235871

Quyết định 1311/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Mục tiêu và Nội dung bổ sung mô hình tưới tiết kiệm nước và thành lập Hội đồng cấp Bộ tư vấn xét chọn bổ sung mô hình cho 5 Dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2014-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

235871
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1311/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Mục tiêu và Nội dung bổ sung mô hình tưới tiết kiệm nước và thành lập Hội đồng cấp Bộ tư vấn xét chọn bổ sung mô hình cho 5 Dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2014-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1311/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 16/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1311/QĐ-BNN-KHCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 16/06/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1311/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG BỔ SUNG MÔ HÌNH TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP BỘ TƯ VẤN XÉT CHỌN MÔ HÌNH BỔ SUNG CHO 5 DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thực hiện một số Điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29 tháng 4 năm 2014: số 874/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông trung ương "Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp cà phê đạt hiệu quả, bền vững và được chứng nhận tại Tây nguyên"; số 875/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông trung ương "Xây dựng mô hình cải tạo, thâm canh tổng hợp điều nhằm nâng cao giá trị gia tăng, góp phần ổn định và phát triển điều bền vững"; Số 879/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông trung ương "Xây dựng mô hình sản xuất thanh long được chứng nhận an toàn thực phẩm"; số 881/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông trung ương "Xây dựng mô hình sản xuất chè thâm canh được chứng nhận chất lượng phục vụ nội tiêu và xuất khẩu"; 882/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông trung ương "Xây dựng mô hình sản xuất thâm canh tổng hợp cho cây mía phục vụ chế biến đường xuất khẩu";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Mục tiêu và Nội dung bổ sung mô hình tưới tiết kiệm nước cho 5 Dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2014 - 2016 tại Phụ lục 1.

Điều 2. Thành lập Hội đồng cấp Bộ tư vấn xét chọn bổ sung mô hình tưới tiết kiệm nước cho 5 Dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2014-2016 gồm các thành viên có tên trong danh sách tại Phụ lục 2.

Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá các thuyết minh bổ sung và báo cáo kết quả về Bộ. Kinh phí tổ chức họp Hội đồng lấy từ nguồn kinh phí quản lý khuyến nông năm 2014. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch và thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN. (50bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

PHỤ LỤC 1.

MỤC TIÊU, NỘI DUNG BỔ SUNG MÔ HÌNH TƯỚI TIẾT KIỆM CHO CÁC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2016
(Kèm theo Quyết định số 1311/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên thuyết minh bổ sung thuộc Dự án

Mục tiêu

Nội dung thực hiện

Địa điểm triển khai

1

Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây Điều.

Dự án "Xây dựng mô hình cải tạo, thâm canh tổng hợp điều nhằm nâng cao giá trị gia tăng, góp phần ổn định và phát triển điều bền vững"

- Xây dựng mô hình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về tưới tiết kiệm nước cho cây điều, khắc phục tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô hạn, tăng năng suất điều, tăng hiệu quả kinh tế 10 -15%.

- Góp phần tạo mô hình sản xuất điều hàng hóa bền vững phục vụ xuất khẩu

- Xây dựng 6 mô hình/ năm; Quy mô 2 ha/mô hình. Ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước đáp ứng yêu cầu nông học của cây điều.

- Tập huấn kỹ thuật cho 300 - 600 nông dân trong mô hình và tuyên truyền để nhân rộng mô hình cho 1000 - 2.000 người.

Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận và Bình Định

2

Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây Cà phê.

Dự án "Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp cà phê đạt hiệu quả, bền vững và được chứng nhận tại Tây nguyên"

- Xây dựng mô hình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê, khắc phục tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô hạn, tăng năng suất cà phê từ 5 -10%. Giảm 20% lượng nước tưới

- Góp phần tạo mô hình sản xuất cà phê bền vững phục vụ xuất khẩu

- Xây dựng 9 mô hình/năm, Quy mô 2 ha/ mô hình.

- Tập huấn kỹ thuật cho 500 - 750 nông dân trồng cà phê trong vùng, 700 - 1000 nông dân được tham quan, hội thảo.

Đắc lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum,

3

Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây Thanh Long

Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất thanh long được chứng nhận an toàn thực phẩm".

- Xây dựng mô hình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về tưới tiết kiệm nước cho cây Thanh Long, khắc phục tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô hạn, tăng năng suất thanh long từ 5 -10%.

- Góp phần tạo mô hình sản xuất chè bền vững phục vụ xuất khẩu

- Xây dựng 3 mô hình/năm, Quy mô 1 ha/ mô hình. Tập huấn kỹ thuật cho 200 - 300 nông dân trồng thanh long vùng, 500 - 700 nông dân được tham quan, hội thảo.

- Năng suất lao động, hiệu quả kinh tế tăng từ 10 - 20%.

Bình Thuận, Long An, Tiền Giang

4

Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây mía

Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất thâm canh tổng hợp cho cây mía phục vụ chế biến đường xuất khẩu".

- Khắc phục tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô hạn và đảm bảo chủ động nước tưới theo yêu cầu nông học của cây mía. Giảm chi phí nhân công, năng suất mía tăng 15-20%, tăng hiệu quả kinh tế 15-25%.

- Góp phần tạo mô hình sản xuất mía bền vững.

- Quy mô thực hiện: 9 mô hình/năm/; Quy mô 3-5 ha/mô hình

- Tập huấn kỹ thuật cho 500 - 750 nông dân, tuyên truyền nhân rộng mô hình cho 700 - 1000 người tham dự.

Nghệ An, Hòa Bình, Cao Bằng Sơn La, Phú Thọ, Phú Yên, Thanh Hóa, Gia Lai,

5

Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây chè

Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất chè thâm canh được chứng nhận chất lượng phục vụ nội tiêu và xuất khẩu"

Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho sản xuất chè, tăng năng suất chè từ 5 - 10%, giảm lượng nước tươi 20 -25%.

- Góp phần tạo mô hình sản xuất chè bền vững phục vụ xuất khẩu.

- Quy mô thực hiện: 15 mô hình/năm/; Quy mô 1 ha/mô hình

- Tập huấn kỹ thuật cho 750-800 nông dân, tuyên truyền nhân rộng mô hình cho 1000 - 1500 người tham dự.

Nghệ An, Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lâm Đồng

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT CHỌN BỔ SUNG MÔ HÌNH TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CHO DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2016
(Kèm theo Quyết định số 1311/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

KS. Đoàn Xuân Hòa

Cục Chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối

Chủ tịch

2

PGS, TS Đoàn Doãn Tuấn

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Phó Chủ tịch

3

KS. Nguyễn Viết Long

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Ủy viên,
Phản biện 1

4

TS. Lê Hồng Khanh

Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên,
Phản biện 2

5

TS. Trấn Văn Khởi

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Ủy viên

6

ThS. Trần Minh Hà

Vụ Tài chính

Ủy viên

7

ThS. Lê Nguyên Đạt

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên - thư ký

Thư ký hành chính: TS. Trần Thanh Bình, Vụ KHCN & Môi trường

Các thuyết minh bổ sung xét chọn:

1. Xây dựng Mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê, bổ sung cho Dự án: "Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp cà phê đạt hiệu quả, bền vững và được chứng nhận tại Tây nguyên".

2. Xây dựng Mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây điều, bổ sung cho Dự án: "Xây dựng mô hình cải tạo, thâm canh tổng hợp điều nhằm nâng cao giá trị gia tăng, góp phần ổn định và phát triển điều bền vững".

3. Xây dựng Mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây thanh long, bổ sung cho Dự án: "Xây dựng mô hình sản xuất thanh long được chứng nhận an toàn thực phẩm".

4. Xây dựng Mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây chè, bổ sung cho Dự án: "Xây dựng mô hình sản xuất chè thâm canh được chứng nhận chất lượng phục vụ nội tiêu và xuất khẩu".

5. Xây dựng Mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây mía, bổ sung cho Dự án: "Xây dựng mô hình sản xuất thâm canh tổng hợp cho cây mía phục vụ chế biến đường xuất khẩu".

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản