ nặng:

- Độ cháy:

- Màu sắc sợi:

1.2. Các chỉ tiêu về an toàn

TT

Tên ch tiêu

Đơn vị tính

Mức công b

1

Hàm lượng Tar

 

 

2

Hàm lượng Nicotin

 

 

2. Thành phần cấu tạo (liệt kê tất cả nguyên liệu và phụ gia được sử dụng trong sản xuất thuốc lá theo thứ tự giảm dần về khối lượng).

3. Quy cách bao gói.

4. Thuyết minh Quy trình chế biến (mô tả sơ đồ về quy trình sản xuất thuốc lá và thuyết minh công nghệ chế biến, bao gồm chi Tiết các công nghệ chế biến từng thành phần cấu tạo và công nghệ phối chế, bao gói): Đưa vào phần phụ lục của Bản Thông tin chi Tiết về sản phẩm.

5. Các biện pháp phân biệt thật, giả (nếu có).

6. Nội dung ghi nhãn (hoặc nhãn đang lưu hành) phải phù hợp với quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và quy định về ghi nhãn, in cảnh báo.

7. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:

a) Đối với thuốc lá nhập khẩu:

- Xuất xứ: tên nhà sản xuất và nước xuất xứ.

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố, nhập khẩu, phân phi độc quyền.

b) Đối với sản phẩm trong nước:

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công b, sản xuất, phân phối độc quyền.

 

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..
ĐẠI DIỆN TCHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

2-Thủ tục

Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá (bên thứ nhất)

- Trình t thc hin

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy theo phương thức đánh giá sự phù hợp được quy định tại quy chun kthuật

Bước 2: Tổ chức, cá nhân công bhợp quy lập hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ trực tuyến tới Cục An toàn thực phẩm và truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế www.congbosanpham.vfa.gov.vn đthực hiện việc công bố trực tuyến.

Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm cấp Giấy Tiếp nhận theo quy định tại Mu s 06 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT. Trường hợp không cấp Giấy Tiếp nhận Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy Tiếp nhận của cơ quan tiếp nhận đăng ký, nếu tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm không bổ sung, hoàn chỉnh hsơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận đăng ký hủy hồ sơ công bố.

- Cách thức thực hiện

 

Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục An toàn thc phẩm - B Y tế www.congbosanpham.vfa.gov.vn để thực hiện việc công btrực tuyến.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy theo quy định tại mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bhợp quy và công bphù hợp quy định đi với thuc lá;

b) Bản thông tin chi Tiết về thuốc lá kèm thiết kế nhãn có đủ nội dung ghi nhãn bắt buộc theo quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá;

c) Kết quả kim nghiệm thuốc lá trong thời hạn 12 tháng của phòng kim nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận, gm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (bản gốc hoặc bản saochứng thực hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản chụp có kèm theo bản chính đ đi chiếu);

d) Kế hoạch giám sát định kỳ, thực hiện theo quy định tại Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư s 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quy và công bphù hợp quy định đối với thuốc lá;

đ) Báo cáo đánh giá hợp quy;

e) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

II. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết

 

Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tưng thực hiện thủ tc hành chính

 

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuốc lá

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế

- Kết quả thực hiện thtục hành chính

 

Giấy Tiếp nhận bản công bhợp quy (văn bản xác nhận trực tuyến)

- Lệ phí (nếu có)

 

Chưa có quy định

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này)

 

1. Mẫu số 01: Bản công bố hợp quy;

2. Mẫu số 02: Bản thông tin chi Tiết về thuốc lá;

3. Mẫu số 03: Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Yêu cầu, Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

 

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012

2. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một sĐiều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

4. Thông tư 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 Quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

 

Mẫu số 01

(Ban hành kèm Thông tư số …/2015/TT-BYT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BẢN CÔNG BHỢP QUY

Số ………………

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………… Fax: ………………………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………

CÔNG BỐ:

Sản phẩm: …………………………………………………………………………………………….

Xuất xứ: tên và địa chỉ, điện thoại, fax, email của nhà sản xuất (đối với sản phẩm nhập khẩu phải có tên nước xuất xứ)

…………………………………………………………………………………………………………….

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (shiệu, ký hiệu, tên gọi)

…………………………………………………………………………………………………………….

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.

 

 

……….., ngày ..... tháng …..năm .......
ĐẠI DIỆN TCHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Mu số 02

(Ban hành kèm Thông tư số …/2015/TT-BYT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ THUỐC LÁ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên sản phẩm

Số: …………….

Tên tổ chức, cá nhân

 

 

1. Yêu cầu kỹ thuật:

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Hương:

- Vị:

- Độ nặng:

- Độ cháy:

- Màu sắc sợi:

1.2. Các chỉ tiêu về an toàn

TT

Tên ch tiêu

Đơn vị tính

Mức công b

1

Hàm lượng Tar

 

 

2

Hàm lượng Nicotin

 

 

2. Thành phần cấu tạo (liệt kê tất cả nguyên liệu và phụ gia được sử dụng trong sản xuất thuốc lá theo thứ tự giảm dần về khối lượng).

3. Quy cách bao gói.

4. Thuyết minh Quy trình chế biến (mô tả sơ đồ về quy trình sản xuất thuốc lá và thuyết minh công nghệ chế biến, bao gồm chi Tiết các công nghệ chế biến từng thành phần cấu tạo và công nghệ phối chế, bao gói): Đưa vào phần phụ lục của Bản Thông tin chi Tiết về sản phẩm.

5. Các biện pháp phân biệt thật, giả (nếu có).

6. Nội dung ghi nhãn (hoặc nhãn đang lưu hành) phải phù hợp với quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và quy định về ghi nhãn, in cảnh báo.

7. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:

a) Đối với thuốc lá nhập khẩu:

- Xuất xứ: tên nhà sản xuất và nước xuất xứ.

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố, nhập khẩu, phân phi độc quyền.

b) Đối với sản phẩm trong nước:

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công b, sản xuất, phân phối độc quyền.

 

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..
ĐẠI DIỆN TCHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mu số 03

(Ban hành kèm Thông tư số …/2015/TT-BYT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

KHOẠCH GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ

Sản phẩm: ………………………………………………………

Tần suất kiểm nghim

Chỉ tiêu kiểm nghiệm

Đơn vị lấy mẫu

Đơn vị kiểm nghiệm

 

 

 

 

 

 

………., ngày ….. tháng …… năm …….
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

3-Thủ tục

Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

- Trình tthực hiện

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận; đánh giá phù hợp quy định dựa trên kết quả kim nghiệm

Bước 2: Tổ chức, cá nhân công bố phù hợp quy định lập hồ sơ công bố theo quy định và nộp hồ sơ trực tuyến tới Cục An toàn thực phẩm.

Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu văn bản đến, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm cấp Giấy Xác nhận theo quy định tại Mu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 49/2015/TT-BYT. Trường hợp không cấp Giấy Xác nhận, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy Xác nhận của cơ quan tiếp nhận đăng ký, nếu tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận đăng ký hủy hồ sơ công bố.

- Cách thức thực hiện

 

Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế www.congbosanpham.vfa.gov.vn để thực hiện việc công bố trực tuyến.

- Thành phn, slượng h

 

I. Thành phần hồ bao gồm:

a) Bản công bố phù hợp quy định theo quy định tại mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư s49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quy và công bphù hợp quy định đi với thuốc lá;

b) Bản thông tin chi Tiết về thuốc lá kèm thiết kế nhãn có đủ nội dung ghi nhãn bắt buộc theo quy định tại mẫu s 02 ban hành kèm theo Thông tư s49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quy và công bphù hợp quy định đi với thuốc lá;

c) Kết quả kiểm nghiệm thuốc lá trong thời hạn 12 tháng của phòng kim nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận, gồm các chỉ tiêu theo yêu cu của quy chun kthuật quốc gia (bản gc hoặc bản sao chứng thực hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu);

d) Kế hoạch giám sát định kỳ, thực hiện theo quy định tại Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư s 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá;

e) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

II. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thi hạn giải quyết

 

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuốc lá

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Giấy Xác nhận công bphù hợp quy định (văn bản xác nhận trực tuyến)

- Lệ phí (nếu có)

 

Chưa có quy định

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (Đính kèm thủ tục này)

 

1. Mẫu số 05: Bản công bố phù hp quy định;

2. Mẫu số 02: Bản thông tin chi Tiết về thuốc lá;

3. Mẫu số 03: Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Yêu cầu, Điều kiện thc hiện thủ tục hành chính (nếu có)

 

Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012

2. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một sĐiều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kthuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 Chính phủ về việc quy định chi Tiết thi hành mt sĐiều của Luật tiêu chun và quy chun kỹ thuật

4. Thông tư 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 Quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

 

Mu số 05

(Ban hành kèm Thông tư số …/2015/TT-BYT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH

Số ………………

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………… Fax: ………………………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………

CÔNG BỐ:

Sản phẩm: …………………………………………………………………………………………….

Xuất xứ: tên và địa chỉ, điện thoại, fax, email của nhà sản xuất (đối với sản phẩm nhập khẩu phải có tên nước xuất xứ)

…………………………………………………………………………………………………………….

Phù hợp với quy định (shiệu, ký hiệu, tên gọi)

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.

 

 

…….., ngày ..... tháng ….. năm ......
ĐẠI DIỆN TCHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Mu số 02

(Ban hành kèm Thông tư số …/2015/TT-BYT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ THUỐC LÁ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên sản phẩm

Số: …………….

Tên tổ chức, cá nhân

 

 

1. Yêu cầu kỹ thuật:

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Hương:

- Vị:

- Độ nặng:

- Độ cháy:

- Màu sắc sợi:

1.2. Các chỉ tiêu về an toàn

TT

Tên ch tiêu

Đơn vị tính

Mức công b

1

Hàm lượng Tar

 

 

2

Hàm lượng Nicotin

 

 

2. Thành phần cấu tạo (liệt kê tất cả nguyên liệu và phụ gia được sử dụng trong sản xuất thuốc lá theo thứ tự giảm dần về khối lượng).

3. Quy cách bao gói.

4. Thuyết minh Quy trình chế biến (mô tả sơ đồ về quy trình sản xuất thuốc lá và thuyết minh công nghệ chế biến, bao gồm chi Tiết các công nghệ chế biến từng thành phần cấu tạo và công nghệ phối chế, bao gói): Đưa vào phần phụ lục của Bản Thông tin chi Tiết về sản phẩm.

5. Các biện pháp phân biệt thật, giả (nếu có).

6. Nội dung ghi nhãn (hoặc nhãn đang lưu hành) phải phù hợp với quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và quy định về ghi nhãn, in cảnh báo.

7. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:

a) Đối với thuốc lá nhập khẩu:

- Xuất xứ: tên nhà sản xuất và nước xuất xứ.

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố, nhập khẩu, phân phi độc quyền.

b) Đối với sản phẩm trong nước:

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công b, sản xuất, phân phối độc quyền.

 

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..
ĐẠI DIỆN TCHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mu số 03

(Ban hành kèm Thông tư số …/2015/TT-BYT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

KHOẠCH GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ

Sản phẩm: ………………………………………………………

Tần suất kiểm nghim

Chỉ tiêu kiểm nghiệm

Đơn vị lấy mẫu

Đơn vị kiểm nghiệm

 

 

 

 

 

 

………., ngày ….. tháng …… năm …….
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

4-Thủ tục

Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

- Trình tthực hiện

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định đi với thuốc lá đến Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế

Bước 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị theo dấu văn bản đến, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm cấp lại Giấy Tiếp nhận theo quy định hoặc Giấy Xác nhận theo quy định tại Thông tư 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 Quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện

 

Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm - B Y tế www.congbosanpham.vfa.gov.vn đthực hiện việc công bố trực tuyến.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận theo quy định tại mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá;

b) Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận lần gần nhất (bản sao);

c) Kết quả kiểm nghiệm về thuốc lá định kỳ do phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận (bản gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc được hp pháp hóa lãnh sự hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu);

II. Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thi hạn giải quyết

 

Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhn đủ hồ sơ đề nghị theo dấu văn bản đến

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuốc lá

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế

- Kết quả thc hiện thủ tục hành chính

 

Giấy Tiếp nhận bản công bhợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phợp quy định (văn bản xác nhận trực tuyến)

- Lệ phí (nếu có)

 

Chưa có quy định

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này)

 

1. Mẫu số 08: Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận

- Yêu cầu, Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

 

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012

2. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định s 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kthuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật tiêu chun và quy chuẩn kỹ thuật

4. Thông tư 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 Quy định về công bhợp quy và công bố phù hp quy định đối với thuốc

 

Mu số 08

(Ban hành kèm Thông tư số …/2015/TT-BYT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……………, ngày tháng năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY HOẶC GIẤY XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm

... “Tên tổ chức, cá nhân” .... đã được cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định số ……….., ngày ….. tháng ….. năm ……… do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp.

Nay, chúng tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bhợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bphù hợp quy định.

2. Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với thuốc lá.

3. Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy Tiếp nhận bản công bhợp quy đã được cấp lần trước.

Chúng tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định hoặc Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy.

Chúng tôi cam kết bảo đảm tính phù hợp của thuốc lá như đã công b.

 

 

………, ngày ….. tháng ….. năm …..
ĐẠI DIỆN TCHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản