144813

Quyết định 1333/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

144813
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1333/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Số hiệu: 1333/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 11/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1333/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 11/06/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1333/QĐ-CT

Quảng Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2030;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 24/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh đề cương và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 12/3/2012 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Xét Công văn số 243/SCT-QLTM ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Sở Công Thương;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 588/KHĐT-KT ngày 10 tháng 5 năm 2012 và,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

1. Phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vùng duyên hải miền Trung và cả nước nhằm thúc đẩy các ngành sản xuất, du lịch và dịch vụ phát triển, giải quyết đầu ra cho người nông dân, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng dân cư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lao động xã hội, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020;

2. Khai thác tối đa, có hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh các nguồn lực của tỉnh để phát triển thương mại, đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển giao lưu thương mại với Lào, Thái Lan, Trung Quốc, các nước trong khu vực và trên thế giới;

3. Phát triển thương mại với sự tham gia của các thành phần kinh tế, chú trọng khuyến khích và thu hút khu vực kinh tế tư nhân đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, đặc biệt là các loại hình kinh doanh văn minh và hiện đại;

4. Phát triển thương mại phải gắn với sự phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới, văn minh, tiện ích vào hoạt động kinh doanh; chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tăng trưởng bền vững;

5. Phát triển thương mại phải coi trọng cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, gắn phát triển thương mại với bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển thương mại với an ninh và quốc phòng.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển thương mại Quảng Bình theo hướng hiện đại, nâng cao khả năng tham gia điều tiết, cân đối cung cầu, đảm bảo lưu thông hàng hoá thông suốt, cung cấp đầy đủ các loại vật tư, mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, người sản xuất. Thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế để thực hiện nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thương mại theo hướng văn minh hiện đại, thân thiện với môi trường; phát triển thị trường Quảng Bình trong mối quan hệ với thị trường của vùng và cả nước, gắn hiệu quả kinh doanh với yêu cầu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Mục tiêu chủ yếu về phát triển thương mại nội địa

- Phấn đấu tốc độ tăng bình quân của GDP thương mại giai đoạn 2011-2020 đạt 13–14%, trong đó: 2011-2015 đạt 13%/năm và 2016-2020 đạt 14%/năm. Đến năm 2015 GDP thương mại đạt khoảng 520 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 8% trong GDP toàn tỉnh (khoảng 19,5% so với GDP dịch vụ), và năm 2020 đạt 1000 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 8,4% trong GDP toàn tỉnh (khoảng 20,3% so với GDP dịch vụ);

- Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ toàn tỉnh (theo giá thực tế) giai đoạn 2011 – 2020 tăng bình quân 20,5 – 21,5%; trong đó, giai đoạn 2011-2015 tăng 20,5%/năm (đến năm 2015 đạt khoảng 24.300 tỷ đồng) và giai đoạn 2016-2020 tăng 21,5%/năm (đạt khoảng 64.500 tỷ đồng vào năm 2020);

- Huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư vào hoạt động Thương mại để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo nhanh chóng hiện đại hoá các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại. Phấn đấu đến năm 2015 đầu tư xây dựng hoàn thành 01-02 Trung tâm thương mại, 25-30 siêu thị, 40% số lượng chợ trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí chợ về xây dựng nông thôn mới; đến năm 2020 toàn tỉnh có 02-03 Trung tâm thương mại, 35-37 siêu thị đi vào hoạt động, 80% chợ kiên cố đạt tiêu chí chợ về xây dựng nông thôn mới.

3. Mục tiêu chủ yếu về phát triển xuất, nhập khẩu

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng bình quân của kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011-2020 đạt 14-14,5%, trong đó giai đoạn 2011-2015 đạt 14%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 14,5%/năm.

- Tốc độ tăng bình quân của kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2011-2015 đạt 10,8%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 12,7%/năm.

- Tăng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng qua chế biến tinh, hàng công nghiệp, thủ công nghiệp sản xuất tại tỉnh. Đảm bảo nhập khẩu đủ nguyên nhiên liệu, máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại phục vụ sản xuất, giảm nhập khẩu hàng tiêu dùng.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh, thực hiện chức năng định hướng thị trường, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi chủ thể kinh doanh phát triển, cạnh tranh bình đẳng theo pháp luật.

2. Phát triển đa dạng các loại hình cơ sở vật chất – kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của thị trường trên từng địa bàn huyện, thành phố. Bên cạnh các trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại, cần chú trọng phát triển hệ thống chợ, cửa hàng, nhất là chợ nông thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

3. Tiếp tục củng cố và phát triển các mô hình tổ chức lưu thông theo từng thị trường ngành hàng, thích ứng với trình độ sản xuất, gắn với các cụm công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, các vùng sản xuất hàng hoá, khu dân cư, các trục giao thông chính. Đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, thiết bị, các dịch vụ cần thiết cho sản xuất và tiêu dùng, ổn định thị trường hàng hóa trong tỉnh.

4. Xây dựng đội ngũ thương nhân của tỉnh ngày càng lớn mạnh, tham gia tích cực vào quá trình phát triển thị trường trong và ngoài tỉnh. Đổi mới mô hình tổ chức, công nghệ quản lý và phương thức kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá để từng bước xây dựng các loại hình doanh nghiệp thương mại.

5. Đẩy mạnh hoạt động xuất – nhập khẩu hàng hóa theo hướng vừa mở rộng thị trường, mặt hàng, vừa nâng cao hiệu quả xuất - nhập khẩu phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, hạn chế ô nhiễm môi trường. Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển nhanh các mặt hàng xuất khẩu mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh như: hàng nông, lâm, thủy hải sản..., ưu tiên nhập khẩu các công nghệ tiên tiến hiện đại phục vụ cho quá trình chế biến tinh hàng xuất khẩu và các ngành công nghiệp phụ trợ.

6. Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và khuyến khích người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phát triển các hoạt động thương mại điện tử, mua bán trực tuyến.

IV. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2020

1. Định hướng quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng xuất – nhập khẩu

- Định hướng phân bố không gian: Các kết cấu hạ tầng xuất – nhập khẩu sẽ được phân bố tập trung tại các khu vực cảng biển, các khu kinh tế và các khu vực cửa khẩu biên giới đất liền (cảng biển Hòn La, cửa khẩu Cha Lo, cửa khẩu Cà Roòng, cửa khẩu Chút Mút); Phát triển theo các tuyến hành lang kinh tế và các đường giao thông kết nối giữa các vùng sản xuất tập trung của tỉnh với các tuyến giao thông huyết mạch chính đến các cảng biển và cửa khẩu biên giới.

- Định hướng phát triển các loại hình: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư vào các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại đã được xác định trong các quy hoạch khu kinh tế Hòn La và khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo.

2. Định hướng quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng bán buôn

- Định hướng phân bố không gian: Tại trung tâm các vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô, sản lượng lớn (Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ); tại các khu vực thị trường tiêu thụ lớn (Thành phố Đồng Hới, thị trấn Ba Đồn và trung tâm thị trấn của các huyện); tại trung tâm các vùng đang có tốc độ công nghiệp hoá nhanh (các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt).

- Định hướng phát triển các loại hình: Chợ bán buôn (chợ hạng I, chợ đầu mối nông sản; chợ đầu mối nguyên phụ liệu cho các ngành sản xuất công nghiệp); trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp hạng I; kho hàng công; tổng kho đầu mối.

3. Định hướng quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng bán lẻ

- Định hướng phân bố không gian: Gắn với thị trường đô thị (ở thành phố Đồng Hới, thị trấn Ba Đồn và khu thương mại tập trung ở thị trấn các huyện); thị trường vùng đồng bằng ven biển; thị trường nông thôn miền núi; thị trường biên giới và sự hình thành, phát triển của các đô thị, các điểm, cụm, tuyến dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

- Định hướng phát triển các loại hình: Các loại hình bán lẻ truyền thống (chợ, cửa hàng, cửa hiệu, quầy hàng, sạp hàng của các hộ kinh doanh); các loại hình bán lẻ hiện đại (siêu thị, trung tâm thương mại,...) sẽ phát triển đa dạng với nhiều cấp độ quy mô khác nhau, trong đó chú trọng phát triển các loại quy mô vừa và nhỏ.

V. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI ĐẾN NĂM 2020

1. Quy hoạch hệ thống Chợ

- Quy hoạch hệ thống chợ của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 194 chợ, trong đó: giữ nguyên 36 chợ, di dời 03, xoá bỏ 01 chợ, nâng cấp mở rộng 41 chợ và xây mới 114 chợ.

- Dự tính tổng vốn đầu tư khoảng 2.416 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 807 tỷ đồng; giai đoạn 2016 – 2020 là 1.609 tỷ đồng.

- Nhu cầu sử dụng đất tối thiểu khoảng 85 ha (849.857m2).

(Chi tiết quy hoạch hệ thống chợ đến năm 2020 có phụ lục I đính kèm)

2. Quy hoạch phát triển Trung tâm thương mại

- Quy hoạch phát triển Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 là 03 trung tâm.

- Dự tính tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 100 tỷ đồng; giai đoạn 2016 – 2020 là 400 tỷ đồng.

- Nhu cầu sử dụng đất tối thiểu khoảng 03 ha (30.000m2).

(Chi tiết QH Trung tâm Thương mại đến năm 2020 có phụ lục II đính kèm)

3. Quy hoạch phát triển Siêu thị

- Quy hoạch hệ thống siêu thị kinh doanh tổng hợp và siêu thị chuyên doanh hạng I, hạng II, hạng III trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 là 39, trong đó: giữ nguyên 14, cải tạo, nâng cấp 02, xây mới 23.

- Tổng vốn đầu tư dự tính khoảng 405 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 190 tỷ đồng; giai đoạn 2016 – 2020 là 215 tỷ đồng.

- Tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 55.000 m2 (5,5ha).

(Chi tiết quy hoạch hệ thống siêu thị đến năm 2020 có phụ lục III đính kèm)

4. Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh tổng hợp

- Tại thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, bố trí các cửa hàng kinh doanh tổng hợp gần các khu dân cư tập trung, gần các trục giao thông.

- Tại khu vực nông thôn, bố trí các cửa hàng kinh doanh tổng hợp ở các trung tâm cụm xã, các chợ liên huyện, liên xã, các điểm công nghiệp. Ưu tiên xây dựng ở các vùng kinh tế đời sống có nhiều khó khăn.

Về quy mô, mỗi cửa hàng kinh doanh tổng hợp có diện tích trung bình từ 200m2 trở lên, có nơi để xe cho khách; kiến trúc xây dựng có thể từ 1-2 tầng.

5. Quy hoạch mạng lưới xăng dầu

- Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới xăng dầu của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2011.

6. Quy hoạch hệ thống kho thương mại

Hệ thống kho cần được xây dựng ở bến cảng, khu công nghiệp, khu kinh tế, nơi hàng hoá tập trung không tính đến các kho ở trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp để phát luồng hàng tới các kênh lưu thông.

Tổng số kho thương mại của tỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 08 kho, trong đó: có 07 kho tổng hợp và 01 kho chuyên doanh.

- Tổng vốn đầu tư dự tính khoảng 390 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 130 tỷ đồng; giai đoạn 2016 – 2020 là 260 tỷ đồng.

- Tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 175.000 m2 (17,5ha).

(Chi tiết QH hệ thống kho thương mại đến năm 2020 có phụ lục II đính kèm)

VI. TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

- Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư cho các kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu, bao gồm: hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và hệ thống kho bãi thương mại (không tính đến kho xăng dầu vì đã có Quy hoạch riêng) trong giai đoạn 2011 – 2020 khoảng 3.711 tỷ đồng. Trong đó:

+ Vốn đầu tư cho hệ thống chợ là 2.416 tỷ đồng, chiếm 65,10% tổng nhu cầu vốn đầu tư;

+ Vốn đầu tư cho Trung tâm thương mại là 500 tỷ đồng, chiếm 13,47% tổng nhu cầu vốn đầu tư;

+ Vốn đầu tư cho hệ thống siêu thị là 405 tỷ đồng, chiếm 10,92% tổng nhu cầu vốn đầu tư;

+ Vốn đầu tư cho hệ thống kho, bãi thương mại là 390 tỷ đồng, chiếm 10,51% tổng nhu cầu vốn đầu tư;

- Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 là 1.227 tỷ đồng, bằng 33,06% và 2016 – 2020 là 2.484 tỷ đồng, bằng 66,94% tổng nhu cầu vốn đầu tư.

VII. TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu, bao gồm: hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và hệ thống kho bãi thương mại (không tính đến kho xăng dầu vì đã có Quy hoạch riêng) trong giai đoạn 2011 – 2020 khoảng 111 ha.

VIII. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư hạ tầng thương mại

Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, khuyến khích các hình thức liên doanh, liên kết đầu tư giữa các doanh nghiệp phân phối và tổ chức tín dụng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại hiện đại.

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng kinh doanh, trong đó chủ yếu là nguồn vốn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Kết hợp lồng ghép giữa các nguồn vốn để bảo đảm hiệu quả sử dụng. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật cho các công trình, dự án thương mại ở vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển bãi ngang, vùng biên giới, đồng bào dân tộc.

2. Giải pháp áp dụng khoa học công nghệ

Hàng năm, tỉnh bố trí một phần ngân sách để hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu triển khai áp dụng các công nghệ và phương thức kinh doanh thương mại tiên tiến và hiện đại.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung và nâng cao năng lực dự báo thị trường trong và ngoài nước, cung cấp thông tin nhanh và hiệu quả cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin.

Thực hiện các giải pháp và chính sách phát triển thương mại điện tử trong Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015 đã được Ủy ban nhân tỉnh Quảng Bình phê duyệt.

3. Giải pháp về bảo vệ môi trường

3.1. Giải pháp kỹ thuật

- Nghiên cứu, lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng các công trình thương mại đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có hệ thống thu gom, xử lý chất thải phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường trong và ngoài khu vực dự án;

- Khuyến khích các chủ đầu tư áp dụng các công nghệ mới, công nghệ hiện đại trong việc thu gom, xử lý chất thải;

- Xây dựng phương án và đầu tư năng lực ứng cứu sự cố môi trường, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh các mặt hàng nguy hiểm, các mặt hàng có nguy cơ cháy, nổ cao;

3.2. Giải pháp về quản lý

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Nâng cao năng lực thẩm định về tác động môi trường của dự án hạ tầng thương mại; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lập và thẩm định đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Đối với các doanh nghiệp thương mại: Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm; thực hiện tốt việc thu gom, xử lý chất thải nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường.

Đối với các tổ chức xã hội, dân chúng: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức cộng đồng và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

4. Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh

- Tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách của tỉnh về quản lý các hoạt động thương mại trên địa bàn.

- Tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực thương mại, tạo lập môi trường kinh doanh ổn định, thông thoáng cho doanh nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thương mại, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ, xử lý.

5. Giải pháp phát triển các lĩnh vực thương mại của tỉnh

5.1. Phát triển thị trường

Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung vào một số lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với công nghiệp chế biến thu hút nhiều lao động, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng mà tỉnh có ưu thế so với các tỉnh khác trong vùng.

Tăng cường liên doanh, liên kết giữa thị trường Quảng Bình với các thị trường trong cả nước và với nước ngoài trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá trong bối cảnh nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới và phải thực hiện các cam kết đã ký kết.

5.2. Đối với lĩnh vực xuất – nhập khẩu

Xây dựng chiến lược, chính sách phát triển xuất nhập khẩu phù hợp với các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu.

Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; Cải tạo hệ thống giao thông, vận tải nội tỉnh, nâng cấp hệ thống kho bãi, cầu cảng để nâng cao năng lực giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nghiên cứu để lựa chọn thị trường xuất, nhập khẩu phù hợp với khả năng và lợi thế của tỉnh. Tập trung xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như ASEAN, Đông Âu, Trung Quốc, từng bước thâm nhập vào các thị trường khác như Nhật Bản, EU và nhất là thị trường Mỹ.

Tăng cường phát triển mậu dịch biên giới với thị trường Lào, phát huy lợi thế về cảng biển và vị trí là cửa ngõ ra biển Đông của tuyến hành lang Đông Tây để phát triển xuất nhập khẩu và dịch vụ tạm nhập tái xuất cho hàng hoá của Lào và Thái Lan.

5.3. Đối với lĩnh vực bán buôn

Xây dựng phương án thành lập một số trung tâm bán buôn theo mô hình công ty cổ phần với các cổ đông là các chủ đầu tư kinh doanh chợ đầu mối, các ngân hàng, các nhà bán lẻ, các nhà kinh doanh bất động sản.

Tiếp tục hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương) xây dựng cơ sở hạ tầng của các chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản và nguyên phụ liệu tại những vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy định của Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu đảm bảo năng lực dự trữ lưu thông và tham gia bình ổn thị trường.

5.4. Đối với lĩnh vực bán lẻ

Thực hiện xã hội hoá việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở kinh doanh thương mại của tỉnh, đặc biệt là mạng lưới chợ ở các địa phương với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trên cơ sở tự nguyện và cùng có lợi.

Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp bán lẻ mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động. Hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại bán lẻ, tạo quỹ đất dành cho xây dựng cơ sở bán lẻ hiện đại.

5.5. Đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại

Huy động nhiều nguồn vốn khác nhau vào xây dựng các trung tâm thương mại-hội chợ triển lãm thương mại. Xem xét lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm vào đầu tư xây dựng và khai thác các trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm.

Đầu tư xây dựng và củng cố một trung tâm thông tin thương mại gắn với tổ chức xúc tiến thương mại để cập nhật kịp thời, chính xác tình hình về thị trường trong và ngoài nước.

Khuyến khích các nhà đầu tư từ nước ngoài tham gia xây dựng và khai thác cơ sở trung tâm hội chợ triển lãm thương mại, cung cấp các dịch vụ hội chợ, triển lãm.

6. Giải pháp và chính sách về đầu tư

Áp dụng chính sách hiện hành về hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với một số kết cấu hạ tầng thương mại theo loại hình và theo địa bàn đầu tư; nghiên cứu áp dụng hình thức Nhà nước đầu tư xây dựng một số kết cấu hạ tầng thương mại quy mô lớn cho các thương nhân thuê khai thác.

Các dự án đầu tư hạ tầng thương mại trên địa bàn nông thôn được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; được vay tín dụng đầu tư nhà nước theo quy định tại Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ.

Thương nhân hoạt động thương mại thường xuyên tại vùng khó khăn được vay vốn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

7. Giải pháp và chính sách về đất đai

Chú trọng tạo quỹ đất hợp lý cho phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, đặc biệt là kết cấu hạ tầng thương mại hiện đại quy mô lớn có ảnh hưởng tới phạm vi toàn tỉnh, liên kết vùng và cả nước. Xây dựng, thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn hài hoà, hợp lý gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể hoặc quy hoạch chi tiết để phát triển các khu kinh tế, khu đô thị dân cư mới, cần dành quỹ đất để xây dựng hệ thống hạ tầng thương mại theo quy hoạch đã phê duyệt. Bố trí các công trình, dự án thương mại phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại và khả năng mở rộng quy mô trong giai đoạn sau.

Có những giải pháp và chính sách tích cực, đồng bộ để giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ cho hoạt động thương mại đã được quy hoạch.

8. Giải pháp và chính sách về phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp thương mại và các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại của tỉnh theo chính sách của TW và tỉnh đã ban hành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ kinh phí cho các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý, các chương trình tư vấn về sản xuất - kinh doanh, nghiệp vụ bán hàng... Tạo điều kiện cho các giám đốc doanh nghiệp tư nhân được tham quan, học tập kinh nghiệm ở các cơ sở trong nước và nước ngoài.

Thực hiện hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho cán bộ quản lý chợ, cán bộ hợp tác xã thương mại, các hộ kinh doanh. Chú trọng đào tạo đội ngũ thương nhân quản lý, kinh doanh thương mại quy mô lớn, các siêu thị và trung tâm thương mại. Thu hút các nhà quản trị kinh doanh giỏi trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Công Thương là cơ quan đầu mối có trách nhiệm công bố quy hoạch, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện quy hoạch; xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch; căn cứ vào quy hoạch được duyệt, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại trên toàn tỉnh. Định kỳ tổ chức đánh giá việc thực hiện quy hoạch báo cáo UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương, các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

- UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn của mình. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng thương mại, nhất là hệ thống chợ nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực tỉnh uỷ; (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, TTTH tỉnh;
- Lưu: VT, CVCN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản